Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fagligt udvalg

Et af AUB’s formål er, at der bliver uddannet flere faglærte medarbejdere. Derfor er der behov for flere lærepladser.

I kan få forskellige former for tilskud fra AUB, hvis I som fagligt udvalg eller lokalt uddannelsesudvalg bidrager til at skabe flere lærepladser.

Driftstilskud

Fra 2021 får I et årligt driftstilskud fra AUB. I får samtidig et brev om udbetalingen af tilskuddet.

AUB har beregnet tilskuddet for 2024. I får pengene udbetalt til jeres NemKonto i starten af 2024. Pengene skal bruges i det år, I får dem udbetalt. Hvis I ikke bruger hele beløbet, skal de betales tilbage til AUB.

Se beløb for tilskud i 2024 (PDF)

Tilskuddets størrelse er beregnet ud fra antallet af elever på de uddannelser, der hører under jeres faglige udvalg (gennemsnit af de seneste tre regnskabsår).

Rapportering

En gang årligt skal I rapportere på, hvordan I har brugt driftstilskuddet. Fristen for at rapportere er den 1. juni.

Fra 2024 skal I bruge den nye digitale selvbetjening til at rapportere på driftstilskuddet.

Sådan rapporterer I

Der er forskel på, hvilke oplysninger I skal give, afhængig af hvor meget I har modtaget i driftstilskud. Har I samlet modtaget:

 • under 100.000 kr. skal I kun vedhæfte en ledelseserklæring.

 • mellem 100.000 kr. og 499.999 kr. skal I udfylde et regnskab og vedhæfte en ledelseserklæring.

 • mere end 500.000 kr. skal I udfylde et regnskab og vedhæfte en ledelseserklæring samt en revisorerklæring.

I kan bruge en af disse skabeloner til jeres ledelseserklæring:

Ledelseserklæring til sekretariater (PDF)

Ledelseserklæring til faglig udvalg (PDF)

Sekretariater kan lave en samlet rapportering

Hvis I er et sekretariat for flere faglige udvalg, kan I enten rapportere samlet som sekretariat eller for hvert fagligt udvalg. Hvis I rapporterer som sekretariat, skal alle jeres faglige udvalg indgå i samme rapportering.

Fordeling af omkostninger som sekretariat

Når I som sekretariat skal fordele omkostninger ift. de faglige udvalg, kan I vælge enten at fordele omkostningerne ud fra det faktiske tidsforbrug eller lave en rimelig fordelingsnøgle. I skal kunne forklare og dokumentere, hvordan I har fordelt omkostningerne, hvis AUB har behov for det, men beskrivelsen er ikke en del af rapporteringen.

Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag

[Opdateret 30. august 2023]

Fra 2021 er der afsat en pulje, som I som fagligt udvalg kan fordele ved at indstille projekter, der understøtter et eller flere af formålene: flere lærepladser, større søgning til uddannelserne og mere kvalitet på uddannelserne.

Puljen for 2024

AUB har beregnet fordelingen af puljen for 2024 på baggrund af elevtal for 2020-2022.

Fordeling af pulje 2024 (PDF)

Indstil projekter

I har ansvaret for at indgå aftaler om, hvordan puljen skal fordeles. Og det er jer, der har ansvaret for sagsbehandlingen i modsætning til andre puljer til faglige udvalg, som AUB administrerer. Det betyder, at jeres sagsbehandling skal leve op til de forvaltningsretlige regler, grundsætninger og principper. AUB er ansvarlig for at sikre, at jeres sagsbehandling gør det, før AUB kan træffe den endelige afgørelse.

I kan indstille projekter for 2024-puljen fra 1. september 2023 til 1. december 2023. Husk at I kan indstille projekter løbende.

Udbetaling

Pengene bliver udbetalt direkte til den erhvervsskole eller det faglige udvalg, som står som puljemodtager i indstillingen. Udbetalingen sker til NemKonto. Når AUB er færdig med at sagsbehandle, får puljemodtageren en afgørelse. Som fagligt udvalg vil I også få en orientering om afgørelsen fra AUB.

Læs mere

Rapportering på projekter

Når året er slut, skal puljemodtageren rapportere på samtlige igangværende og afsluttede projekter i det forgangne år. Puljemodtager er den, der har fået pengene udbetalt. Det kan enten være det faglige udvalg eller en erhvervsskole.

Sådan skal I rapportere

Der er forskel på, hvordan I skal rapportere, afhængig af hvor langt i implementeringen jeres projekter er.

