Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fagligt udvalg

Et af AUB’s formål er, at der bliver uddannet flere faglærte medarbejdere. Derfor er der behov for flere lærepladser.

I kan få forskellige former for tilskud fra AUB, hvis I som fagligt udvalg eller lokalt uddannelsesudvalg bidrager til at skabe flere lærepladser.

Tilskud til administration af generelle opgaver

Fra 2021 får I et årligt tilskud fra AUB til administration af generelle opgaver i jeres faglige udvalg. I får samtidig et brev om udbetalingen af tilskuddet.

AUB har beregnet tilskuddet for 2022, som I har fået udbetalt i starten af 2022.

get_app Se beløb for tilskud i 2022 (PDF)

Tilskuddets størrelse er beregnet af Børne- og Undervisningsministeriet ud fra antallet af elever på de uddannelser, der hører under jeres faglige udvalg (gennemsnit af de seneste tre regnskabsår).

Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag

[Opdateret 26. januar 2022]

Fra 2021 er der afsat en pulje, som I som fagligt udvalg kan fordele ved at indstille projekter, der understøtter et eller flere af formålene: flere lærepladser, større søgning til uddannelserne og mere kvalitet på uddannelserne.

Hvert år skal I indstille projekter til puljen og rapportere på projekter i det forgangne år.

I 2022 sker følgende:

 • Januar AUB sender rapporteringsskabeloner til samtlige faglige udvalg med de projekter, I skal rapportere for i 2021.

 • April Senest 1. april skal I rapportere for projekter i 2021 til AUB. Det betyder, at I skal have udfyldt og returneret rapporteringsskabelonen, som I har modtaget fra AUB, inkl. evt. erklæringer.

 • Maj I kan indstille projekter for 2022-puljen frem til 1. maj 2022.

 • Juni AUB offentliggør den første årlige rapportering af projekter under puljen.

 • Efteråret AUB beregner fordelingen af 2023-puljen, som offentliggøres på Virk.dk sammen med indstillingsskabelonen for 2023. Herefter kan I indstille projekter til 2023-puljen.

 • December I kan indstille projekter for 2023-puljen frem til 1. december 2022.

Puljen for 2022

AUB har beregnet fordelingen af puljen for 2022 på baggrund af elevtal for 2018-2020.

get_app Se fordeling af pulje for 2022 (PDF)

Fordelingsnøglen evalueres i forbindelse med den generelle statusdrøftelse i 2023.

Sådan indstiller I

I har ansvaret for at indgå aftaler om, hvordan puljen skal fordeles. I modsætning til andre puljer til faglige udvalg, som AUB administrerer, er det jer, der har ansvaret for sagsbehandlingen. I skal også sikre, at jeres sagsbehandling lever op til de forvaltningsretlige regler, grundsætninger og principper. AUB er dog fortsat ansvarlig for den endelige afgørelse, som AUB træffer.

I indstiller projekter ved at udfylde indstillingsskabelonen for 2022:

get_app Skabelon til at indstille projekter 2022 (XLSX)

AUB skal have indstillinger for 2022 senest 1. maj 2022.

Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende den til AUB ved at vedhæfte den her:

Skriv til AUB uden NemID

Udbetaling

Pengene bliver udbetalt direkte til de erhvervsskoler eller faglige udvalg, som står som puljemodtager i indstillingen, så snart AUB er færdig med at sagsbehandle. Samtidig får modtageren af pengene en afgørelse. Som fagligt udvalg vil I også få en orientering om afgørelsen fra AUB.

Læs mere

Rapportering på projekter

Når året er slut, skal I rapportere på samtlige igangværende og afsluttede projekter i det forgangne år. I får en rapporteringsskabelon fra AUB med de projekter, I skal rapportere på. Den skal I udfylde og sende til AUB senest 1. april 2022.

I vejledningen kan I læse mere om, hvordan I skal udfylde skabelonen:

get_app Vejledning: Sådan rapporterer I på projekter (PDF)

Der er forskel på, hvordan I skal rapportere, afhængig af hvor langt i implementeringen jeres projekter er.

