Feriepenge

FerieKonto og Feriepengeinfo

Arbejdsgiver

Som arbejdsgiver skal I indberette feriepenge for jeres medarbejdere i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Jeres virksomhed får henvendelser om feriepenge via Digital Post på Virk.dk.

Indberetning og betaling

I skal indberette og betale feriepenge for disse medarbejdere:

 • Time- eller ugelønnede på fuldtid, deltid og løsarbejdere

 • Funktionærer og andre månedslønnede, der har ferie med løn, som er fratrådt deres stilling.

 • Børnepasser, rengøringshjælp eller andre former for hjælp i hjemmet, som arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit.

I skal ikke indberette feriepenge for disse medarbejdere:

 • Medarbejdere med ret til løn under ferie

 • Hushjælp, som arbejder op til 8 timer om ugen i gennemsnit og au pair med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j

 • Virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer og lignende - fordi de ikke er omfattet af Ferieloven. Det gælder fx selvstændige og fonde eller foreninger, hvor der kun er ansat en bestyrelse.

Indberet netto- eller bruttoferiepenge

I skal indberette nettoferiepengene, det vil sige feriepengebeløb efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og A-skat, hvis det er FerieKonto eller en feriekasse, der udbetaler feriepengene.

Står I selv for udbetalingen af feriepengene, eller benytter I en administrativ feriepengeudbetaler, skal I indberette bruttoferiepengene, da feriepengene først skal beskattes ved udbetalingen.

Når I indberetter i eIndkomst, skal I oplyse, hvem der udbetaler feriepengene, også kaldet feriepengeudbetaleren.

Oplys feriepengeudbetaler

I skal oplyse, om I benytter FerieKonto eller en anden feriepengeudbetaler.

FerieKonto

I skal vælge FerieKonto som feriepengeudbetaler, hvis I ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. I skal betale feriepenge til FerieKonto via den betalingslinje, I får oplyst, og som I også kan se her:

Herefter udbetaler FerieKonto feriepengene til lønmodtagerne, når de bestiller dem.

I bruger ikke FerieKonto

Hvis I er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriebetaling, må I vælge selv at udbetale feriepengene eller få en administrativ feriepengeudbetaler eller en feriekasse til det. Den kollektive overenskomst skal registreres hos FerieKonto.

Nedenfor kan I læse, hvordan I oplyser det i eIndkomst, hvis:

 • I selv udbetaler feriepengene

 • I bruger en administrativ feriepengeudbetaler

 • det er en feriekasse, der udbetaler feriepengene.

Betaling til Feriekonto

Her kan I se, hvordan I betaler feriepenge afhængigt af, om I som arbejdsgiver betaler selv, får et lønservicebureau til det eller bruger Informationsservice eller Overførselsservice.

I betaler selv som arbejdsgiver

I betaler feriepenge via jeres netbank. Det gør I ved at bruge den unikke betalingslinje, som I kan se her:

Se indberetninger og betalinger

Bruger I et lønservicebureau til at indberette feriepenge, men ikke til at betale, skal I også betale feriepengene via netbank.

I bruger et lønservicebureau

Et lønservicebureau kan hjælpe med at beregne, indberette og betale feriepenge for jer. Det er jer som arbejdsgiver, der skal informere lønservicebureauet, når de skal afregne feriepenge for en fratrådt funktionær. Vær opmærksom på, at lønservicebureauet også kan have frister, som skal overholdes, for at de kan nå at indberette og betale i tide.

Bemærk, at uanset hvilken måde der bliver indberettet og betalt feriepenge på, er det jer som arbejdsgiver, der har ansvaret for, at det bliver gjort til tiden.

Husk, at hvis I skifter til et lønservicebureau, der ikke indbetaler, så skal I fremover selv sørge for at betale feriepengene.

Er du fra et lønservicebureau, eller er du systemudbyder, får du her en vejledning til, hvordan du indberetter:

FerieKontos vejledning til indberetning (PDF)
I bruger Informationsservice eller Overførselsservice

I kan kun bruge Informationsservice eller Overførselsservice, hvis I bruger et lønservicebureau eller et lønsystem.

I sender via jeres lønsystem eller lønservicebureau en indberetningsfil til FerieKonto og en betalingsfil til Mastercard Payment Services.

