Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Fagligt udvalg

Et af AUB’s formål er, at der bliver uddannet flere faglærte medarbejdere. Derfor er der behov for flere lærepladser.

I kan få forskellige former for tilskud fra AUB, hvis I som fagligt udvalg eller lokalt uddannelsesudvalg bidrager til at skabe flere lærepladser.

Tilskud til administration af generelle opgaver

Fra 2021 får I et årligt tilskud fra AUB til administration af generelle opgaver i jeres faglige udvalg. I får samtidig et brev om udbetalingen af tilskuddet.

AUB har beregnet tilskuddet for 2022, som I har fået udbetalt i starten af 2022.

Se beløb for tilskud i 2022 (PDF)

Tilskuddets størrelse er beregnet af Børne- og Undervisningsministeriet ud fra antallet af elever på de uddannelser, der hører under jeres faglige udvalg (gennemsnit af de seneste tre regnskabsår).

Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag

[Opdateret 1. juni 2022]

Fra 2021 er der afsat en pulje, som I som fagligt udvalg kan fordele ved at indstille projekter, der understøtter et eller flere af formålene: flere lærepladser, større søgning til uddannelserne og mere kvalitet på uddannelserne.

Rapportering fra AUB for 2021

Hvert år offentliggør AUB en rapport med fordeling og anvendelse af tilskud fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag.

Rapportering for 2021 (PDF)

Årshjul for 2022

Hvert år skal I indstille projekter til puljen og rapportere på projekter i det forgangne år.

I 2022 sker følgende:

 • Januar AUB sender rapporteringsskabeloner til samtlige faglige udvalg med de projekter, I skal rapportere for i 2021.

 • April Senest 1. april skal I rapportere for projekter i 2021 til AUB. Det betyder, at I skal have udfyldt og returneret rapporteringsskabelonen, som I har modtaget fra AUB, inkl. evt. erklæringer.

 • Maj I kan indstille projekter for 2022-puljen frem til 1. maj 2022.

 • Juni AUB offentliggør den første årlige rapportering på projekter under puljen.

 • Efteråret AUB beregner fordelingen af 2023-puljen, som offentliggøres på Virk.dk sammen med indstillingsskabelonen for 2023. Herefter kan I indstille projekter til 2023-puljen.

 • December I kan indstille projekter for 2023-puljen frem til 1. december 2022.

Puljen for 2022

AUB har beregnet fordelingen af puljen for 2022 på baggrund af elevtal for 2018-2020.

Se fordeling af pulje for 2022 (PDF)

Fordelingsnøglen evalueres i forbindelse med den generelle statusdrøftelse i 2023.

Indstil projekter

I har ansvaret for at indgå aftaler om, hvordan puljen skal fordeles. I modsætning til andre puljer til faglige udvalg, som AUB administrerer, er det jer, der har ansvaret for sagsbehandlingen. I skal også sikre, at jeres sagsbehandling lever op til de forvaltningsretlige regler, grundsætninger og principper. AUB er dog fortsat ansvarlig for den endelige afgørelse, som AUB træffer. AUB skal have indstillinger for 2022-puljen senest 1. maj 2022.

I indstiller projekter ved at udfylde indstillingsskabelonen for 2022:

Skabelon til at indstille projekter 2022 (XLSX)

I vejledningen kan I læse mere om, hvordan I indstiller projekter:

Vejledning: Sådan indstiller i projekter (PDF)

Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende den til AUB ved at vedhæfte den her:

Skriv til AUB uden NemID

Udbetaling

Pengene bliver udbetalt direkte til de erhvervsskoler eller faglige udvalg, som står som puljemodtager i indstillingen, så snart AUB er færdig med at sagsbehandle. Samtidig får modtageren af pengene en afgørelse. Som fagligt udvalg vil I også få en orientering om afgørelsen fra AUB.

Læs mere

Rapportering på projekter

Når året er slut, skal I rapportere på samtlige igangværende og afsluttede projekter i det forgangne år. I får en rapporteringsskabelon fra AUB med de projekter, I skal rapportere på. Den skal I udfylde og sende til AUB senest 1. april 2022.

Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende den til AUB ved at vedhæfte den her:

Skriv til AUB uden NemID

I vejledningen kan I læse mere om, hvordan I skal udfylde skabelonen:

Vejledning: Sådan rapporterer I på projekter (PDF)

Der er forskel på, hvordan I skal rapportere, afhængig af hvor langt i implementeringen jeres projekter er.

Afsluttede projekter

Når projektet er afsluttet, skal I lave en slutrapport med regnskabsoplysninger fordelt på hovedområderne materialer, transport, løn til medarbejdere mv. Regnskabet skal desuden indeholde en opgørelse af uforbrugte midler. I rapporteringsskabelonen skal I også udfylde en kort beskrivelse af de gennemførte aktiviteter og beskrive hvilke effekter, der er opnået.

