Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Arbejdsgiver

Se, hvad du skal gøre, når en medarbejder skal på barsel.

Når en medarbejder skal på barsel – og det gælder både mor og far - skal du indberette orloven. Så kan du søge refusion for den løn, I udbetaler under orloven – og er det orlov uden løn, kan medarbejderen søge om barselsdagpenge.

Søg refusion i ny sag

Når en medarbejder skal på barsel, skal du søge om refusion for den løn, I udbetaler under orloven. Du indberetter automatisk en ny sag, når du søger refusion.

Du skal også indberette en ny sag, hvis medarbejderen ikke får løn under barselsorloven.

Orloven skal indberettes fra 4 uger før den forventede fødsel, og senest 8 uger efter lønnen er stoppet.

Når du søger refusion, behandler vi oplysningerne, og du hører fra os indenfor 8 uger.

Udbetaling indenfor 8 uger

Bliver din ansøgning om refusion godkendt, får du pengene senest 8 uger efter den er modtaget.

Lønstop og andre ændringer

Det er vigtigt at give besked om ændringer i orloven, fx lønstop, ferie og sygdom.

Visse oplysninger kan du selv ændre i NemRefusion, andre må du kontakte Udbetaling Danmark for at få ændret.

Indberet selv: Lønstop

Husk at indberette, når du stopper med at udbetale løn til medarbejderen. Du kan tidligst indberette den dag, lønudbetalingen stopper.

Vær opmærksom på, at man ikke kan søge om barselsdagpenge, før du har givet besked om lønstop. Medarbejderen skal søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter, at lønnen er stoppet.

Udbetaler I halv løn under orloven, skal du stoppe sagen den sidste dag, der udbetales fuld løn. Opret derefter en ny sag: Oplys ’Halv løn under orlov’ på den nye sag.

Indberet selv: Ændret dato eller anden årsag til fravær

Hvis du har indberettet en forkert fraværsårsag eller en forkert dato som første fraværsdag, er du nødt til at annullere sagen og oprette en ny.

Giv besked: Arbejdstimer, ferie, forventet fødselsdag

Hvis der er ændringer eller fejl i din indberetning af antal arbejdstimer, ferie- eller fødselstidspunkt, kan du få det rettet ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark får automatisk lønoplysninger fra Skattestyrelsen. Udbetaling Danmark kan ikke ændre i en medarbejders lønoplysninger.

Indberet ferie

Medarbejdere har ret til at holde ferie med løn eller feriepenge under barsel, men det skal aftales med arbejdsgiveren. Du skal derefter oplyse ferien til Udbetaling Danmark via NemRefusion.

I kan ikke få refusion under ferien. Medarbejderen kan nemlig ikke få løn eller feriepenge samtidig med barselsdagpenge.

Ferie i mere end 1 uge: Indberet og søg refusion igen

Efter en uges ferie bliver orloven automatisk afbrudt. Varer ferien en uge eller mere, skal du derfor:

  • indberette orloven som en ny sag

  • søge refusion igen, hvis du fortsat udbetaler løn.

NB: Ferien skal holdes som én kalenderuge (mandag-søndag) - også selvom arbejdsugen fx er tirsdag til lørdag.

Eksempel: En medarbejder holder ferie hele uge 30. Du skal indberette orlov og søge refusion på ny, når hun/han er tilbage på orlov mandag i uge 31.

Indberet og søg refusion, når ferien er slut

Du kan først indberette orloven, når medarbejderens ferie er slut. Du kan også først søge refusion dér, hvis du fortsat udbetaler løn.

Hvis medarbejderen er mor

Ferien bør i øvrigt først holdes under forældreorloven og ikke i løbet af de første 14 uger. For som mor kan man først udskyde barselsdagpengene efter de 14 ugers barselsorlov.

Nye barselsregler fra den 2. august 2022

Til sommer kommer der nye barselsregler. Det betyder, at fødes barnet den 2. august 2022 eller senere, bliver medarbejderen omfattet af de nye barselsregler.

