Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fagligt udvalg

Et af AUB’s formål er, at der bliver uddannet flere faglærte medarbejdere. Derfor er der behov for flere lærepladser.

I kan få forskellige former for tilskud fra AUB, hvis I som fagligt udvalg eller lokalt uddannelsesudvalg bidrager til at skabe flere lærepladser.

Tilskud til administration af generelle opgaver

Fra 2021 får I et årligt tilskud fra AUB til administration af generelle opgaver i jeres faglige udvalg. I får samtidig et brev om udbetalingen af tilskuddet.

AUB har beregnet tilskuddet for 2023. I får pengene udbetalt til jeres NemKonto i starten af 2023.

Se beløb for tilskud i 2023 (PDF)

Tilskuddets størrelse er beregnet af Børne- og Undervisningsministeriet ud fra antallet af elever på de uddannelser, der hører under jeres faglige udvalg (gennemsnit af de seneste tre regnskabsår).

Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag

[Opdateret 1. februar 2023]

Fra 2021 er der afsat en pulje, som I som fagligt udvalg kan fordele ved at indstille projekter, der understøtter et eller flere af formålene: flere lærepladser, større søgning til uddannelserne og mere kvalitet på uddannelserne.

Puljen for 2023

AUB har beregnet fordelingen af puljen for 2023 på baggrund af elevtal for 2019-2021.

Se fordeling af pulje for 2023 (PDF)

Fordelingsnøglen evalueres i forbindelse med den generelle statusdrøftelse i 2023.

Indstil projekter

I har ansvaret for at indgå aftaler om, hvordan puljen skal fordeles. Og der er jer, der har ansvaret for sagsbehandlingen i modsætning til andre puljer til faglige udvalg, som AUB administrerer. Det betyder, at jeres sagsbehandling skal leve op til de forvaltningsretlige regler, grundsætninger og principper. AUB er ansvarlig for at sikre, at jeres sagsbehandling gør det, før AUB kan træffe den endelige afgørelse.

Deadline for at indstille projekter til 2023-puljen er forlænget til den 15. februar 2023.

Sådan får I adgang til den nye selvbetjening

Før I kan logge på den nye selvbetjening med et NemID/MitID, skal AUB bekræfte jeres CVR-nr. i systemet. Derfor skal I udfylde den formular, AUB har sendt til jer på mail. I får besked, så snart I kan logge ind på den nye selvbetjening.

Beslutning om CVR

Det er endelig fastlagt, at AUB er forpligtet til at bruge NemKonto-systemet ved udbetaling til faglige udvalg. Derfor er det nødvendigt, at I som faglige udvalg er CVR-registreret, har anvist en NemKonto og har et NemID/MitID for at kunne indstille projekter til puljen.

Sådan gør I, hvis jeres faglige udvalg ikke har et CVR-nr.

Hvis jeres faglige udvalg ikke er registreret i CVR-registret, kan I oprette et CVR-nr. på erhvervsstyrelsen.dk

For vejledning i at oprette et CVR-nr. skal I kontakte Erhvervsstyrelsen.

Nye muligheder med selvbetjening

Det er de samme oplysninger, I skal give i selvbetjeningen, som I tidligere har givet i Excel-skabelonen. I opretter projekter som "kladder", som kan gemmes. I kan først sende en indstilling ind, når I har udfylde alle relevante felter. Der er fejltekster i selvbetjeningen, så I kan få hjælp til, hvad I mangler at udfylde.

I indstiller projekter løbende. Det betyder, at I ikke længere behøver at samle jeres indstillinger, men kan sende dem ind enkeltvis. AUB behandler projekterne løbende i den rækkefølge, de modtages.

I kan fortsat vælge at bruge en word-skabelon til at få et overblik over, hvilke oplysninger I skal give i selvbetjeningen.

Wordskabelon (DOCX)

Vigtigt. Skabelonen er en midlertidig hjælp til jer, men kan ikke indsendes til AUB som en officiel indstilling.

Udbetaling

Pengene bliver udbetalt direkte til de erhvervsskoler eller faglige udvalg, som står som puljemodtager i indstillingen. Når AUB er færdig med at sagsbehandle, får puljemodtageren en afgørelse. Som fagligt udvalg vil I også få en orientering om afgørelsen fra AUB.

Læs mere

Rapportering på projekter

Når året er slut, skal puljemodtageren rapportere på samtlige igangværende og afsluttede projekter i det forgangne år. Puljemodtager er den, der har fået pengene udbetalt. Det kan enten være det faglige udvalg eller en erhvervsskole.