Afsluttede projekter

Når projektet er afsluttet, skal I lave en slutrapportering med regnskabsoplysninger fordelt på hovedområderne materialer, transport, løn til medarbejdere mv. I skal også give en status på jeres aktiviteter og beskrive hvilke effekter, der er opnået.

I skal vedhæfte en ledelseserklæring sammen med slutrapportering. Er der tildelt 200.000 kr. eller mere til et projekt, skal I også vedhæfte en revisorerklæring og revisionsprotokollat. Erklæringen skal underskrives af ledelsen for enten institutionen eller det faglige udvalg, der har modtaget penge fra AUB til projektet.

Skabelon til ledelseserklæring (PDF)
Projekter over flere år

I skal lave en årlig delstatus for projekter, der varer flere år. Den indeholder en kort status på projektet, oplysninger om forbrug og forklaring, hvis forbruget er mindre eller større end det, I indstillede for perioden. Hvis forbruget er mindre, er det først, når projektet er afsluttet, I skal betale pengene tilbage.

Tilbagebetaling

Penge, der ikke er brugt eller som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet, skal betales tilbage til AUB.

Hvis AUB ikke modtager rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte penge tilbage og at AUB evt. tilbageholder fremtidige udbetalinger. Det gælder både for projekter afholdt af erhvervsskolerne og faglige udvalg.

Se oversigt over jeres projekter

I kan se en oversigt over jeres projekter i puljen for lærepladsunderstøttende tiltag. I oversigten kan I både se jeres egne projektet og projekter, hvor pengene er tildelt en erhvervsskole.

Rapport fra AUB

Hvert år offentliggør AUB en rapport med fordeling og anvendelse af tilskud fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag.

Rapportering for 2022 (PDF) Rapportering for 2021 (PDF)

Pulje til rekruttering og fastholdelse af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i alderen 18-25 år vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvornår kan I søge?

I kan søge hvert år fra den 1. oktober. Ansøgningsfristen er den 15. november.

Hvem kan få del i puljen?

Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg. Når AUB giver tilskud til en projektansøgning, sker det ud fra en samlet vurdering af projektets aktiviteter. I projektansøgningen skal I tydeligt beskrive, hvordan I vil arbejde med at rekruttere og fastholde de 18-25-årige. Puljen finansierer projekter af op til 4 års varighed.

Herudover vægter vi, at

 • aktiviteterne ligger uden for skolernes almindelige drift

 • flere erhvervsskoler eller faglige udvalg går sammen om et projekt.

Vi forsøger desuden at fordele puljen til projekter, som er geografisk spredt over hele landet og fordelt på forskellige faggrupper.

Der er tidligere bevilget midler til projekter inden for disse områder:

 • Kampagner målrettet erhvervsuddannelser

 • Planlægning af læringsforløb

 • Rekruttering af studenter

 • Særlig indsats for faglærte på de mindre øer.

Får I midler, skal I rapportere

Alle ansøgere, der får midler til projekter, skal rapportere til AUB senest den 1. juni hvert år. I skal både rapportere undervejs i projektet (delrapportering), og når det afsluttes (slutrapportering). Hvis projektet er afsluttet inden den 1. april, skal I sende en slutrapportering til AUB. Hvis ikke det er afsluttet, skal I sende en delrapportering.

Modtager AUB ikke rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte midler tilbage.

Sådan rapporterer I

Rapporteringen sker via selvbetjeningen.

Herunder kan I se de forskellige rapporteringer, I skal lave:

Uforbrugte midler skal betales tilbage Midler, der ikke er brugt, skal betales tilbage til AUB. Det gælder også midler, som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet.

Tilskud til projekter - ansøgning i marts og september

Som fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg kan I søge tilskud til projekter.  

AUB anbefaler, at flere udvalg slår sig sammen om aktiviteter i et fælles projekt. Det kan fx være:  

 • Lokale uddannelsesudvalg inden for et bestemt fag, der sammen dækker et geografisk større område.  

 • Flere udvalg inden for forskellige faggrupper, som kan opnå fordele ved at arbejde sammen om fx kampagner og opsøgende arbejde.  

Der er også andre muligheder for at indgå i fælles projekter - ovenstående er blot eksempler. 

Ved flere ansøgere skal et enkelt udvalg angives som hovedansøger. Hovedansøgeren er ansvarlig for ansøgningen og for afrapporteringen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge tilskud. 