Afsluttede projekter

Når projektet er afsluttet, skal I lave en slutrapport med regnskabsoplysninger fordelt på hovedområderne materialer, transport, løn til medarbejdere mv. Regnskabet skal desuden indeholde en opgørelse af uforbrugte midler. I rapporteringsskabelonen skal I også udfylde en kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter og beskrive hvilke effekter, der er opnået.

I skal sende en ledelseserklæring sammen med slutrapportering. Er der tildelt 200.000 kr. eller mere til et projekt, skal I også sende en revisorerklæring. Erklæringen skal underskrives af ledelsen for enten institutionen eller det faglige udvalg, der har modtaget penge fra AUB til projektet.

get_app Skabelon til ledelseserklæring (PDF)
Projekter over flere år

I skal lave en årlig delstatus, for projekter der varer flere år. Den skal indeholde en kort status på projektet, oplysninger om forbrug og forklaring, hvis forbruget er mindre eller større end det, I indstillede for perioden. Hvis forbruget er mindre, er det først, når projektet er afsluttet, I skal betale pengene tilbage.

Tilbagebetaling

Penge, der ikke er brugt eller som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet, skal betales tilbage til AUB.

Hvis AUB ikke modtager rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte penge tilbage og at AUB evt. tilbageholder fremtidige udbetalinger. Det gælder både for projekter afholdt af erhvervsskolerne og faglige udvalg. Det er derfor i evt. involverede parters interesse at hjælpe de faglige udvalg bedst muligt med oplysninger til rapporteringen på projektet. Kontakt Børne- og undervisningsministeriet for nærmere afklaring om eventuelle sanktionsmuligheder.

Pulje til øget rekruttering af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i aldersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen finansierer projekter af op til 4 års varighed. I kan søge om mindst 50.000 kr. Projekter kan f.eks. være:

 • hjælp til virksomheder, der ønsker at planlægge lærepladsforløb for voksne.

 • øget vejledning på Forberedende grunduddannelse (FGU), Voksenuddannelse (VUC) samt i øget vejledning i gymnasierne.

 • øget fokus på studenter, der ikke er i gang med uddannelse efter at have afsluttet gymnasiet.

Hvem kan søge?

Faglige udvalg samt institutioner for erhvervsrettede uddannelser.

Sådan søger I

I skal udfylde en ansøgning. I ansøgningen beskriver I aktiviteterne i jeres projekt, og hvordan projektet kan resultere i øget rekruttering af 18-25 årige til erhvervsuddannelserne. I kan søge penge fra begyndelsen af oktober 2021. Ansøgningsfristen er den 19. november 2021.

Hvis I har bilag, der er relevante, skal de sendes sammen med ansøgningen i selvbetjeningen til AUB.

Udbetaling

De indkomne ansøgninger vurderes af AUB's bestyrelse, der samtidigt beslutter, hvilke projekter der skal have støtte. Alle ansøgere får et brev med afgørelsen. Hvis jeres projekt bliver godkendt til at modtage støtte, udbetaler AUB pengene til jer direkte. AUB forventer at udbetale pengene fra begyndelsen af december 2021.

Rapportering

AUB’s bestyrelse følger op på projekternes fremdrift og økonomi. Hvis I har modtaget støtte og ikke bruger alle pengene, skal I betale pengene tilbage til AUB.

Aktiviteter, som gennemføres med tilskud fra puljen, skal kunne bruges som et godt eksempel (case) på en indsats for rekruttering af 18-25 årige til erhvervsuddannelserne.

Tilskud til projekter - ansøgning i april og september

Som fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg kan I søge tilskud til projekter.  

AUB anbefaler, at flere udvalg slår sig sammen om aktiviteter i et fælles projekt. Det kan fx være:  

 • Lokale uddannelsesudvalg inden for et bestemt fag, der sammen dækker et geografisk større område.  

 • Flere udvalg inden for forskellige faggrupper, som kan opnå fordele ved at arbejde sammen om fx kampagner og opsøgende arbejde.  

Der er også andre muligheder for at indgå i fælles projekter - ovenstående er blot eksempler. 

Ved flere ansøgere skal et enkelt udvalg angives som hovedansøger. Hovedansøgeren er ansvarlig for ansøgningen og for afrapporteringen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge tilskud. 

Betingelser

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

Tilskuddet må kun anvendes til:  

 • Vejledning om uddannelsesmuligheder  

 • Vejledning om beskæftigelsesmuligheder  

 • Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder.

Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden, eleverne skal have en praktikplads. Det betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløb 2. 

For uddannelser, der er dimensioneret med praktikpladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2. 

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller på elever. 

 2. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til. 

 3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

 4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en praktikplads.  

AUB skal desuden vurdere, at aktiviteten vil kunne resultere i flere indgået uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. april og til efterårsrunden 1. september.  

AUB anbefaler, at projekter, der søges midler til i forårsrunden, tidligst starter den 1. juni, da ansøgningerne først er færdigbehandlede omkring denne dato.  

For efterårsrunden anbefaler AUB, at projektet tidligst starter den 1. oktober.  

Tilskuddet bliver udbetalt til det kontonummer, I har oplyst i ansøgningen.

Nye blanketter

Ansøgnings- og afrapporteringsblanketter er blevet ændret og de nye blanketter skal anvendes fremadrettet. Der er foretaget en række ændringer. De vigtigste er:

 • Der er en ny side i ansøgningsblanketten, som I skal udfylde, når I er flere udvalg, der søger sammen eller flere skoler er omfattet af samme projekt.

 • Godkendte midler til lokale uddannelsesudvalg bliver udbetalt til skolens NemKonto.

 • Som fagligt udvalg skal I udfylde en formular (side 7 i ansøgningen) med bankoplysninger, navn og underskrift. I skal vedlægge dokumentation fra banken på, at bankkontoen tilhører jeres faglige udvalg.

 • I skal oplyse antallet af ledige praktikpladser før projektets start. Ligeledes skal det fremgå, hvor mange elever, der forgæves har søgt en praktikplads før projektets start.

 • I afrapporteringsblanketten skal I give flere oplysninger efter projektets afslutning, herunder antal ledige praktikpladser og antal elever, der ved projektets afslutning forgæves har søgt en praktikplads.

 • I skal vedlægge en selvstændig revisorerklæring til afrapporteringen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.  

Afrapportering

Senest to måneder efter projektet er afsluttet, skal I sende blanketten ”Afrapportering af projekt som AUB har givet tilskud til”. En revisor skal godkende rapporten ved at afgive en selvstændig revisorerklæring. 

Hvis I ikke har brugt hele tilskuddet, skal I betale det overskydende beløb tilbage til AUB. 

AUB kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal betales tilbage, hvis en del af tilskuddet er anvendt til aktiviteter, der falder uden for rammerne og AUB’s bekendtgørelse om udbetaling af tilskud. 

Opsøgende virksomhed

Hvis I har en god idé eller nogle kontakter, så flere elever kan få et praktikophold i udlandet, kan I søge om tilskud til det fra AUB. Det kaldes opsøgende virksomhed.  Husk at sende ansøgningen i god tid - mindst 14 dage før rejsen. Ansøgningen er først godkendt, når I har fået et positivt svar fra AUB.  

Hvor meget støtter AUB med? 

Hvis du har udgifter i forbindelse med at finde praktikplads i udlandet, refunderer AUB halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og fortæring. Dog max. 15.000 kr. pr. kalenderår.  

Opgørelse af udgifter

Når jeres elev har afsluttet et praktikophold, som var en del af et forhåndsgodkendt projekt, kan I få refunderet jeres udgifter til den opsøgende virksomhed i udlandet.

Nyt videnscenter for viden om erhvervsuddannelserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at der skal etableres et videnscenter for ny viden om erhvervsuddannelserne i 2021.

Formålet med videnscentret er at opbygge et stærkt vidensmiljø for ny viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet. Samt at få identificeret løsninger på udfordringen med frafald på uddannelserne.

Ansøgningsrunde i efteråret 2021

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bestyrelse udpeger det nye videnscenter på baggrund af en ansøgningsrunde. Det er et krav, at der etableres et værtscenter som samarbejder med en eller flere partnere fra relevante forsknings- og vidensmiljøer. Værtscenteret kan fx være et universitet eller en professionshøjskole. Ansøgningsrunden starter den 18. oktober 2021 med deadline den 18. november 2021. Yderligere detaljer og ansøgningsmateriale findes på Mercell's udbudsportal:

Gå til Mercell's udbudsportal

Opdateret 27.01.2022