I selvbetjeningen kan I se de projekter, I skal have rapporteret på inden den 1. april 2023.

Sådan skal I rapportere

Der er forskel på, hvordan I skal rapportere, afhængig af hvor langt i implementeringen jeres projekter er.

Afsluttede projekter

Når projektet er afsluttet, skal I lave en slutrapportering med regnskabsoplysninger fordelt på hovedområderne materialer, transport, løn til medarbejdere mv. I skal også give en status på jeres aktiviteter og beskrive hvilke effekter, der er opnået.

I skal vedhæfte en ledelseserklæring sammen med slutrapportering. Er der tildelt 200.000 kr. eller mere til et projekt, skal I også vedhæfte en revisorerklæring og revisionsprotokollat. Erklæringen skal underskrives af ledelsen for enten institutionen eller det faglige udvalg, der har modtaget penge fra AUB til projektet.

Skabelon til ledelseserklæring (PDF)
Projekter over flere år

I skal lave en årlig delstatus for projekter, der varer flere år. Den indeholder en kort status på projektet, oplysninger om forbrug og forklaring, hvis forbruget er mindre eller større end det, I indstillede for perioden. Hvis forbruget er mindre, er det først, når projektet er afsluttet, I skal betale pengene tilbage.

Tilbagebetaling

Penge, der ikke er brugt eller som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet, skal betales tilbage til AUB.

Hvis AUB ikke modtager rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte penge tilbage og at AUB evt. tilbageholder fremtidige udbetalinger. Det gælder både for projekter afholdt af erhvervsskolerne og faglige udvalg.

Se oversigt over jeres projekter

I kan se en oversigt over jeres projekter i puljen for lærepladsunderstøttende tiltag. I oversigten kan I både se jeres egne projektet og projekter, hvor pengene er tildelt en erhvervsskole.

Rapport fra AUB

Hvert år offentliggør AUB en rapport med fordeling og anvendelse af tilskud fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag.

Rapportering for 2021 (PDF)

Pulje til rekruttering og fastholdelse af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i alderen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg. Den finansierer projekter af op til 4 års varighed.

Vi åbnede op for ansøgninger i oktober. Ansøgningsfristen var den 15. november 2022. AUB behandler alle projektansøgningerne konkret og beslutter, om der skal gives projektstøtte. Vi har tidligere bevilget penge til projekter inden for disse områder:

 • Kampagner målrettet erhvervsuddannelser

 • Planlægning af læringsforløb

 • Rekruttering af studenter

 • Særlig indsats for de faglærte på de mindre øer.

Projektstøtte

Når AUB giver tilskud til en projektansøgning, sker det ud fra en samlet vurdering af projektets aktiviteter. Projektansøgningen skal tydeligt beskrive, hvordan I vil arbejde med at rekruttere og fastholde de 18-25 årige. Herudover vægter vi at, • aktiviteterne ligger uden for skolernes almindelige drift • flere erhvervsskoler eller faglige udvalg går sammen om et projekt. Vi forsøger desuden at fordele puljen til projekter, som er geografisk spredt over hele landet og fordelt på forskellige faggrupper.

Rapportering

Alle ansøgere, der får penge til projekter, skal selv rapportere til AUB. Det gælder både, hvis I skal rapportere undervejs i projektet (delstatus), eller når det afsluttes (slutrapportering). I skal sende rapporten til AUB senest den 1. juni. Rapporteringen sker via en blanket, som snart publiceres på selvbetjeningen. Skal I afslutte et projekt, skal I også udfylde en særlig ledelseserklæring. Modtager AUB ikke rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte penge tilbage.

Ubrugte midler skal betales tilbage Penge, der ikke er brugt, skal betales tilbage til AUB. Det gælder også penge, som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet.

Tilskud til projekter - ansøgning i april og september

Som fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg kan I søge tilskud til projekter.  

AUB anbefaler, at flere udvalg slår sig sammen om aktiviteter i et fælles projekt. Det kan fx være:  

 • Lokale uddannelsesudvalg inden for et bestemt fag, der sammen dækker et geografisk større område.  

 • Flere udvalg inden for forskellige faggrupper, som kan opnå fordele ved at arbejde sammen om fx kampagner og opsøgende arbejde.  

Der er også andre muligheder for at indgå i fælles projekter - ovenstående er blot eksempler. 

