Sygedagpengeforsikring

Udbetaling Danmark

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tilmelde dig en sygedagpengeforsikring, der giver dig sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag.

Uden sygedagpengeforsikringen kan du som selvstændig først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom, og beløbet er afhængigt af dit overskud i virksomheden.

Fejlopkrævning af præmie i 2021 og 2022

Kunder, der har haft sygedagpengeforsikring i 2021 og 2022, har betalt for meget i præmie.

Er du selvstændig erhvervsdrivende betyder det, at du skal have præmie tilbagebetalt, hvis du har haft en forsikring i forsikringsåret fra 1. april 2021 – 31. marts 2022 og/eller i perioden 1. april 2022 – 31. marts 2023. Er du privat arbejdsgiver betyder det, at du skal have præmie tilbagebetalt, hvis du har haft en forsikring i forsikringsåret 2021 og/eller 2022.

Det beløb, du skal have tilbagebetalt, afhænger bl.a. af hvilken forsikringstype du har haft, og hvor længe du har haft forsikringen. De korrigerede præmier og præmiesatser kan ses her: Bekendtgørelse om korrigering af præmiesatsen

Hvordan og hvornår sker tilbagebetalingen?

Udbetaling Danmark tilbagebetaler for meget opkrævet præmie. Det vil ske gennem modregning i forsikringspræmien for 2023. Opkrævning af præmien for selvstændiges sygedagpengeforsikring udskydes derfor til maj 2023.

Tidligere kunder i forsikringsordningerne vil få den for meget opkrævede præmie udbetalt af Udbetaling Danmark inden udgangen af 2023.

Hvad skal jeg selv gøre?

Du skal ikke gøre noget selv. Udbetaling Danmark står for tilbagebetalingen.

Hvordan er fejlen opstået?

Hvert år fastsætter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nye præmiesatser i en bekendtgørelse. En fejl i Beskæftigelsesministeriets datagrundlag for beregning af præmierne i 2021 og 2022 har ført til, at præmierne i de to år har været fastsat for højt. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet en bekendtgørelse med de korrekte præmiesatser.

Lovgrundlag: Bkg nr. 297 af 17. marts 2023 om korrigering af præmiesatsen i forsikringsordningen for private arbejdsgivere for årene 2021 og 2022 og præmierne i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende i perioderne 1. april 2021 - 31. marts 2022 og 1. april 2022- 31. marts 2023

Bkg nr. 293 af 17. marts 2023 om ændring af bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Vælg den rigtige forsikring

Der er to forskellige sygedagpengeforsikringer. Virksomhedsformen afgør, hvilken forsikring du skal vælge.

Betingelser og dækning

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du blive omfattet af sygedagpengeforsikringen, hvis du har erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes din egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde et beskæftigelseskrav, før du har ret til at modtage sygedagpenge. For at opfylde beskæftigelseskravet, skal du:

  • inden for de seneste 12 måneder have udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder, hvoraf den seneste måned skal ligge op til sygefraværet

  • have arbejdet i virksomheden i mindst halvdelen (18,5 timer) af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, som p.t. er 37 timer.

Det er kommunen, der afgør, om du opfylder beskæftigelseskravet.

Du indberetter sygdom online på www.virk.dk.

Hvad dækker sygedagpengeforsikringen for selvstændige?

Du kan vælge mellem at få sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag, og om du vil være dækket til minimumssats eller maksimumsats.

  • Minimumssats: Her får du udbetalt 2/3 af den højeste sygedagpengesats, uanset størrelsen af din indtægt.

  • Maksimumsats: Her bliver sygedagpengene beregnet ud fra dit overskud i virksomheden. Hvis overskuddet i din virksomhed året før var mindst 162.760 kr., kan du få mere end minimumssatsen. Du er dog altid sikret minimumssatsen. Hvis dit overskud var 244.140 kr. eller mere, kan du få den højeste sygedagpengesats.

Prisen på forsikringen afhænger af, hvilken dækning du vælger.

Forsikringen dækker normalt efter 6 måneder

Du er normalt dækket af forsikringen fra 6 måneder efter tilmeldingen.

Du kan i nogle tilfælde være dækket af forsikringen tidligere. Det gælder:

  • hvis du er stoppet som lønmodtager inden for de sidste 3 måneder eller kort efter tilmeldingen og opfylder betingelserne for ret til dagpenge som lønmodtager.

  • hvis du har været ude for en ulykke, i perioden fra du har tilmeldt dig forsikringen til de 6 måneder er gået. Du skal søge dispensation hos din bopælskommune, afdelingen for sygedagpenge.

Barns første sygedag

Forsikringen dækker ikke barns første sygedag.

Pris for forsikringen

Prisen for sygedagpengeforsikringen for selvstændige afhænger af, om du vil sikres med minimum- eller maksimumdækning fra 1. eller fra 3. sygefraværsdag.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige (2023)Pris for minimumdækningPris for maksimumdækning
Sygedagpenge fra 3. fraværsdag2.284 kr. pr. år.3.426 kr. pr. år.
Sygedagpenge fra 1. fraværsdag3.526 kr. pr. år.5.289 kr. pr. år.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige (2024)Pris for minimumdækningPris for maksimumdækning
Sygedagpenge fra 3. fraværsdag2.253 kr. pr. år.3.378 kr. pr. år.
Sygedagpenge fra 1. fraværsdag3.480 kr. pr. år.5.223 kr. pr. år.

Tilmelding og opkrævning

Her kan du tilmelde dig sygedagpengeforsikringen for selvstændige. Når du har tilmeldt dig, får du et optagelsesbrev og derefter en opkrævning i din private Digital Post (ikke virksomhedens).

Udbetaling Danmark anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService via din bank.

Hvornår skal jeg betale fra?

Du betaler for forsikringen fra den dato, du tilmelder dig, dvs. også i de 6 måneder før du er dækket af forsikringen og kan få sygedagpenge.

Årlig opkrævning

Hvert år i marts får du en opkrævning for det næste års forsikring. Forsikringen dækker et år ad gangen fra 1. april til 31. marts året efter.

Udmelding og ændringer

Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, kan du melde dig ud.

Vær opmærksom på, hvilken forsikring du er tilmeldt, så du melder dig ud af den rigtige. Du kan i nogle tilfælde være tilmeldt flere forsikringer.

Udmelding af medhjælpende ægtefælle

Hvis en medhjælpende ægtefælle også er tilmeldt sygedagpengeforsikringen for selvstændige, skal denne person selv melde sig ud.

Har du også tegnet forsikring for medarbejdere?

Hvis du også har tegnet sygedagpengesforsikringen for private arbejdsgivere for at forsikre dine medarbejdere, skal du huske også at sende en udmeldelse for denne forsikring.

Anmeld sygefravær

Du skal anmelde sygefravær digitalt.

Anmeld sygefraværet i NemRefusion

Det er din bopælskommune, der administrerer og udbetaler sygedagpengene.

Du skal altid anmelde sygefraværet i NemRefusion.

Har virksomheden ikke et CVR-nummer, skal du kontakte din bopælskommune og bede om blanket NR104C.

Kommunen beregner og udbetaler sygedagpengene

Du tilmelder forsikringen her på Virk hos Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring. Men det er altid din kommune, der beregner og udbetaler sygedagpengene.

Spørgsmål til sygedagpengene

Har du spørgsmål til sygedagpengene, skal du kontakte din kommune. Det kan fx være spørgsmål om

  • der kan udbetales sygedagpenge

  • beregning af sygedagpenge

  • beløbets størrelse

  • udbetaling af sygedagpenge.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 07.05.2024