Barsel.dk

Barsel.dk

Privat arbejdsgiver

Barsel.dk er for alle arbejdsgivere på det private arbejdsmarked, medmindre alle virksomhedens ansatte er dækket af en anden godkendt barselsordning.

Barsel.dk mindsker jeres udgifter til løn, når I har medarbejdere på barsel ved at udbetale refusion ud over de barselsdagpenge, I får fra Udbetaling Danmark. Når I er omfattet af Barsel.dk skal I også betale bidrag en gang i kvartalet. Hvis dine medarbejdere er dækket af en offentlig barselsordning, skal du læse mere under menuen ”Offentlig arbejdsgiver”.

Refusion

For at få udbetalt refusion fra Barsel.dk skal I:

 • betale løn til medarbejdere under barsel

 • have ret til refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark

 • Medarbejderens timeløn skal være højere end barselsdagpengesatsen på 122,97 kr. (timeløn inkl. feriepenge).

Barsel.dk udbetaler højst refusion for 37 timer pr. uge - også selvom medarbejderen arbejder mere end ét sted. Læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark

Bliver refusionen påvirket af nye regler om øremærket barsel?

De nye regler om øremærket barsel har ingen betydning for, hvad du kan få i refusion fra Barsel.dk. Det har udelukkende betydning for, hvad du kan få i barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Læs på borger.dk , hvad det betyder for din medarbejder, der skal på barsel, og din refusion af barselsdagpenge:

Når du afspiller videoen vil udbyderen sætte cookies på din computer
Læs mere om cookies på Virk

Satser for refusion

I kan i 2023 højst få 122,97 kr. pr. time fra Udbetaling Danmark og 102,30 kr. pr. time (sats 2023) fra Barsel.dk. Det bliver i alt højst 225,27 kr. i refusion pr. time. Hvor meget I får i refusion, afhænger af, hvor meget I betaler i timeløn til medarbejderen. I kan ikke få refusion fra Barsel.dk, hvis timelønnen er på 109,31 kr. eller lavere. Bemærk, at timelønnen bliver beregnet af Udbetaling Danmark og er fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse m.v., herefter modtager Barsel.dk automatisk oplysningen. Derefter lægger Barsel.dk 12,5 % oveni til feriepenge. Hvis I vil vide mere om beregningen af timelønnen, skal I kontakte Udbetaling Danmark. For at få den højeste sats i refusion, skal Barsel.dk have oplyst en timeløn på mindst 200,24 kr. fra Udbetaling Danmark (Se eksempel 1). Er timelønnen mindre end 200,24, bliver refusionen tilsvarende mindre (Se eksempel 2).

Se oversigt over virksomhedens udbetalinger

Refusionsperiode

Her kan I se, hvor længe I kan få refusion fra Barsel.dk. Bemærk, at I kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i flere uger, end I kan få refusion fra Barsel.dk.

Refusion ved fødsel

Reserveret til mor
 • 4 uger før forventet fødsel

 • 2 uger efter fødsel (pligtorlov)

Reserveret til far/medmor
 • 2 ugers fædreorlov efter fødsel (inden for de første 10 uger)

 • 3 uger efter fædreorloven (gælder kun hvis barnet er født d. 1. oktober 2020 eller senere) (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Til deling mellem mor og far/medmor
 • 29 ugers fællesorlov (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Refusion ved adoption

Begge forældre:
 • 4 uger før modtagelse af barnet i udlandet

 • 1 uge før modtagelse af barnet i Danmark

Til en af forældrene/ til deling mellem adoptivforældrene:
 • 2 første uger efter modtagelsen til en af adoptivforældrene

 • 2 uger til den anden af adoptivforældrene (inden for de første 10 uger)

 • 3 uger efter de første 2 uger (gælder kun hvis barnet er født d. 1.oktober 2020 eller senere) (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

 • 29 ugers fællesorlov, der kan deles mellem mor og far/medmor (skal afholdes inden barnet fylder 9 år)

Sådan deles fællesorloven

Hvis begge forældre holder fællesorlov, bliver fællesorloven delt imellem begges arbejdsgivere, uanset hvilken barselsordning de er tilknyttet. Refusionen fordeles ud fra, hvornår mor og far/medmor holder orlov. Hvis mor fx holder orlov de første 15 uger af fællesorloven, hvorefter far/medmor holder orlov i 15 uger, vil mors arbejdsgiver være berettiget til refusion for 15 uger, og fars/medmors arbejdsgiver vil være berettiget til refusion for 14 uger. Hvis mor og far/medmor holder fællesorlov samtidig, vil begges arbejdsgivere være berettiget til refusion i den samme periode.