Ved flere ansøgere skal et enkelt udvalg angives som hovedansøger. Hovedansøgeren er ansvarlig for ansøgningen og for afrapporteringen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge tilskud. 

Betingelser

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

Tilskuddet må kun anvendes til:  

 • Vejledning om uddannelsesmuligheder  

 • Vejledning om beskæftigelsesmuligheder  

 • Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og oplæringsvirksomheder.

Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden, eleverne skal have en læreplads. Det betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløb 2. 

For uddannelser, der er dimensioneret med lærepladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2. 

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på lærepladser eller på elever og lærlinge. 

 2. Virksomheder, der ikke er godkendt som lærested eller har færre elever og lærlinge, end virksomheden er godkendt til. 

 3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

 4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en læreplads.  

AUB skal desuden vurdere, at aktiviteten vil kunne resultere i flere indgået uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. april og til efterårsrunden 1. september.  

AUB anbefaler, at projekter, der søges midler til i forårsrunden, tidligst starter den 1. juni, da ansøgningerne først er færdigbehandlede omkring denne dato.  

For efterårsrunden anbefaler AUB, at projektet tidligst starter den 1. oktober.  

Tilskuddet bliver udbetalt til det kontonummer, I har oplyst i ansøgningen.

Nye blanketter

Ansøgnings- og afrapporteringsblanketter er blevet ændret og de nye blanketter skal anvendes fremadrettet. Der er foretaget en række ændringer. De vigtigste er:

 • Der er en ny side i ansøgningsblanketten, som I skal udfylde, når I er flere udvalg, der søger sammen eller flere skoler er omfattet af samme projekt.

 • Godkendte midler til lokale uddannelsesudvalg bliver udbetalt til skolens NemKonto.

 • Som fagligt udvalg skal I udfylde en formular (side 7 i ansøgningen) med bankoplysninger, navn og underskrift. I skal vedlægge dokumentation fra banken på, at bankkontoen tilhører jeres faglige udvalg.

 • I skal oplyse antallet af ledige lærepladser før projektets start. Ligeledes skal det fremgå, hvor mange elever, der forgæves har søgt en læreplads før projektets start.

 • I afrapporteringsblanketten skal I give flere oplysninger efter projektets afslutning, herunder antal ledige lærepladser og antal elever, der ved projektets afslutning forgæves har søgt en læreplads.

 • I skal vedlægge en selvstændig revisorerklæring til afrapporteringen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.  

Afrapportering

Senest to måneder efter projektet er afsluttet, skal I sende blanketten ”Afrapportering af projekt som AUB har givet tilskud til”. En revisor skal godkende rapporten ved at afgive en selvstændig revisorerklæring. 

Hvis I ikke har brugt hele tilskuddet, skal I betale det overskydende beløb tilbage til AUB. 

AUB kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal betales tilbage, hvis en del af tilskuddet er anvendt til aktiviteter, der falder uden for rammerne og AUB’s bekendtgørelse om udbetaling af tilskud. 

Opsøgende virksomhed

Hvis I har en god idé eller nogle kontakter, så flere elever og lærlinge kan få et oplæringsophold i udlandet, kan I søge om tilskud til det fra AUB. Det kaldes opsøgende virksomhed.  Husk at sende ansøgningen i god tid - mindst 14 dage før rejsen. Ansøgningen er først godkendt, når I har fået et positivt svar fra AUB.  

Hvor meget støtter AUB med? 

Hvis du har udgifter i forbindelse med at finde læreplads i udlandet, refunderer AUB halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og fortæring. Dog max. 15.000 kr. pr. kalenderår. 

Opgørelse af udgifter

Når jeres elev eller lærling har afsluttet et oplæringsophold, som var en del af et forhåndsgodkendt projekt, kan I få refunderet jeres udgifter til den opsøgende virksomhed i udlandet.

Nyt videnscenter for viden om erhvervsuddannelserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at der skal etableres et videnscenter for ny viden om erhvervsuddannelserne.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bestyrelse har efter en ansøgningsrunde indgået kontrakt med Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet som konsortiepartner om Center for Viden om Erhvervsuddannelser. Videnscenteret blev oprettet i 2022.

Formålet med videnscentret er at opbygge et stærkt vidensmiljø for ny viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet. Samt at få identificeret løsninger på udfordringen med frafald på uddannelserne.

Læs mere om Center for Viden om Erhvervsuddannelser

Opdateret 06.03.2023