Skifter I væk fra at bruge Informations- eller Overførselsservice, skal I fremover selv betale på en af de andre måder.

Tilbagebetaling

Har I ved en fejl indberettet og betalt for meget i feriepenge til en medarbejder, skal I:

 • rette fejlen i eIndkomst

 • kontakte FerieKonto om tilbagebetaling.

Ret fejlen i eIndkomst

Når I laver en rettelse gennem eIndkomst, bliver rettelsen lavet i det omfang, der er feriepenge til det. Kan hele rettelsen ikke gennemføres, får I besked.

Har medarbejderen allerede fået udbetalt feriepengene helt eller delvist, kan rettelsen ikke gennemføres, og FerieKonto kan dermed ikke tilbagebetale feriepengene. I skal selv sørge for at få beløbet retur hos medarbejderen.

Administrationsbidrag

For hver af jeres medarbejdere skal I betale 9,50 kr. pr. måned for de måneder, I indberetter feriepenge eller ændrer indberetninger af feriepenge til FerieKonto. Bidraget gælder alle virksomheder, der indberetter til FerieKonto. I bekendtgørelsen om arbejdsgivers betaling for administration af FerieKonto står der, at udgifter til administration af FerieKonto skal betales af de arbejdsgivere, der indberetter feriegodtgørelse til FerieKonto. Bidraget indgår i den kvartalsvise opkrævning fra Samlet Betaling.

Ret i indberetning

Har I indberettet forkert, skal I rette indberetningen i eIndkomst hos Skattestyrelsen.

Det gør I her, hvor I også kan læse mere om, hvordan I indberetter:

Afmeld medarbejdere i jeres lønsystem

Hvis I glemmer at afmelde en medarbejder i jeres lønsystem, sender lønsystemet ofte feriedage via eIndkomst til FerieKonto, selvom medarbejderen ikke har været ansat i den periode.

Placering af feriepenge

Når I indberetter feriepenge for jeres medarbejdere, skal I være opmærksomme på at placere feriepengene i det ferieår, de er optjent.

Ferieåret løber fra 1. september til 31. august.

Hvis I placerer feriepengene forkert

Hvis I placerer feriepengene forkert, vil saldoen for lønmodtagerens feriepenge i jeres lønsystem ikke stemme overens med det, som han har ret til ifølge ferieloven, eller det som lønmodtageren kan se på borger.dk.

Når lønmodtageren søger om feriepenge, vil ansøgningen, som I eller jeres feriepengeudbetaler modtager, ikke stemme overens med den saldo, som står i jeres lønsystem.

I har som arbejdsgiver pligt til at sikre jer, at oplysninger hos jer eller en eventuel anden feriepengeudbetaler stemmer overens med det jeres medarbejdere kan se på borger.dk, så feriepengene fremgår som optjent i det korrekte ferieår.

Beregning af feriedage og feriepenge

Jeres medarbejdere optjener ferie under hele ansættelsen. Det gælder også, hvis de arbejder i weekenden, på helligdage, har en sygedag, holder fri eller har ferie.

Medarbejderne optjener som udgangspunkt 2,08 feriedage om måneden - uanset om de er fuldtids- eller deltidsansatte. Medarbejdere med flere ansættelsesforhold optjener fuld ret til ferie i alle ansættelsesforhold, det vil sige op til 25 feriedage om året i hvert ansættelsesforhold.

Hvis man i en måned har dage, hvor man ikke optjener ret til betalt ferie, så optjener man ikke 2,08 feriedage pr. måned.

Hvis jeres medarbejder i en måned har dage, hvor der ikke optjenes ferie, skal I manuelt beregne antallet af feriedage. I kan læse mere om beregningen af feriedage under 'Se optjente feriedage for ansatte under en måned' nedenfor.

Ligeledes optjener en lønmodtager på barsel heller ikke ret til betalt ferie i fraværsperioder, hvor arbejdsgiver ikke udbetaler hel eller delvis løn.

