Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Selvstændig

Læs, hvordan reglerne er, når du som selvstændig skal på barsel.

Når du skal søge barselsdagpenge som selvstændig, har det betydning, hvilken type virksomhed du har, og hvor meget du arbejder.

Planlæg din orlov

Selvstændig med CVR-nr.

Har din virksomhed et CVR-nr., kan du finde al relevant information på borger.dk under emnerne:

  • Søg barselsdagpenge

  • Planlæg orloven

  • Økonomi

  • Ferie

  • Sygdom

  • Forlæng eller udskyd orloven

Planlæg din orlov, og se, om du kan få barselsdagpenge:

Selvstændig på barsel

Selvstændig uden CVR-nr.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr., skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.

  • Se kontaktinfo nederst på siden

Hvis du er ansat i din egen virksomhed

Er du ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Læs mere om de regler, der gælder for dig på borger.dk:

Lønmodtager på barsel

Du kan i nogle situationer ansøge Udbetaling Danmark om at blive undtaget fra reglen om, at 9 ugers orlov ikke kan overdrages til den anden forælder. Læs mere her:

Hvis du er ansat i eget ApS eller A/S

Kompensation fra Barsel.dk

Hvis du kan få barselsdagpenge som selvstændig, har du også mulighed for at få kompensation fra Barsel.dk. Læs mere om selvstændige i Barsel.dk

Indberet din orlov

Som selvstændig med CVR-nr. skal du indberette din orlov i NemRefusion.

Indberet inden 3 uger

Du skal indberette din barselsorlov senest 3 uger efter din første fraværsdag, hvis du bliver syg under din graviditet.

Du søger barselsdagpenge, når du indberetter orloven.

Når du har søgt om barselsdagpenge, behandler vi dine oplysninger, og du hører fra os inden for 3 uger.

Du søger automatisk om refusion fra barsel.dk, når du har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

Søg inden 8 uger

Du skal søge om barselsdagpenge i NemRefusion senest 8 uger efter fødslen.

Hvad sker der, hvis jeg søger for sent?

Søger du barselsdagpenge senere end 8 uger efter fødslen, får du først barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. I særlige tilfælde kan du få dispensation:

Dispensation fra ansøgningsfrist

Delvis orlov

Som selvstændig kan du holde delvis orlov, dvs. arbejde nogle timer eller dage hver uge, mens du holder orlov. Din orlov bliver opgjort som procent af din normale arbejdstid.

På borger.dk kan du læse mere om, hvor meget du kan arbejde under din orlov, og hvordan du skal give besked om det. Læs mere under emnet Planlæg orloven:

Selvstændige på barsel

Nye barselsregler fra den 2. august 2022

Forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere bliver omfattet af de nye barselsregler.

Du skal fortsat indberette fravær og søge om barselsdagpenge i NemRefusion.

Læs mere om de nye barselsregler for selvstændige.

Sygdom

Bliver du syg under graviditeten, har du mulighed for at gå tidligere på orlov. Orloven kan også forlænges, hvis barnet bliver indlagt på hospitalet.

På borger.dk kan du læse mere under emnet Sygdom under graviditet og barsel:

Selvstændige på barsel

Sorgorlov

Hvis du har mistet dit barn inden det fyldte 18. år, kan du have ret til orlov med dagpenge. Det kaldes sorgorlov.

Du skal opfylde beskæftigelseskravet på første fraværsdag for at få dagpenge under sorgorloven.

Du kan have ret til 26 ugers sorgorlov med dagpenge, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fylder 18 år. Orloven kan tidligst starte dagen efter barnets død.

Du har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og du kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden. Du kan ikke forlænge orloven eller udskyde den del af sorgorloven, som ikke bruges.

Læs om dine muligheder på borger.dk:

Sorgorlov

Frist for indberetning

Du skal indberette din sorgorlov i NemRefusion senest 8 uger efter første fraværsdag. Første fraværsdag kan tidligst være dagen efter, at du mistede barnet.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler dine persondata.

Opdateret 07.05.2024