Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsulykke

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde, hvis en af dine medarbejdere kommer ud for en ulykke i forbindelse med deres arbejde.

Hvad er en arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. Skadens følger kan både være varige eller forbigående.

Det kan også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde arbejdsulykker senest 14 dage efter første fraværsdag, hvis ulykken har gjort tilskadekomne uarbejdsdygtig fra sit sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Som arbejdsgiver har du ligeledes pligt til at anmelde en ulykke senest 14 dage efter tilskadekomstdagen, selvom tilskadekomne ikke har været uarbejdsdygtig, hvis ulykken kan begrunde krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

Det er arbejdsgivers pligt at anmelde ulykken, men det kan være svært at vurdere, hvilke ulykker der skal anmeldes og ikke anmeldes.

Er du som arbejdsgiver i tvivl, er det derfor altid bedst at anmelde.

Du kan læse mere om arbejdsulykker på aes.dk 

Hvis en medarbejder er blevet syg i forbindelse med arbejdet, fordi de har været udsat for en påvirkning i mere end fem dage, er det en erhvervssygdom. Dette skal anmeldes af en læge.

Du kan læse mere om erhvervssygdomme her

Særligt om dødsfald

Hvis en af dine medarbejdere dør på arbejdspladsen, eller på grund af en arbejdsulykke, skal du underrette AES om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer: 20 42 63 97.

Du har også pligt til at underrette det forsikringsselskab, du har tegnet arbejdsskadeforsikring hos.

Selvom du har underrettet AES og dit forsikringsselskab, skal dødsfaldet også anmeldes som en arbejdsulykke i EASY.

Anmeldesystemet EASY

EASY er AES' og Arbejdstilsynets fælles system til anmeldelse af arbejdsulykker til myndighederne og arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

EASY videresender automatisk anmeldelsen til de rette modtagere på baggrund af de indtastede oplysninger og sender en kvittering til den tilskadekomne.

Muligheder i EASY

Hvis du har MitID og anmelderettighed til EASY, kan du gemme kladder og arbejde videre med dem i 9 døgn, inden de slettes. Som borger og tredjepart har du derimod kun mulighed for at gemme og rette i en anmeldelse samme dag, som den er oprettet.

Som arbejdsgiver kan du se virksomhedens anmeldelser i EASY i ét år fra anmeldedatoen. Du kan også hente data i anonymiseret form for de seneste 5 år fra EASY.

Hvem kan anmelde i EASY?

I EASY kan du anmelde en arbejdsulykke, hvis du er:

  • Arbejdsgiver

  • Tredjepart (fx læge, fagforening, advokat)

  • Tilskadekommen

  • Arbejdsgiver med RUT-nummer (uden CVR-nummer)

EASY for virksomheder

Når en medarbejder kommer til skade i forbindelse med arbejdet, har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken efter arbejdsskadesikringsloven.

Anmeld en arbejdsulykke her

Tilføj forsikringspolice før du anmelder

Før du som arbejdsgiver kan anmelde en arbejdsulykke i EASY, skal du indtaste virksomhedens forsikringspolice/-r i systemet.

Tilføj forsikringspolice i EASY

Ændringer i tidligere anmeldelser

Du kan ændre i en allerede afsluttet anmeldelse i op til et år efter anmeldedatoen. Det kan fx være ændring af, om anmeldelsen skal behandles efter arbejdsskadesikringsloven eller ændring i antallet af dage hvor tilskadekomne har været uarbejdsdygtig som følge af ulykken.

Vær opmærksom på, at:

  • Kladder kun gemmes i op til 9 døgn, hvorefter de slettes

  • Den ændrede anmeldelse vil blive sendt til de relevante modtagere - fx forsikringsselskab og/eller Arbejdstilsynet

Den åbne løsning i EASY

Via den åbne løsning kan alle medarbejdere i virksomheden starte registreringen af en arbejdsulykke. Anmeldelsen skal dog stadig godkendes af en anmelder med MitID.

EASY-administratoren kan sende et link ud til den åbne løsning til de relevante medarbejdere. Herefter kan de udvalgte medarbejdere udfylde anmeldelser, uden at skulle bruge brugernavn eller kodeord. Når en anmeldelse er oprettet, skal den sendes videre "Til godkendelse".

Når anmeldelser sendes ”Til godkendelse” er det vigtigt at de færdiggøres og afsluttes, da de alene ikke regnes for værende anmeldt rettidig jf. arbejdsskadesikringsloven.

Læs, hvordan du bruger den åbne løsning (PDF)

EASY for forsikringsselskaber

Alle anmeldelser, hvor tilskadekomne er uarbejdsdygtig en dag udover tilskadekomst dagen eller hvor arbejdsgiver har valgt at skaden skal behandles efter arbejdsskadesikringsloven, sendes eller udstilles automatisk til det af arbejdsgiver, valgte forsikringsselskab.

Ved skader hvor arbejdsgiver har valgt, at tilskadekomne er uarbejdsdygtig en dag ud over tilskadekomstdagen, er det ikke muligt for arbejdsgiver at fravælge at skaden skal sendes til forsikringsselskabet.

Som forsikringsselskab har du mulighed for at se og hente arbejdsulykkesanmeldelser fra de virksomheder, der har eller har haft policer tegnet hos jer. Du har også mulighed for at sende arbejdsulykkesanmeldelser videre til AES.

Opdateret 07.05.2024