Sådan beregner I:

 • Månedslønnede: 2,08 feriedage for hver lønperiode

 • 14-dages lønnede: 0,96 feriedage for hver lønperiode

 • Ugelønnede: 0,48 feriedage for hver lønperiode

 • Ansat under en måned: 0,07 feriedage pr. dag, dog maks. 2,08 i alt

FerieKonto kan ikke hjælpe yderligere med beregningen af feriepenge og feriedage. Hvis I har brug for hjælp til at beregne, skal I kontakte revisor, bogholder, lønservicebureau eller anden lønkonsulent.

Læs mere

Beregning af feriepenge

Vær opmærksom på, hvis I indberetter til FerieKonto eller en feriekasse, skal I trække AM-bidrag og A-skat fra, inden I indberetter nettoferiepenge i eIndkomst. Er I omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriepengene, skal I indberette brutto-oplysninger.

Beregning af feriepenge for jeres medarbejdere afhænger af, om de fx er timelønnede eller månedslønnede:

Time- og ugelønnet på fuldtid, deltid eller løsarbejder

I beregner feriepengene med 12,5 procent af medarbejderens ferieberettigede løn.

I skal trække AM-bidrag og A-skat fra, inden I indberetter nettoferiepenge i eIndkomst.

Funktionær og anden månedslønnet, der har ferie med løn

Ved funktionærer og andre medarbejdere, der har ferie med løn, skal I først indberette feriepenge, når medarbejderen fratræder sin stilling. Hvis medarbejderen fx fratræder den 31. marts 2021, skal feriepengene indberettes senest den 31. marts 2021.

Sådan beregner I:
 • I skal beregne feriepengene med 12,5 procent af medarbejderens bruttoløn for den ferie, som ikke er afholdt. 

 • I skal ikke beregne feriepenge af den løn, der er udbetalt under ferie og heller ikke af funktionærens årlige ferietillæg. 

 • I skal indberette feriepengene via eIndkomst senest den sidste dag i fratrædelsesmåneden.

Hjælp i hjemmet

Der gælder særlige regler for hushjælp i private husstande, når hushjælpen arbejder op til 8 timer om ugen i gennemsnit.

I har hushjælp op til 8 timer om ugen

Har I ansat en hushjælp i op til 8 timer om ugen i gennemsnit, har hushjælpen ferie med løn. I skal ikke indberette ferie til FerieKonto.

Hushjælpen får sin normale løn under ferien. Hvis hushjælpen ikke har noget fast ugentligt timetal, skal lønnen beregnes på baggrund af hushjælpens sædvanlige løn de sidste 4 uger før ferien.

Hushjælpens ferie fastlægges med et rimeligt varsel, og I skal så vidt muligt tage hensyn til hushjælpens ønsker. I forbindelse med fratræden kan I udbetale endnu ikke afholdt ferie direkte til hushjælpen.

I har hushjælp mere end 8 timer om ugen

Hvis hushjælpen arbejder mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, skal hushjælpen følge ferielovens almindelige regler. I skal indberette og indbetale ferie til FerieKonto.

Frister for indberetning og betaling

Der er forskellige frister for at indberette ferie for timelønnede medarbejdere og fratrådte funktionærer.

Hvis I bruger FerieKonto eller feriekasse, skal I både indberette og indbetale senest samme dag.

Timelønnede

 • Slutter lønperioden senest den 15. i måneden, er fristen den sidste dag i samme måned.

 • Slutter lønperioden efter den 16. i måneden er fristen den 15. i måneden efter.

 • Falder fristen på en weekend eller helligdag, er fristen den sidste bankdag inden.

Grafikken viser indberetningsfristerne for timelønnede.

Fratrådte funktionærer

 • Fristen er den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

Grafikken viser, at indberetningsfristen for fratrådte funktionærer er den sidste hverdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

For sen indbetaling

Hvis I betaler for sent, vil I blive opkrævet renter af beløbet. Renterne bliver beregnet med 1,5 procent pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

Vær opmærksom på, at en forsinket indberetning kan betyde forsinket betaling.

Udbetaling

Når det er jer selv som arbejdsgiver, en administrativ feriepengeudbetaler eller en feriekasse der står for at udbetale feriepengene, får feriepengeudbetaleren besked i Digital Post, når en medarbejder har anmodet om feriepenge.

Hvornår skal feriepengene udbetales?

