Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Når du, som ejer af en personligt ejet virksomhed, er i kontakt med Udbetaling Danmark, Barsel, behandler Barsel oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Dine personoplysninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark

Når du som personligt ejet virksomhed er i kontakt med Udbetaling Danmark om barsel, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig.

Barsel omfatter her ydelserne:

 • Barselsdagpenge

 • Dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn, sorgorlov og Covid-19

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om barselsdagpenge/dagpenge uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse. Hvis du senere søger eller får en ydelse fra Barsel, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger for at sikre, at du får den ydelse, du har ret til. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger, der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller får ydelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.

Hvis du søger eller får barselsdagpenge/dagpenge

Hvis du søger eller får barselsdagpenge/dagpenge, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at du får de barselsdagpenge/dagpenge, du har ret til.

 • At uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til Udbetaling Danmark og siger ja til, at samtalen må optages.

 • At teste Udbetaling Danmarks systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Hvilke personoplysninger indhenter Udbetaling Danmark og hvorfra?

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag. Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

 • Følsomme personoplysninger

 • Straffedomme og lovovertrædelser

Udbetaling Danmark, Barsel, modtager følgende almindelige personoplysninger:

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger

 • Fra NemRefusion modtager vi oplysninger, som ligger til grund for sagen, herunder fraværsperiode og arbejdstimer mv.

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger og oplysninger om skatteforhold mv.

 • Fra kommunen modtager vi nødvendige oplysninger for sagen

 • Fra Ankestyrelsen kan vi modtage oplysninger, hvis du har klaget over en afgørelse

 • Fra din arbejdsgiver modtager vi oplysninger om ansættelsesforhold

 • Fra udenlandske myndigheder kan vi modtage nødvendige oplysninger

 • Fra Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring kan vi modtage oplysninger om forsikringsforhold for selvstændige erhvervsdrivende, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

 • Fra Udbetaling Danmark, International Social Sikring kan vi modtage oplysninger om, hvor du er socialt sikret og efter, hvilket lands regler om social sikring du er omfattet

 • Fra barselsudligningsordningen Barsel.dk kan vi modtage oplysninger om medlemskab, CVR-nummer, p-nummer mv.

 • Fra Dansk Arbejdsgiverforening kan vi modtage oplysninger om medlemskab, CVR-nummer, p-nummer mv.

Udbetaling Danmark, Barsel, modtager følgende følsomme personoplysninger:

 • Fra A-kassen modtager vi oplysninger om medlemskab af A-kasse

 • Fra sundhedsvæsnet modtager vi helbredsoplysninger om dig

 • Fra sundhedsvæsnet, lignende institution og egen læge kan vi modtage helbredsoplysninger om dit barn, hvis du søger om forlængelse eller udsættelse af din orlov, fordi dit barn har været indlagt på hospital

Udbetaling Danmark, Barsel, modtager følgende oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:

 • Fra Anklagemyndigheden modtager vi oplysninger om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om terror, udrejseforbud mv.

 • Fra Politiet modtager vi oplysninger om inddragelse af pas og omgørelse/ophævelse heraf

 • Fra Kriminalforsorgen modtager vi oplysninger om fængselsophold mv.

Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger?

Udbetaling Danmark vil behandle dine personoplysninger, når de fx træffer afgørelser, beregner, udbetaler og regulerer dine barselsdagpenge/dagpenge eller ved anden sagsbehandling. For at kontrollere, at du har ret til barselsdagpenge/dagpenge, kan Udbetaling Danmark, Barsel, samkøre deres egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som de har indhentet om dig. Udbetaling Danmark, Barsel, egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst, og de oplysninger, de får fra andre ydelsesområder i Udbetaling Danmark om fx indkomst og ferie.

Hvem videregiver Udbetaling Danmark dine personoplysninger til?

Udbetaling Danmark, Barsel, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor. Udbetaling Danmark, Barsel, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

 • Straffedomme og lovovertrædelser

Udbetaling Danmark, Barsel, videregiver følgende almindelige personoplysninger:

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om udbetaling mv.

 • Til kommunerne videregiver vi nødvendige oplysninger om din sag, udbetalinger mv.

 • Til Ankestyrelsen videregiver vi de oplysninger i din sag, som er relevante, hvis du klager over en afgørelse

 • Til din arbejdsgiver videregiver vi oplysninger om udbetaling, beregningsgrundlag mv.

 • Til udenlandske myndigheder videregiver vi administrative oplysninger om fx identifikation og bopælsophold

 • Til Danmarks Statistik videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse, barselsplan mv.

 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse, barselsplan, udbetalinger mv.

 • Til pensionsinstitutter videregiver vi oplysninger om, at du modtager en indkomstafhængig ydelse, men ikke hvilken ydelse

 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag

 • Til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) videregiver vi oplysninger om studerende, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, og ph.d.-studerende, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2, nr. 2

 • Til de fælleskommunale indekser videregiver vi oplysninger om din sag, udbetalinger, dokumenter mv.

 • Til Dansk Arbejdsgiverforening videregiver vi oplysninger om din sag, arbejdstid, ydelse mv.

 • Til barselsudligningsordningen (Barsel.dk) videregiver vi oplysninger om beregning, fravær og løntimer mv.

Udbetaling Danmark, Barsel, videregiver følgende oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:

 • Til Anklagemyndigheden videregiver vi oplysninger om straffelovsovertrædelser i relation til sagen.

 • Til Politiet videregiver vi oplysninger om straffelovsovertrædelser i relation til sagen.

Overfører Udbetaling Danmark personoplysninger til lande uden for EU/EØS-landene?

Hvis du tidligere, aktuelt eller på et senere tidspunkt bosætter dig eller tager arbejde i et land uden for EU/EØS-landene, kan det være nødvendigt for Udbetaling Danmark, Barsel, at overføre oplysninger om dig til relevante myndigheder i dette land, for at de kan behandle din sag.

Hvor længe opbevarer Udbetaling Danmark dine personoplysninger?

Udbetaling Danmark, Barsel, vil gemme dine oplysninger under behandlingen af din sag og slette dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive gemt efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven. Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, Barsel.

Træffer Udbetaling Danmark automatiske, individuelle afgørelser?

Udbetaling Danmark, Barsel, kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at der indhentes oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til barselsdagpenge/dagpenge.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, Udbetaling Danmark, Barsel, behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at Udbetaling Danmark, Barsel, behandler oplysninger om dig (indsigelse). Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)

 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til dine barselsdagpenge/dagpenge eller refusion, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Barsel.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Barsel.

Hvis du skriver, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Kontakt Datatilsynet

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om barselsdagpenge/dagpenge.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om barselsdagpenge/dagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Barsel.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød CVR-nr. 33236239

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

Du kan finde lovgrundlaget påwww.retsinformation.dk samtwww.eur-lex.eu.

Opdateret 07.05.2024