Eksempel på fordeling

Hvis mor og far/medmor går på barsel samtidig, får mors arbejdsgiver refusion for 16 uger og fars/medmors arbejdsgiver får refusion for 13 uger af fællesorloven:

Mor afholder
 • 2 ugers pligtorlov

 • 16 ugers fællesorlov

Far/medmor afholder
 • 2 ugers fædreorlov

 • 3 ugers fædreorlov

 • 13 ugers fællesorlov

Søg refusion

I søger om barselsdagpenge via NemRefusion. Herefter får I automatisk refusion fra Barsel.dk.

Sådan gør I:

 1. Søg om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark via NemRefusion.

 2. Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge til din konto.

 3. Barsel.dk får automatisk besked fra Udbetaling Danmark. I skal derfor ikke gøre noget ekstra for at få refusion.

 4. Herefter får I automatisk udbetalt refusion på virksomhedens NemKonto – én gang i kvartalet.

Søg barselsdagpenge via NemRefusion

Læs mere om barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark

Udbetaling

I får automatisk udbetalt refusion fra Barsel.dk én gang i kvartalet:

 • Refusionen bliver sat ind på virksomhedens NemKonto.

 • Refusionen bliver udbetalt kvartalsvist bagud.

 • Udbetalingen sker ultimo måneden efter kvartalets afslutning.

På kontoudskriften fra NemKonto vil der stå, at udbetalingen kommer fra Barsel.dk samt oplysning om, hvilket CPR-nr. udbetalingen gælder for. Udbetales der for flere CPR-numre, kan I i selvbetjeningsløsningen se, hvilke CPR-numre den udbetalte refusion omhandler . I selvbetjeningsløsningen kan I ligeledes se, hvilken periode refusionen gælder for. Her kan I også se, hvordan refusionen er beregnet.

Se din refusion i selvbetjeningen

Betaling af bidrag - fuldt omfattet

Som privat arbejdsgiver er I enten fuldt omfattet, delvist omfattet eller ikke omfattet af Barsel.dk.

Hvis jeres medarbejdere ikke er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning, er virksomheden fuldt omfattet af Barsel.dk.

Betaling af bidrag - delvist omfattet

Hvis ikke alle medarbejdere er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning, er virksomheden delvist omfattet af Barsel.dk.

Ikke omfattet

Hvis alle medarbejdere er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning, er virksomheden ikke omfattet af Barsel.dk. Hvis I er dækket af en offentlig barselsordning, fritages I helt eller delvist for at betale til Barsel.dk.

Er I dækket af en privat barselsordning, skal I ikke betale til Barsel.dk.

Sorgorlov

Hvis din medarbejder mister et barn, før barnet fylder 32 uger, har du mulighed for at søge refusion fra Barsel.dk i op til 26 uger i alt, mens medarbejderen er på sorgorlov. De 26 uger kan fordeles mellem forældrene. Hvor mange ugers refusion, du kan få fra Barsel.dk, afhænger af hvor mange ugers barselsorlov medarbejderen (eller en anden forælder til barnet) tidligere har afholdt. Det vil sige, at hvis medarbejderen var på barsel før dødsfaldet, bliver disse uger fratrukket de samlede refusionsuger, I kan få udbetalt under sorgorloven.

Sådan søger du

Når virksomheden søger dagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark, søges der automatisk også om refusion fra Barsel.dk.

Beløbet bliver udbetalt kvartalsvist.

Se, hvor meget du kan få i refusion

Søg dagpenge under sorgorlov fra Udbetaling Danmark

Betingelser for at få refusion fra Barsel.dk

Du kan få refusion fra Barsel.dk under sorgorlov, hvis:

 • der udbetales løn under orloven, som er højere end dagpengesatsen

 • du får dagpengerefusion under sorgorlov fra Udbetaling Danmark

 • barnet er gået bort, før barnet fyldte 32 uger

 • din medarbejder eller en evt. anden forældre ikke allerede har brugt orloven.

Se, hvor længe du kan modtage refusion

Læs om refusion fra Udbetaling Danmark under sorgorlov her

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Barsel.dk behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 24.08.2023