Som feriepengeudbetaler har I pligt til at udbetale feriepengene med første lønkørsel efter lønmodtagerens anmodning, dog tidligst en måned før første feriedag.

Læs mere

Ændring af udbetaler

Hvis der sker en ændring i, hvem der udbetaler feriepengene, skal I give Feriepengeinfo besked.

Udbetaling af ferie ud over 4 uger

Hvis en medarbejder har arbejdet i mere end 9,5 måned i ferieåret (den 1. september til den 31. august), har medarbejderen optjent ferie ud over 4 uger (tidligere 5. ferieuge). Det behøver ikke at være optjent hos samme arbejdsgiver.

Med den nye ferielov har jeres medarbejdere ret til at få udbetalt overskydende ferie ud over 4 uger uden at holde ferien.

Timelønnede og fratrådte funktionærer

Er feriepengene allerede indberettet til FerieKonto/Feriepengeinfo, skal jeres medarbejder anmode om udbetaling af ferien ved at logge på selvbetjeningsløsningen ’Se og bestil feriepenge’ på borger.dk. Det gælder for timelønnede og fratrådte funktionærer.

Medarbejdere med ret til løn under ferie

Hvis jeres medarbejder er ansat på fuld tid og har været det i hele ferieafholdelsesperioden, skal I udbetale feriepengene direkte til medarbejderen.

Har jeres medarbejder ret til løn under ferie og ikke været ansat på fuld tid hos samme arbejdsgiver, skal medarbejderen søge om udbetaling via en blanket. Læs mere under ’Udbetaling af ferie ud over 4 uger til medarbejdere med ret til ferie med løn’.

Læs mere om udbetaling af ferie ud over 4 uger på Borger.dk.

Læs mere

Overførsel af ferie

Grafikken viser at ferie overføres fra en ferieafholdelsesperiode til den næste ferieafholdelsesperiode.

Medarbejdere optjener ferie i ’ferieåret’ den 1. september – den 31. august og kan afholde ferien i ’ferieafholdelsesperioden’ den 1. september – den 31. december året efter. Ferie overføres fra én ferieafholdelsesperiode til den næste.

Overførsel af ferie ud over 4 uger

En arbejdsgiver og en medarbejder kan indgå en aftale om at overføre ferie ud over fire uger til den næste ferieafholdelsesperiode. Der kan dog være overenskomstaftaler, hvor der er begrænset mulighed for at overføre ferie.

Tidsfrist

I kan overføre ferie ud over 4 uger fra medio november - 31. december.

Før der overføres ferie ud over fire uger, skal I lave en skriftlig aftale. Jeres medarbejder har ikke krav på at overføre ferie, hvis I ikke er enige om det.

Krav til den skriftlige aftale

Når I laver en aftale om overførsel af ferie, er der følgende krav:

 • Aftalen skal være indgået inden den 31. december.       

 • Medarbejderen skal være ansat på aftaletidspunktet.

Overførsel af ferie op til 4 uger pga. feriehindring

En lønmodtager er feriehindret, hvis lønmodtageren af særlige årsager ikke kunne holde sin ferie. Hvis jeres medarbejder er feriehindret op til den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter, kan I overføre op til fire ugers ferie på grund af feriehindring. Ferien overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

I kan overføre ferie op til 4 uger pga. feriehindring fra den 1. januar efter ferieperiodens afslutning.

I skal anføre en af følgende grunde til, at jeres medarbejder har været forhindret i at holde op til fire ugers ferie i ferieafholdelsesperioden:

 • Barsel/Sygdom

 • Anden feriehindring

Bemærk, at travlhed ikke er en feriehindring.

Se samtlige årsager til feriehindring under Lovgivning.

Antal dage en medarbejder kan overføre pga. feriehindring

Der må kun overføres det antal feriedage, hvor medarbejderen har været feriehindret.

Eksempel:

En medarbejder har 10 feriedage til gode og bliver sygemeldt de sidste 2 arbejdsdage inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Derfor må medarbejderen få overført 2 af de 10 feriedage pga. feriehindring.

Overførsel af ferie pga. feriehindring for tidligere ansatte

Hvis en lønmodtager ikke længere er i et ansættelsesforhold, skal lønmodtageren selv give besked om overførsel af ferie op til 4 uger på grund af feriehindring til FerieKonto/Feriepengeinfo på borger.dk.

