Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fagligt udvalg

Et af AUB’s formål er, at der bliver uddannet flere faglærte medarbejdere. Derfor er der behov for flere lærepladser. I kan få forskellige former for tilskud fra AUB, hvis I som fagligt udvalg eller lokalt uddannelsesudvalg bidrager til det.

I kan søge om følgende tilskud: - Tilskud til projekter (ansøgningsrunde 1. april og 1. september) - Tilskud til at skaffe lærepladser i udlandet (opsøgende virksomhed) - Ny pulje til lærepladsunderstøttende tiltag Nye tilskud fra 2021 Fra 2021 og frem er der afsat en ny pulje til lærepladsunderstøttende tiltag. AUB forventer at udbetale de nye puljer i løbet af sommeren/efteråret 2021. I får også fra 2021 et nyt årligt tilskud fra AUB til administration af generelle opgaver i jeres faglige udvalg. Begge dele er aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i november 2020.

Tilskud til administration af generelle opgaver

Inden slutningen af juli 2021 får I det første årlige tilskud fra AUB til administration af generelle opgaver i jeres faglige udvalg. I får samtidig et brev om udbetalingen af tilskuddet.

Før I kan få tilskuddet, får I en mail fra AUB om, at I enten skal oplyse jeres SE-nummer eller skal sende kontonummer og bankdokumentation til AUB. AUB kan først udbetale tilskuddet til jer, når I har oplyst jeres SE-nummer eller sendt bankdokumentation.

Tilskuddets størrelse er beregnet af Børne- og Undervisningsministeriet ud fra antallet af elever på de uddannelser, der hører under jeres faglige udvalg (gennemsnit af de seneste tre regnskabsår).

Fremover får I tilskuddet i starten af året.

Ny pulje til lærepladsunderstøttende tiltag

Fra 2021 er der afsat en ny pulje, som I som fagligt udvalg kan fordele ved at indstille projekter og initiativer, der styrker det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet. I 2021 er der i alt afsat ca. 120 mio. kr.

Hvert faglig udvalg får tildelt en del af puljen, som I kan bruge til at understøtte flere lærepladser, søgningen til uddannelserne og kvaliteten på uddannelserne. Det kan fx være projekter, der:

 • får flere elever til at gennemføre deres uddannelse uden afbrud

 • skaffer flere lærepladser, så eleverne fastholdes

 • sikrer, at lærepladserne aftales tidligere mellem elev og arbejdsgivere.

I de faglige udvalg indstiller I selv, hvordan jeres del af puljen bedst bruges til at fremme lærepladser i Danmark.

I kan lave flerårige planer for, hvordan pengene fordeles. Fx kan I afsætte 3 mio. kr. af 2021-puljen til en treårig indsats, hvor pengene bliver udbetalt i rater af 1 mio. kr. årligt fra 2021 til 2023. Det kræver dog, at I er særlig opmærksomme på opgørelse af forbrug mv. i forbindelse med indstilling og afrapportering til AUB. I løbet af efteråret laver AUB vejledning til, hvad I skal være opmærksomme på.

Proces for fordeling

2021 er et indfasningsår for den nye pulje. Det betyder, at forløbet i år er lidt anderledes, end det vil være de kommende år. Fx vil I fremover få oplyst størrelsen på jeres pulje til fordeling i efteråret for det efterfølgende år.

I 2021 sker følgende:

Juni 2021 I får en mail, når excel-skabelon til at indstille fordelingen er klar. Sammen med erhvervsskolerne finder I ud af, hvordan pengene skal fordeles.

Sommer 2021 I indstiller til AUB, hvilke projekter og initiativer der skal have tilskud ved at udfylde en excel-skabelon. Se hvordan i næste afsnit ”Sådan indstiller I.”

Sommer/efterår 2021 AUB udbetaler pengene til modtagerne, der samtidig får et brev. AUB udbetaler pengene hurtigst muligt, når excel-skabelonen er modtaget og AUB har sagsbehandlet.