Du skal fortsat indberette din medarbejders fravær og søge om refusion for den løn, I udbetaler under fraværet i NemRefusion.

Udbetaling Danmark kan ikke vejlede jer i ansættelsesforhold og ret til løn under barsel. Dette er fortsat bestemt af medarbejderens overenskomst eller kontrakt.

Du kan læse mere om barselsreglerne på www.borger.dk/barsel.

Film: Når du skal have en medarbejder på barsel

Har du en medarbejder, der skal på orlov efter de nye barselsregler? Så kan du her se en film om, hvad du som arbejdsgiver skal gøre og huske, når du har en medarbejder på barsel.

Se filmen her

Sygdom

Hvis en medarbejder bliver sygemeldt med graviditetsgener, skal du søge om refusion af barselsdagpenge, ikke sygedagpenge. I kan få refusion fra første fraværsdag, når medarbejderen er syg som følge af graviditeten. Hun skal derfor melde sig syg den første fraværsdag. Du kan derefter søge om refusion hos Udbetaling Danmark.

Du skal indberette din medarbejders fravær senest 5 uger efter 1. fraværsdag, og du skal søge refusion senest 8 uger efter sidste dag med løn. Du skal indberette fraværet, selvom I ikke betaler løn.

Søg refusion

Indberet og søg hurtigst muligt

Indberet orloven og søg refusion på 1. fraværsdag eller hurtigst muligt – det er en fordel for alle parter. Vær opmærksom på, at I:

  • kan miste refusion indtil fraværet er anmeldt, hvis du indberetter senere end 5 uger efter 1. fraværsdag.

  • kan miste refusion for hele perioden, hvis du søger senere end 8 uger efter sidste dag med løn.

  • kun kan få refusion, hvis medarbejderen er sygemeldt mindst 4 timer pr. uge.

Du skal give besked om ændringer til sygemeldingen hurtigst muligt

Ændringer til sygemeldingen har betydning for den refusion, I kan få.

Hvis en medarbejder er syg i længere tid end til den dato, lægen først har oplyst, skal sygemeldingen derfor forlænges hos Udbetaling Danmark.

Det samme gælder, hvis en medarbejder bliver sygemeldt på fuld tid i stedet for at være deltidssygemeldt.

Frist på 3 uger

Udbetaling Danmark skal have besked om ændringer til sygemeldingen, senest 3 uger efter ændringen er sket.

Medarbejderen får herefter et nyt brev i sin digitale post med besked om, hvad hun skal gøre.

Det er vigtigt at overholde fristen - så får den sygemeldte medarbejder sine barselsdagpenge, og I får den refusion, I har ret til.

Læs mere om de regler, der gælder ved sygdom under graviditet :

Hvis medarbejderen er sygemeldt under graviditeten

Orlov pga. sygt barn

Se, hvad du skal gøre, hvis fraværet skyldes, at barnet er alvorligt sygt:

Hvis medarbejderen holder orlov pga. sygt barn

Delvist genoptaget arbejde

Det er muligt at indgå en aftale om, at medarbejderen arbejder på nedsat tid under sin orlov. Så bliver medarbejderens barselsdagpenge sat ned med de timer, hun eller han arbejder.

Samtidig forlænges orloven med det samlede antal arbejdstimer. Det kaldes delvis orlov eller delvist genoptaget arbejde.

Får du indberettet det korrekt fra start, er du med til at sikre, at I får den refusion, I skal have. Hvis medarbejderen er delvis sygemeldt, skal det også indberettes.

Sådan indberetter du delvis genoptaget arbejde

Delvis orlov eller delvist genoptaget arbejde omfatter situationer, hvor medarbejderen

  • arbejder samtidig med at holde forældreorlov eller

  • er delvist sygemeldt som følge af graviditeten.