Overførsel af gammel ferie til feriefond

Hvis lønmodtager ikke får bestilt sin ferie inden ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december, kan han stadig nå at bestille feriepengene frem til den 30. september året efter. Herefter overføres pengene automatisk til en feriefond, hvis det er FerieKonto, I bruger som feriepengeudbetaler.

Lønmodtageren vil kunne se, at pengene er overført til en feriefond på www.borger.dk/bestil-feriepenge.

Hvis I ikke bruger FerieKonto

I skal selv overføre restferie fra det afsluttede ferieår til den feriefond, I hører under, hvis I er omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriebetaling, hvor I selv udbetaler feriepengene eller bruger en anden feriepengeudbetaler end FerieKonto. Vær opmærksom på, at alle feriepenge, uanset størrelsen på beløbet, skal overføres til feriefonden. I får besked med Digital Post i oktober-november, hvis der er feriepenge, der skal overføres til den feriefond, som I er tilknyttet.

Funktionærer

Har I medarbejdere, som har ret til ferie med løn, der ikke har afviklet sin ferie for det afsluttede ferieår inden den 31. december, skal I selv sørge for enten at få overført ferien til det igangværende ferieår eller få overført ferien til den feriefond, I er tilknyttet.

Sådan overfører I ferie

I skal bruge selvbetjeningsløsningen herunder til at overføre ferie.

I får en bekræftelse, når overførslen er sket. Feriepengeudbetaleren modtager automatisk en anmodning med ansøgningsårsagen 'Overført til næste ferieår'. Det er vigtigt, at feriepengeudbetaler er opmærksom på denne anmodning og sørger for den tilsvarende overførsel af ferien.

Løn under ferie

Har jeres medarbejder ret til løn under ferie og er i fortsat ansættelse, aftaler I indbyrdes at overføre ferie. Det skal ikke indtastes hos FerieKonto/Feriepengeinfo at ferien overføres.

Ved fratrædelse

En medarbejder har ikke krav på at tage tidligere overført ferie med til sin nye arbejdsgiver.

Ved fratrædelse gælder der forskellige regler for indberetning alt efter, om medarbejderen har ret til løn under ferie eller er timelønnet.

Fratrædelse – medarbejdere med løn under ferie

Hvis en medarbejder med løn under ferie fratræder og tidligere har fået overført ferie hos jer, men ikke har nået at holde den, skal I udbetale denne tidligere overførte ferie direkte til jeres medarbejder ved fratrædelsen, og det skal ikke indberettes til FerieKonto/Feriepengeinfo.

Fratrædelse – timelønnede

Hvis en timelønnet medarbejder fratræder og tidligere har fået overført ferie hos jer, men ikke har nået at holde den, kan medarbejderen anmode om at få ferien udbetalt på borger.dk.

Ved ansættelse

Hvis I ansætter en medarbejder, som har ferie til gode fra en tidligere arbejdsgiver, og som ønsker at overføre denne ferie til næste ferieafholdelsesperiode, kan I aftale at gøre det. I skal lave en skriftlig aftale, og som ny arbejdsgiver skal I overføre ferien via selvbetjeningsløsningen.

Det gælder både for medarbejdere med løn under ferie og timelønnede.

Hvem skal overføre ferien?

Det er den nuværende arbejdsgiver, som overfører ferien ved at indtaste det i selvbetjeningsløsningen hos FerieKonto/Feriepengeinfo. Tidligere har medarbejdere, med FerieKonto som udbetaler, selv overført ferien, men med den nye ferielov er det arbejdsgiverens ansvar at give besked om overførsel af ferie.

Lønmodtagere, der ikke er i et ansættelsesforhold på overførselstidspunktet, skal dog selv give besked til FerieKonto/Feriepengeinfo om overførsel af ferie på grund af feriehindring.

Kan en ferieoverførsel annulleres?

I kan ikke annullere en ferieoverførsel, men så snart I har overført ferien via selvbetjeningsløsningen, kan jeres medarbejder se og anmode om ferien på borger.dk under ’Se og bestil ferie’.