Primo 2022 Når året er slut, skal I afrapportere til AUB, hvordan pengene er brugt og evt. rest skal betales tilbage. Se afsnittet ”Rapportering” som uddybes i løbet af efteråret 2021.

Sådan indstiller I

Når I ved, hvordan pengene skal fordeles, skal I indstille fordelingen til AUB. Det gør I ved at udfylde en excel-skabelon og sende den til AUB.

get_app Skabelon til indstilling af projekter (XLSX)

Det er jer i de faglige udvalg, der skal lave sagsbehandlingen og behandler og vurderer, om et projekt skal indstilles til tildeling af midler eller afslag. AUB træffer afgørelse på baggrund af den sagsbehandling, som I har beskrevet i indstillingen.

Når I udfylder indstillingen, skal I derfor dokumentere, at jeres sagsbehandling lever op til forvaltningsretlige regler, grundsætninger og principper. Derfor er det vigtigt, at I beskriver processen fra ideen opstår og frem til indstilling om tildeling eller afslag.

 • Skriv så detaljeret, at AUB kan vurdere, hvordan I har sagsbehandlet projektet.

 • Hellere for meget end for lidt.

 • Husk at det også gælder, hvis I vælger at indstille projektet til afslag.

I skal sende skabelonen til AUB

Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende den til AUB ved at vedhæfte den her:

Skriv til AUB uden NemID

AUB skal have indstillingen for 2021 senest 1. oktober 2021.

AUB skal have indstillingen for 2022 senest 1. december 2021.

Hvis I har behov for at indstille fordelingen til AUB ad flere omgange inden deadline, skal I kontakte AUB.

Udbetaling

Pengene bliver udbetalt direkte til de erhvervsskoler eller faglige udvalg, som gennemfører de enkelte projekter. Samtidig får modtageren af pengene et brev om udbetalingen. Som fagligt udvalg vil I også få en afgørelse fra AUB.

AUB’s rolle

Det er jer i det faglige udvalg, der indstiller, hvilke projekter og initiativer som skal have en del af jeres pulje. Herefter træffer AUB den endelige afgørelse og udbetaler pengene.

AUB følger jeres indstilling, medmindre indstillingen:

 1. falder uden for formålet med puljen

 2. overskrider det beløb, der højst kan udbetales tilskud for

 3. ikke opfylder de regler, som AUB har fastsat i bekendtgørelse om puljen

 4. ikke har det indhold, som fremgår af aktstykket:

  1. et udkast til en afgørelse

  2. en beskrivelse af de projekter, som I indstiller og hvordan de lever op til formålet

  3. en beskrivelse af de overvejelser og prioriteringer, som I har haft

  4. en beskrivelse af jeres sagsbehandling forud for indstillingen.

 5. hviler på usaglige hensyn eller på anden måde strider mod gældende ret.

Hvis jeres indstilling ikke lever op til punkt 1 til 5 ovenfor, indgår AUB i en dialog med jer. Lever indstillingen efter dialogen fortsat ikke op til kravene, vil I få afslag. Herefter vil pengene indgå i en forhøjelse af den generelle pulje.

Sådan beregnes puljerne

Puljernes størrelse beregnes på baggrund af elevtal.

For indfasningsåret 2021 kan I se fordelingen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fordelingsnøglen evalueres i forbindelse med den generelle statusdrøftelse i 2023.

Rapportering

Når året er slut, skal I som fagligt udvalg lave en afrapportering. I løbet af efteråret 2021 kan I læse mere om, hvordan I skal afrapportere til AUB.

Tilbagebetaling

Penge, der ikke er brugt eller som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet, skal betales tilbage til AUB. Herefter vil pengene indgå i en forhøjelse af den generelle pulje. Tilbagebetaling kan først ske, når I har afrapporteret til AUB.

Tilskud til projekter - ansøgning i april og september

Som fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg kan I søge tilskud til projekter.  

AUB anbefaler, at flere udvalg slår sig sammen om aktiviteter i et fælles projekt. Det kan fx være:  

 • Lokale uddannelsesudvalg inden for et bestemt fag, der sammen dækker et geografisk større område.  

