Sygedagpengeforsikring

Udbetaling Danmark

Privat arbejdsgiver

Som privat arbejdsgiver kan du tilmelde dig en sygedagpengeforsikring, der giver dig refusion af sygedagpenge fra 2. fraværsdag.

Uden sygedagpengeforsikringen kan du få refusion af sygedagpenge efter 30 dages sygdom.

Fejlopkrævning af præmie i 2021 og 2022

Kunder, der har haft sygedagpengeforsikring i 2021 og 2022, har betalt for meget i præmie.

Er du selvstændig erhvervsdrivende betyder det, at du skal have præmie tilbagebetalt, hvis du har haft en forsikring i forsikringsåret fra 1. april 2021 – 31. marts 2022 og/eller i perioden 1. april 2022 – 31. marts 2023. Er du privat arbejdsgiver betyder det, at du skal have præmie tilbagebetalt, hvis du har haft en forsikring i forsikringsåret 2021 og/eller 2022.

Det beløb, du skal have tilbagebetalt, afhænger bl.a. af hvilken forsikringstype du har haft, og hvor længe du har haft forsikringen. De korrigerede præmier og præmiesatser kan ses her: Bekendtgørelse om korrigering af præmiesatsen

Hvordan og hvornår sker tilbagebetalingen?

Udbetaling Danmark tilbagebetaler for meget opkrævet præmie. Det vil ske gennem modregning i forsikringspræmien for 2023. Udsendelse af opkrævning af 2. halvårspræmie for 2023 og årsopgørelsen for 2022 er forsinket. Arbejdsgivere vil derfor ikke få en opkrævning fra Udbetaling Danmark i juni 2023. Udbetaling Danmark sender en opkrævning senest i oktober 2023. Se bekendtgørelsen her.

Tidligere kunder i forsikringsordningerne vil få den for meget opkrævede præmie udbetalt af Udbetaling Danmark inden udgangen af 2023.

Hvad skal jeg selv gøre?

Du skal ikke gøre noget selv. Udbetaling Danmark står for tilbagebetalingen.

Hvordan er fejlen opstået?

Hvert år fastsætter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nye præmiesatser i en bekendtgørelse. En fejl i Beskæftigelsesministeriets datagrundlag for beregning af præmierne i 2021 og 2022 har ført til, at præmierne i de to år har været fastsat for højt. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udgivet en bekendtgørelse med de korrekte præmiesatser.

Lovgrundlag: Bkg nr. 297 af 17. marts 2023 om korrigering af præmiesatsen i forsikringsordningen for private arbejdsgivere for årene 2021 og 2022 og præmierne i forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende i perioderne 1. april 2021 - 31. marts 2022 og 1. april 2022- 31. marts 2023

Vælg den rigtige forsikring

Der er to forskellige sygedagpengeforsikringer. Virksomhedsformen afgør, hvilken forsikring du skal vælge.

Betingelser og dækning

Som privat arbejdsgiver kan du blive omfattet af sygedagpengeforsikringen, hvis

  • din virksomhed har et aktivt CVR/SE-nummer

  • din virksomheds samlede lønudgift det foregående kalenderår ikke overstiger 1.750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge. I 2023 er det 8.216.250 kr.

  • du som arbejdsgiver ikke modtager offentlige midler svarende til mindst 50 % af driftsudgifterne.

Hvad dækker sygedagpengeforsikringen for arbejdsgivere?

Sygedagpengeforsikringen dækker ved dine medarbejderes sygdom fra 2. fraværsdag. Uden forsikring kan du først modtage refusion af sygedagpenge fra kommunen efter 30 kalenderdage. Sygedagpengeforsikringen dækker også din egen sygdom, hvis du ejer et ApS, A/S, IVS eller SMBA. Det er dog en forudsætning, at du udbetaler løn fra virksomheden til dig selv hver måned.

Medarbejdende ægtefælle

Forsikringen for private arbejdsgivere dækker også en medarbejdende ægtefælle, hvis denne er ansat som lønmodtager efter § 25A, stk. 7 i kildeskatloven.