Vigtige datoer for ferieåret

Her er de vigtigste datoer og frister for ferieåret for både jer og lønmodtagere. Oversigten indeholder ikke de løbende indberetnings- og betalingsfrister.

Oversigt over ferieåret
Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Den ferie, der er optjent i løbet af ferieåret 1. september – 31. august, kan holdes i ferieafholdelsesperioden, som går ud over ferieåret frem til 31. december. Ferieafholdelsesperioden er derfor 16 måneder.

Ferieåret går fra 1. september til 31. august. Den ferie, der er optjent i løbet af ferieåret 1. september – 31. august, kan holdes i ferieafholdelsesperioden, som går frem til den 31. december. Ferieafholdelsesperioden er derfor 16 måneder.

Vigtige datoer og frister for virksomheder

I skal være opmærksomme på følgende datoer:

1. januar – 30. september

Lønmodtagere kan søge om udbetaling af ferie ud over 4 uger uden krav om skriftlig aftale med arbejdsgiver for den ferieafholdelsesperiode, som sluttede ved årsskiftet.

Januar

Overførsel af ferie op til 4 uger på grund af feriehindring for den ferieafholdelsesperiode, som sluttede ved årsskiftet. Sidste frist er den 31. januar.

Senest den 31. marts

Automatisk udbetaling af ferie ud over 4 uger for den ferieafholdelsesperiode, som sluttede ved årsskiftet.

1. september - 31. december

Lønmodtagere kan søge om udbetaling af ferie ud over 4 uger for den ferieafholdelsesperiode, som slutter ved årsskiftet, hvis der er en skriftlig aftale med arbejdsgiver.

Oktober

Automatisk anmodning om overførsel til feriefond for den ferieafholdelsesperiode, som sluttede ved årsskiftet.

1. november - 31. december

Overførsel af ferie ud over 4 uger for den ferieafholdelsesperiode, som slutter ved årsskiftet. Sidste frist er den 31. december.

Vigtige datoer og frister for lønmodtagere

Her er en oversigt over vigtige datoer og frister for lønmodtagere.

Januar

Lønmodtagere har mulighed for at overføre ferie op til 4 uger på grund af feriehindring for den ferieafholdelsesperiode, som sluttede ved årsskiftet. Primært for lønmodtagere uden ansættelse. Sidste frist er den 31. januar.

1. januar - 30. september

Lønmodtagere har mulighed for, at:

 • bestille feriepenge fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved årsskiftet

 • bestille feriepenge for ferie ud over 4 uger for den ferieafholdelsesperiode, som sluttede ved årsskiftet, uden krav om skriftlig aftale med arbejdsgiver.

Senest den 30. september

Sidste frist for at lønmodtagerne på www.borger.dk/ferie kan bestille feriepenge for ferie, der blev holdt i ferieafholdelsesperioden, som sluttede ved årsskiftet.

1. september - 31. december

Lønmodtagere kan bede om udbetaling af ferie ud over 4 uger for den ferieafholdelsesperiode, som slutter ved årsskiftet, hvis der er en skriftlig aftale med arbejdsgiver.

Omfattet af en kollektiv overenskomst

I skal som hovedregel indbetale feriepenge til FerieKonto, som efterfølgende udbetaler pengene til jeres medarbejdere. I kan som arbejdsgiver kun undlade at bruge FerieKonto, hvis medarbejderens ansættelsesforhold er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Den kollektive overenskomst skal stille garanti for feriegodtgørelsen på mindst et års feriegodtgørelse pr. lønmodtager efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag

I må stadig gerne bruge FerieKonto, selvom medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst. I skal dog være opmærksom på, om der er noget særligt bestemt i overenskomsten.

En kollektiv overenskomst med garanti for feriebetalingen

Garantien for feriegodtgørelsen stilles gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening eller som en bankgaranti over for lønmodtagerorganisationen.

Garantien gælder kun fremadrettet. Den omfatter derfor kun feriepenge, der er optjent fra indgåelsen af den underliggende overenskomst eller fra tidspunktet for indmeldelsen i den overenskomstbærende arbejdsgiverforening.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, vejledning til ferieloven på flere sprog og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger FerieKonto og Feriepengeinfo behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 07.05.2024