Det kan både være enkelte timer eller enkelte dage i løbet af en uge.

Hvis medarbejderen vil forlænge sin orlov

En medarbejder kan forlænge sin forældreorlov med enten 8 eller 14 uger uden aftale med arbejdsgiveren. Senest 8 uger efter fødslen skal du have besked om, hvor lang orlov medarbejderen vil holde.

Medarbejderen kan vælge at holde den forlængede orlov uden barselsdagpenge eller få udbetalt et lavere beløb hver uge. Det sidste giver ret til barselsdagpenge under hele orloven.

Udbetaler du løn under orloven, skal du være opmærksom på, at du så vil få mindre i refusion.

På borger.dk kan du læse mere om medarbejderens ret til at forlænge orloven: Lønmodtagere på barsel

Udskudt orlov

Udskudt orlov afholdes, efter barnet er blevet 46 uger og inden det bliver 9 år. Forældreorloven kan bl.a. udskydes, når medarbejderen er tilbage i arbejde på fuld tid.

Udskudt orlov med løn

Udbetaler I løn til medarbejderen under den udskudte forældreorlov, kan du indberette orloven fra 1. fraværsdag, men senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn.

Du skal også søge om refusion senest 8 uger efter sidste orlovsdag med løn. Når du søger refusion, indberetter du automatisk en ny sag.

Udskudt orlov uden løn

Du skal indberette orloven, selvom medarbejderen ikke får løn. Du kan indberette den fra 1. fraværsdag – og meget gerne hurtigst muligt, så medarbejderen kan søge barselsdagpenge.

Dispensation for ansøgningsfrist

Det er muligt at få dispensation, hvis du har søgt for sent pga. driftsforstyrrelser hos NemRefusion. Send dokumentation for årsagen til den sene ansøgning, så bliver der set på sagen igen.

Sorgorlov

En medarbejder der mister sit barn, kan have ret til orlov med dagpenge. Det kaldes sorgorlov. Medarbejderen skal opfylde beskæftigelseskravet på første fraværsdag for at få dagpenge under sorgorloven. Orloven kan tidligst starte dagen efter barnets død.

Udbetaler I løn under orloven, er det op til dig, hvornår og hvor tit du vil søge om refusion. Du kan søge hver måned, hvert kvartal eller efter orloven er holdt.

Sådan indberetter du

Medarbejderens sorgorlov skal indberettes i NemRefusion:

Afbrydes orloven i mere end 1 uge, skal du indberette fraværet på ny. 

Det er vigtigt, at du indberetter fraværet hurtigst muligt, hvis I ikke udbetaler løn til medarbejderen under sorgorloven. Medarbejderen kan først søge dagpenge, når fraværet er indberettet.

Frister

Medarbejderen skal søge om dagpenge senest 8 uger efter første fraværsdag. Første fraværsdag kan tidligst være dagen efter barnets død. Udbetaler I løn til medarbejderen under orloven, skal du indberette fraværet senest 8 uger efter sidste dag med løn. Når I ikke længere udbetaler løn, er det vigtigt, at du hurtigst muligt oplyser det, så medarbejderen kan søge om dagpenge.

Når lønnen er stoppet, skal medarbejderen søge om dagpenge senest 8 uger efter sidste dag med løn.

COVID-19: Ansatte med fravær pga. pasning af børn

Den 1. marts 2022 ophæves de midlertidige regler i barselsloven om dagpenge til forældre med fravær til pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af COVID-19.

Det betyder, at der alene vil kunne udbetales dagpenge efter de midlertidige regler for fravær til og med den 28. februar 2022.

Er en medarbejder fraværende uden løn for at passe sit barn pga. COVID-19, skal du indberette alle hele fraværsdage i NemRefusion på virk.dk.

Hjælpeordningen giver ikke ret til refusion, hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn, mens medarbejderen holder fri. Læs mere om hjælpeordningen

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning og klagevejledning.

Opdateret 30.06.2022