Hvis den medarbejdende ægtefælle er registreret hos Skattestyrelsen som medarbejdende ægtefælle og modtager B-indkomst, er han/hun ikke dækket, men kan tilmelde sig sygedagpengeforsikringen for selvstændige.

Barsel og barns første sygedag

Forsikringen dækker ikke barns første sygedag eller barsel.

Om refusion af barselsdagpenge

Om barselsdagpenge

Pris for forsikringen

Prisen for en sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere er en bestemt procentdel af virksomhedens samlede lønudgift, også kaldet lønsummen. I 2024 er det 0,87 % af virksomhedens lønsum. Forsikringsprisen udregnes på baggrund af lønudgifterne i det foregående kalenderår. Det betyder, at:

  • I 2024 bliver beløbet udregnet på baggrund af virksomhedens lønudgifter i 2023

  • I 2024 gøres de faktiske lønudgifter for 2023 op, og prisen for forsikringen i 2023 justeres. Forskellen mellem det betalte og den faktiske pris reguleres ved 2. halvårs opkrævning i 2024.

Husk at indberette ændringer i lønsummen

For at prisen bliver så korrekt som muligt i første omgang, skal du huske løbende at give besked om ændringer i virksomhedens lønsum til Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring. Send Digital Post til Udbetaling Danmark, Sygedagpengeforsikring

Forsikringsprisen kan blive sat ned

Hvis du har medarbejdere i fleksjob, jobtræning mv., kan du få trukket lønudgifterne fra i beregningen af virksomhedens samlede lønudgift. Det kaldes lønsumsudeholdelse og betyder, at forsikringen bliver billigere.

Tilmelding og opkrævning

Her kan du tilmelde dig sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere.

Du betaler for forsikringen halvårligt.

Hvornår træder forsikringen i kraft?

Sygedagpengeforsikringen for arbejdsgivere træder i kraft 7 dage efter tilmeldingen. Det gælder også, selvom Udbetaling Danmark ikke har færdigbehandlet din sag.

Anmeld sygdom med det samme

Som privat arbejdsgiver skal du anmelde sygefravær til kommunen, selvom du endnu ikke har modtaget opkrævning og bekræftelse på, at du er optaget i sygedagpengeforsikringen.

Kommunen kan dog først se, at du er omfattet af forsikringen, når din tilmelding er færdigbehandlet i Udbetaling Danmark. Du får derefter udbetalt sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Se frister for anmeldelse af sygdom

Udmelding og ændringer

Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, kan du melde dig ud.

Vær opmærksom på, hvilken forsikring du er tilmeldt, så du melder dig ud af den rigtige. Du kan i nogle tilfælde være tilmeldt begge forsikringer.

ApS, A/S, SMBA og IVS

Ejer du et ApS, A/S, SMBA eller IVS og framelder dig forsikringen for private arbejdergivere, vil hverken du selv eller dine medarbejdere være dækket længere.

Andre virksomhedstyper

Husk, at hvis du har forsikring af både medarbejdere (sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere) og dig selv som selvstændig erhvervsdrivende, skal du sende en udmeldelse for hver af forsikringerne.

Anmeld sygefravær

Du skal anmelde sygefravær digitalt for dig selv og dine medarbejdere.

Anmeld sygefraværet i NemRefusion

Det er bopælskommunen for den, der er syg, der administrerer og udbetaler sygedagpengene. Det betyder, at din bopælskommune udbetaler sygedagpenge ved din egen sygdom, og medarbejderens bopælskommune udbetaler sygedagpenge, hvis medarbejderen er syg.

Du skal altid anmelde sygefraværet i NemRefusion.

Spørgsmål til sygedagpengene

Har du spørgsmål til refusionen af sygedagpenge, skal du kontakte din kommune. Drejer det sig om en medarbejder, skal du kontakte den kommune, hvor medarbejderen bor.

Det kan fx være spørgsmål om

  • der kan udbetales refusion af sygedagpenge

  • beregning af sygedagpenge

  • beløbets størrelse

  • udbetaling af sygedagpenge.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine persondata.

Opdateret 04.03.2024