Barsel.dk

Barsel.dk

Sådan behandler Barsel.dk dine personoplysninger

Introduktion

Som ejer af en personligt ejet virksomhed, kan du her læse, hvilke oplysninger Barsel.dk behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • refusion for løn for lønmodtagere, der modtager løn under barsel

 • Bidrag til Barsel.dk

Barsel.dk er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Derfor behandler Barsel.dk dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at du kan modtage refusion fra Barsel.dk, hvis du udbetaler løn til dine lønmodtagere på barsel.

 • At sikre, at Barsel.dk kan opkræve bidrag fra bidragspligtige arbejdsgivere.

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag. Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

 • Fra CPR modtager vi barnets og forældrenes personnummer og andre stamoplysninger

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi virksomhedsidentitet, ejerforhold, virksomhedsadresse, og kontaktoplysninger

 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto og eventuel fritagelse for Digital Post

 • Fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag modtager vi oplysninger om antal elever, der er ansat i virksomheden

 • Fra Udbetaling Danmark modtager vi oplysninger om lønmodtagers timeløn, arbejdstid, barsel og orlov

 • Fra Arbejdsmarkedets Tillægspension modtager vi antal fuldtidsbeskæftigede

 • Fra godkendte decentrale barselsudligningsordninger modtager vi oplysninger om, hvorvidt du er delvist omfattet af den decentrale barselsudligningsordning.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sletter oplysninger om, hvilke barselsordninger virksomheden er medlem af efter 10 år. Vi sletter oplysninger vedrørende udbetaling af refusion, når barnet er fyldt 19 år. Oplysningerne gemmes efter sagernes afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Barsel.dk må optage en samtale, sletter Barsel.dk optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Barsel.dk.

Automatiske individuelle afgørelser

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til refusion fra Barsel.dk.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse) Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning. Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte Barsel.dk.

Kontakt Barsel.dk

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Barsel.dk.

Kontakt Barsel.dk

Hvis du skriver til os, skriv venligst 'personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener:

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at Barsel.dk ikke har overholdt dine rettigheder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Barsel.dk’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte Barsel.dk.

Datansvarlig

Barsel.dk Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød CVR-nr. 29596948

Lovgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)

 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer).

 • Barselsudligningslovens § 2, stk. 1 og § 7 a.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk  samt www.eur-lex.eu

Opdateret 07.05.2024