Betingelser

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

Tilskuddet må kun anvendes til:  

 • Vejledning om uddannelsesmuligheder  

 • Vejledning om beskæftigelsesmuligheder  

 • Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og oplæringsvirksomheder.

Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden, eleverne skal have en læreplads. Det betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløb 2. 

For uddannelser, der er dimensioneret med lærepladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2. 

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på lærepladser eller på elever og lærlinge. 

 2. Virksomheder, der ikke er godkendt som lærested eller har færre elever og lærlinge, end virksomheden er godkendt til. 

 3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

 4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en læreplads.  

AUB skal desuden vurdere, at aktiviteten vil kunne resultere i flere indgået uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. marts og til efterårsrunden 1. september.  

AUB anbefaler, at projekter, der søges midler til i forårsrunden, tidligst starter den 1. maj, da ansøgningerne først er færdigbehandlede omkring denne dato.  

For efterårsrunden anbefaler AUB, at projektet tidligst starter den 1. oktober.  

Tilskuddet bliver udbetalt til det kontonummer, I har oplyst i ansøgningen.

Nye blanketter

Ansøgnings- og afrapporteringsblanketter er blevet ændret og de nye blanketter skal anvendes fremadrettet. Der er foretaget en række ændringer. De vigtigste er:

 • Der er en ny side i ansøgningsblanketten, som I skal udfylde, når I er flere udvalg, der søger sammen eller flere skoler er omfattet af samme projekt.

 • Godkendte midler til lokale uddannelsesudvalg bliver udbetalt til skolens NemKonto.

 • Som fagligt udvalg skal I udfylde en formular (side 7 i ansøgningen) med bankoplysninger, navn og underskrift. I skal vedlægge dokumentation fra banken på, at bankkontoen tilhører jeres faglige udvalg.

 • I skal oplyse antallet af ledige lærepladser før projektets start. Ligeledes skal det fremgå, hvor mange elever, der forgæves har søgt en læreplads før projektets start.

 • I afrapporteringsblanketten skal I give flere oplysninger efter projektets afslutning, herunder antal ledige lærepladser og antal elever, der ved projektets afslutning forgæves har søgt en læreplads.

 • I skal vedlægge en selvstændig revisorerklæring til afrapporteringen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.  

Afrapportering

Senest to måneder efter projektet er afsluttet, skal I sende blanketten ”Afrapportering af projekt som AUB har givet tilskud til”. En revisor skal godkende rapporten ved at afgive en selvstændig revisorerklæring. 

Hvis I ikke har brugt hele tilskuddet, skal I betale det overskydende beløb tilbage til AUB. 

AUB kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal betales tilbage, hvis en del af tilskuddet er anvendt til aktiviteter, der falder uden for rammerne og AUB’s bekendtgørelse om udbetaling af tilskud. 

Opsøgende virksomhed

Hvis I har en god idé eller nogle kontakter, så flere elever og lærlinge kan få et oplæringsophold i udlandet, kan I søge om tilskud til det fra AUB. Det kaldes opsøgende virksomhed.  Husk at sende ansøgningen i god tid - mindst 14 dage før rejsen. Ansøgningen er først godkendt, når I har fået et positivt svar fra AUB.  

Hvor meget støtter AUB med? 

Hvis I har udgifter i forbindelse med at finde læreplads i udlandet, refunderer AUB halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og fortæring. Dog max. 15.000 kr. pr. kalenderår. 

Opgørelse af udgifter

Når AUB har godkendt jeres forhåndsansøgning til opsøgende virksomhed i udlandet, skal I opgør udgifter til opsøgende udgifter. Husk at vedhæfte dokumentation for udgifterne.

Opgør udgifter til opsøgende virksomhed i udlandet (kun forhåndsgodkendte projekter)

Gå til selvbetjening

Nyt videnscenter for viden om erhvervsuddannelserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at der skal etableres et videnscenter for ny viden om erhvervsuddannelserne.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bestyrelse har efter en ansøgningsrunde indgået kontrakt med Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet som konsortiepartner om Center for Viden om Erhvervsuddannelser. Videnscenteret blev oprettet i 2022.

Formålet med videnscentret er at opbygge et stærkt vidensmiljø for ny viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet. Samt at få identificeret løsninger på udfordringen med frafald på uddannelserne.

Læs mere om Center for Viden om Erhvervsuddannelser

Opdateret 07.05.2024