Feriepenge

FerieKonto og Feriepengeinfo

Sådan behandler FerieKonto dine personoplysninger

Introduktion

Som ejer af en personligt ejet virksomhed kan du her læse, hvilke oplysninger FerieKonto og Feriepengeinfo behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • Indberetning af feriegodtgørelse

 • Indbetaling af feriegodtgørelse

 • Udbetaling af feriegodtgørelse

 • Kontrol af korrekt udbetaling af feriepenge

FerieKonto og Feriepengeinfo er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at varetage de opgaver som FerieKonto er tillagt i henhold til lov om ferie og bekendtgørelse om ferie, herunder:

 • At modtage oplysninger og betaling fra arbejdsgivere om lønmodtagernes optjente ferie

 • At udstille oplysninger til lønmodtagere om deres optjente ferie

 • At modtage og behandle anmodninger om udbetaling og overførsel af ferie

 • At kontrollere, at arbejdsgiveren indberetter (og indbetaler) feriegodtgørelse rettidigt, herunder behandler sager om renter på grund af for sen indbetaling, samt sager om politianmeldelse på grund af manglende overholdelse af FerieKonto-systemet

 • At kontrollere at ferie er modtaget med rette, herunder kontrol for dobbeltforsørgelse og tilbagebetaling

 • At administrere den dansk-tyske ferieaftale, samt træffe afgørelse om tilbageholdelse og modregning af feriepenge hos FerieKonto

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen

 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag. Vi indhenter følgende personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi oplysninger om ejerforhold, herunder dit personnummer og andre stamoplysninger

 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om NemKonto.

Følsomme personoplysninger

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi oplysninger om eventuel konkurs el.lign.

 • Fra eventuel feriegarantiordning modtager vi oplysninger om tilslutning til overenskomst.

Straffedomme og lovovertrædelser

 • Fra Anklagemyndigheden/Politiet modtager vi oplysninger om anmeldelser og domfældelser, der er relevante for FerieKonto og Feriepengeinfo.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om ferie og de bekendtgørelser, som har hjemmel heri. Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller Politiet/domstolene, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som FerieKonto og Feriepengeinfo samarbejder med.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder. Se nedenfor. Vi videregiver følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om indberetninger til dine lønmodtagere

 • Til inkassoadvokat/domstolene og Gældstyrelsen i forbindelse med sager om inddrivelse af renter

 • Til kurator el.lign. videregiver vi oplysninger om dine skyldige forhold i tilfælde af, at du tages under bo behandling

 • Til Arbejdsmarkedets Feriefond/private feriefonde videregiver vi oplysninger om dine lønmodtageres uhævede feriepenge

 • Til Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension/Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg videregiver vi kopi af sagen i forbindelse med en klage over afgørelse truffet af FerieKonto

 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Straffedomme og lovovertrædelser

 • Til Politiet/Anklagemyndigheden videregiver vi oplysninger om overtrædelser af ferielovgivning, herunder oplysning om tidligere bøder og domfældelser.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem efter 6 år. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i ferieloven og bogføringsloven.

Hvis du har accepteret, at FerieKonto/Feriepengeinfo må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte FerieKonto/Feriepengeinfo.

Automatiske individuelle afgørelser

Vi træffer ikke afgørelser over for dig, der alene er baseret på automatisk behandling.

Overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS

Hvis du har bopæl i udlandet, vil der ske videregivelse af navn og adresse til det pågældende lands postleverandør.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse)

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål? Har du spørgsmål til din sag, til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte FerieKonto og Feriepengeinfo.

Kontakt FerieKonto og Feriepengeinfo

Hvis du skriver til os, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at FerieKonto og Feriepengeinfo ikke har overholdt dine rettigheder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over FerieKonto og Feriepengeinfo behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte FerieKonto og Feriepengeinfo.

Dataansvarlig

FerieKonto og Feriepengeinfo Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød CVR-nr. 33088566

Lovgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)

 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)

 • Ferielovens § 37, bek. 230 af 12. februar 2021 (indhentelse og udveksling af oplysninger)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk samt www.eur-lex.eu.

Opdateret 14.02.2023