 • Flere udvalg inden for forskellige faggrupper, som kan opnå fordele ved at arbejde sammen om fx kampagner og opsøgende arbejde.  

Der er også andre muligheder for at indgå i fælles projekter - ovenstående er blot eksempler. 

Ved flere ansøgere skal et enkelt udvalg angives som hovedansøger. Hovedansøgeren er ansvarlig for ansøgningen og for afrapporteringen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge tilskud. 

Betingelser

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

Tilskuddet må kun anvendes til:  

 • Vejledning om uddannelsesmuligheder  

 • Vejledning om beskæftigelsesmuligheder  

 • Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder.

Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden, eleverne skal have en praktikplads. Det betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløb 2. 

For uddannelser, der er dimensioneret med praktikpladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2. 

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på praktikpladser eller på elever. 

 2. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden er godkendt til. 

 3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

 4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en praktikplads.  

AUB skal desuden vurdere, at aktiviteten vil kunne resultere i flere indgået uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. april og til efterårsrunden 1. september.  

AUB anbefaler, at projekter, der søges midler til i forårsrunden, tidligst starter den 1. juni, da ansøgningerne først er færdigbehandlede omkring denne dato.  

For efterårsrunden anbefaler AUB, at projektet tidligst starter den 1. oktober.  

Tilskuddet bliver udbetalt til det kontonummer, I har oplyst i ansøgningen.

Nye blanketter

Ansøgnings- og afrapporteringsblanketter er blevet ændret og de nye blanketter skal anvendes fremadrettet. Der er foretaget en række ændringer. De vigtigste er:

 • Der er en ny side i ansøgningsblanketten, som I skal udfylde, når I er flere udvalg, der søger sammen eller flere skoler er omfattet af samme projekt.

 • Godkendte midler til lokale uddannelsesudvalg bliver udbetalt til skolens NemKonto.

 • Som fagligt udvalg skal I udfylde en formular (side 7 i ansøgningen) med bankoplysninger, navn og underskrift. I skal vedlægge dokumentation fra banken på, at bankkontoen tilhører jeres faglige udvalg.

 • I skal oplyse antallet af ledige praktikpladser før projektets start. Ligeledes skal det fremgå, hvor mange elever, der forgæves har søgt en praktikplads før projektets start.

 • I afrapporteringsblanketten skal I give flere oplysninger efter projektets afslutning, herunder antal ledige praktikpladser og antal elever, der ved projektets afslutning forgæves har søgt en praktikplads.

 • I skal vedlægge en selvstændig revisorerklæring til afrapporteringen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.  

Afrapportering

Senest to måneder efter projektet er afsluttet, skal I sende blanketten ”Afrapportering af projekt som AUB har givet tilskud til”. En revisor skal godkende rapporten ved at afgive en selvstændig revisorerklæring. 

Hvis I ikke har brugt hele tilskuddet, skal I betale det overskydende beløb tilbage til AUB. 

AUB kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal betales tilbage, hvis en del af tilskuddet er anvendt til aktiviteter, der falder uden for rammerne og AUB’s bekendtgørelse om udbetaling af tilskud. 

Opsøgende virksomhed

Hvis I har en god idé eller nogle kontakter, så flere elever kan få et praktikophold i udlandet, kan I søge om tilskud til det fra AUB. Det kaldes opsøgende virksomhed.  Husk at sende ansøgningen i god tid - mindst 14 dage før rejsen. Ansøgningen er først godkendt, når I har fået et positivt svar fra AUB.  

Hvor meget støtter AUB med? 

Hvis du har udgifter i forbindelse med at finde praktikplads i udlandet, refunderer AUB halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og fortæring. Dog max. 15.000 kr. pr. kalenderår.  

Opgørelse af udgifter

Når jeres elev har afsluttet et praktikophold, som var en del af et forhåndsgodkendt projekt, kan I få refunderet jeres udgifter til den opsøgende virksomhed i udlandet.

Opdateret 13.09.2021