Gå direkte til indhold

Barselsdagpenge

Udbetaling Danmark

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Når du, som ejer af en personligt ejet virksomhed, er i kontakt med Barselsdagpenge, behandler Barselsdagpenge oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Dine personoplysninger

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om barselsdagpenge/dagpenge uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere søgere eller får barselsdagpenge/dagpenge, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Når du som selvstændig søger eller får barselsdagpenge eller dagpenge i forbindelse med pasning af alvorligt sygt barn, giver du samtykke til, at Udbetaling Danmark behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvilke oplysninger behandler Udbetaling Danmark?

Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling. Formålet er at sikre, at du får den ydelse, du har ret til. Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være oplysninger om indkomst, arbejdsforhold, helbredsmæssige forhold, adresseforhold forhold mv., som vi får fra CPR registeret, Skattestyrelsen, læger, arbejdsgiver eller a-kasser.

Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger?

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. når det er nødvendigt for at behandle din sag, eller når vi i øvrigt har pligt til det. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love (se lovgrundlag længere nede).

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som vi samarbejder med. Vi kan få, dele og samkøre en række oplysninger uden at spørge dig:

Vi kan dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.

Vi kan få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.

Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

Hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan vi dele de nødvendige oplysninger om sagen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder.

For at kontrollere, at du har ret til barselsdagpenge/dagpenge, kan vi samkøre vores egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser, og vi kan i visse tilfælde samkøre resultatet med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder (profilere).

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte.

Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til barselsdagpenge/dagpenge.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag, får mindre udbetalt eller ikke længere kan få barselsdagpenge/dagpenge.

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig. Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om:

  • at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet

  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden

  • at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser. Hvis du har forældremyndigheden eller forældreansvaret for et barn under 15 år, hvis oplysninger indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder. Udbetaling Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har fået om dig.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til dine barselsdagpenge/dagpenge eller til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge. Det kan du gøre på borger.dk/barsel-kontakt eller tlf. 70 12 80 64. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på borger.dk/udbetalingdanmark-DPO-kontakt eller tlf. 70 11 12 13.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om barselsdagpenge/dagpenge. Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om barselsdagpenge/dagpenge, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Lovgrundlag

Du kan læse mere i: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og 4-5, § 11b, § 11 c, stk. 1, nr. 4 og § 12. Udbetaling Danmark-loven. Barselsloven med tilhørende bekendtgørelser. Databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesloven. Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk. Databeskyttelsesforordningen kan du finde på www.eur-lex.europa.eu – søg på 32016R0679.

Opdateret 26.02.2021