Feriepenge

FerieKonto og Feriepengeinfo

Den dansk-tyske ferieaftale

Danmark og Tyskland har indgået en aftale om gensidig anerkendelse af feriesystemer. ATP/FerieKonto administrerer aftalen.

Betingelser

Hvis I har medarbejdere inden for byggebranchen udstationeret i Tyskland, kan I søge om at blive omfattet af den dansk-tyske ferieaftale. Bliver I omfattet af aftalen, skal I blot følge den danske ferielov under udstationeringerne. Er I ikke omfattet af aftalen, skal I indbetale feriepenge til den tyske ferie- og lønudligningskasse (ULAK) for jeres udstationerede medarbejdere. Den dansk-tyske ferieaftale omfatter kun danske arbejdsgivere, der er omfattet af den tyske forbundsrammeoverenskomst for byggebranchen, Bundesrahmentarif für das Baugewerbe. Det er SOKA-BAU, der vurderer, om en dansk arbejdsgiver er omfattet af overenskomsten. Den tyske forbundsrammeoverenskomst angiver, hvilke typer arbejde, der anses som byggearbejde. Hvis I som virksomhed udfører byggearbejde, som er angivet i overenskomsten, og arbejdet udgør over 50 procent af den samlede arbejdstid i Tyskland, er I oftest omfattet af overenskomsten. Andre forhold som fx omsætning og overskud er ikke bestemmende for, om I er omfattet. Aftalen gælder ikke arbejdsgivere med hjemsted på Færøerne eller Grønland.

Ansøg om at blive omfattet af aftalen

Hvis I ønsker at blive omfattet af aftalen og følge den danske ferielov, skal I udfylde og sende et ansøgningsskema til FerieKonto.

Ansøgningsskema til den dansk-tyske ferieaftale (DOCX) Tillægsliste til den dansk-tyske ferieaftale (DOCX)

I skal sende ansøgningen via FerieKontos kontaktformular hurtigst muligt og senest fire uger, inden arbejdet begynder, så ansøgningen kan nå at behandles. Når I ansøger, skal I oplyse, hvornår byggearbejdet skal begynde, og hvornår det forventes afsluttet. Hvis der er tale om udstationering med kort varsel, og SOKA-BAU derfor ikke kan nå at modtage vores attest inden arbejdets begyndelse, sender vi et kvitteringsbrev til jer om, at vi har modtaget ansøgningen. Opbevar kvitteringsbrevet og en kopi af ansøgning inkl. bilag på arbejdsstedet, så I kan fremvise disse, hvis de tyske myndigheder ønsker det. I ansøgningsskemaet skal I erklære, at I vil behandle de udstationerede medarbejdere efter de danske ferieregler. I skriver derfor under på, at I betaler feriegodtgørelse for medarbejderne til FerieKonto, eller at de pågældende er omfattet af en ferieoverenskomst med garanti for betalingen af feriegodtgørelse. Nederst i ansøgningsskemaet finder I ’Bruttolisten’. Her skal I oplyse navn, fødselsdato og adresse på de medarbejdere, der er udstationeret i Tyskland, og de medarbejdere, der kan tænkes at skulle udstationeres. I må ikke have udstationerede lønmodtagere på byggepladsen, der er uden for ferieaftalen, og som ikke er nævnt på bruttolisten. Hvis der opstår tvivl om, hvem der er arbejdsgiver i forhold til en lønmodtager fx i forbindelse med underentrepriser, vil man se på, hvem der har instruktionsbeføjelsen og aflønner den pågældende.

Læs mere

Årlig opfølgning

FerieKontos godkendelse gælder i 12 måneder, dog maksimalt til arbejdet afsluttes. Når FerieKonto har godkendt, at I behandler jeres udstationerede medarbejdere efter den danske ferielov, skal I forny ansøgningen en gang om året. Hver 12. måned kontakter FerieKonto jer for at spørge, om I fortsat ønsker at være omfattet af den dansk-tyske ferieaftale. Hvis det er tilfældet, skal I sende en ny ansøgning og bruttoliste med oplysninger om de medarbejdere, der er eller kan tænkes at blive udstationeret i Tyskland i den næste 12-måneders periode. Når I udfylder den nye liste, skal I sørge for at slette de medarbejdere, der ikke længere vil være udstationeret i Tyskland. På den måde ’frameldes’ medarbejderne listen. I behøver derfor ikke at framelde medarbejdere i løbet af året. FerieKonto vil så på ny sikre, at I stadig efterlever den danske ferielovs bestemmelser om indbetaling af feriegodtgørelse. Hvis det er tilfældet, godkendes den nye ansøgning og sendes til SOKA-BAU sammen med den nye bruttoliste. FerieKonto sender jer en kopi af godkendelsen.

Hvis I ikke længere vil være omfattet

I skal meddele FerieKonto skriftligt, hvis I ikke længere ønsker at være omfattet af den dansk-tyske ferieaftale. Så giver FerieKonto SOKA-BAU besked.

Vejledning og kontakt

I kan få vejledning om indholdet i den dansk-tyske ferieaftale ved at kontakte FerieKonto.

Hvis I ønsker vejledning om bestemmelserne i den tyske forbundsrammeoverenskomst for byggebranchen eller om indbetaling af feriepenge til den tyske feriekasse, skal I kontakte:

SOKA-BAU Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) Hauptabteilung Europa D-65179 Wiesbaden Tlf.: +49 611 707-4054 Fax: +49 611 707-4555 E-Mail: europaabteilung@soka-bau.de

Opdateret 18.02.2021