I skal sende en ledelseserklæring sammen med slutrapportering. Er der tildelt 200.000 kr. eller mere til et projekt, skal I også sende en revisorerklæring og revisionsprotokollat. Erklæringen skal underskrives af ledelsen for enten institutionen eller det faglige udvalg, der har modtaget penge fra AUB til projektet.

Skabelon til ledelseserklæring (PDF)
Projekter over flere år

I skal lave en årlig delstatus, for projekter der varer flere år. Den skal indeholde en kort status på projektet, oplysninger om forbrug og forklaring, hvis forbruget er mindre eller større end det, I indstillede for perioden. Hvis forbruget er mindre, er det først, når projektet er afsluttet, I skal betale pengene tilbage. I skal også beskrive, om der allerede har været nogen effekt af projektet.

Tilbagebetaling

Penge, der ikke er brugt eller som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet, skal betales tilbage til AUB.

Hvis AUB ikke modtager rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte penge tilbage og at AUB evt. tilbageholder fremtidige udbetalinger. Det gælder både for projekter afholdt af erhvervsskolerne og faglige udvalg. Det er derfor i evt. involverede parters interesse at hjælpe de faglige udvalg bedst muligt med oplysninger til rapporteringen på projektet. Kontakt Børne- og undervisningsministeriet for nærmere afklaring om eventuelle sanktionsmuligheder.

Pulje til øget rekruttering af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i aldersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen finansierer projekter af op til 4 års varighed.

I 2021 har en række uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg søgt og fået bevilget midler til projekter, der understøtter puljens formål.

Rapportering

I 2022 skal ansøgere, der har fået bevilget projektstøtte, give en del status på gennemførte og igangværende projekt aktiviteter.

Alle puljemodtagere får sendt et rapporteringsskema fra AUB. Har I fået penge til projekter, skal I give os oplysninger om antallet af indgåede uddannelsesaftaler og foreløbige resultater i perioden.

Ny ansøgningspulje

Fra efteråret 2022 kan uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg igen søge penge fra puljen til projekter, der understøtter, at flere unge i aldersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Tilskud til projekter - ansøgning i april og september

Som fagligt udvalg og lokalt uddannelsesudvalg kan I søge tilskud til projekter.  

AUB anbefaler, at flere udvalg slår sig sammen om aktiviteter i et fælles projekt. Det kan fx være:  

 • Lokale uddannelsesudvalg inden for et bestemt fag, der sammen dækker et geografisk større område.  

 • Flere udvalg inden for forskellige faggrupper, som kan opnå fordele ved at arbejde sammen om fx kampagner og opsøgende arbejde.  

Der er også andre muligheder for at indgå i fælles projekter - ovenstående er blot eksempler. 

Ved flere ansøgere skal et enkelt udvalg angives som hovedansøger. Hovedansøgeren er ansvarlig for ansøgningen og for afrapporteringen. Erhvervsskolerne kan ikke selv søge tilskud. 

Betingelser

For at I kan få tilskud til et projekt, skal aktiviteterne i projektet være rettet mod arbejdsgivere og/eller elever på erhvervsuddannelserne, og aktiviteterne skal have til formål at øge antallet af indgåede uddannelsesaftaler.  

Tilskuddet må kun anvendes til:  

 • Vejledning om uddannelsesmuligheder  

 • Vejledning om beskæftigelsesmuligheder  

 • Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og oplæringsvirksomheder.

Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden, eleverne skal have en læreplads. Det betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan udstrækkes til slutningen af grundforløb 2. 

For uddannelser, der er dimensioneret med lærepladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2. 

Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:  

 1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på lærepladser eller på elever og lærlinge. 

 2. Virksomheder, der ikke er godkendt som lærested eller har færre elever og lærlinge, end virksomheden er godkendt til. 

 3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet. 

 4. Elevgrupper som har særlig svært ved at skaffe sig en læreplads.  

AUB skal desuden vurdere, at aktiviteten vil kunne resultere i flere indgået uddannelsesaftaler, herunder kombinationsaftaler. 

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til forårsrunden 1. april og til efterårsrunden 1. september.  

AUB anbefaler, at projekter, der søges midler til i forårsrunden, tidligst starter den 1. juni, da ansøgningerne først er færdigbehandlede omkring denne dato.  

For efterårsrunden anbefaler AUB, at projektet tidligst starter den 1. oktober.  

Tilskuddet bliver udbetalt til det kontonummer, I har oplyst i ansøgningen.

Nye blanketter

Ansøgnings- og afrapporteringsblanketter er blevet ændret og de nye blanketter skal anvendes fremadrettet. Der er foretaget en række ændringer. De vigtigste er:

 • Der er en ny side i ansøgningsblanketten, som I skal udfylde, når I er flere udvalg, der søger sammen eller flere skoler er omfattet af samme projekt.

 • Godkendte midler til lokale uddannelsesudvalg bliver udbetalt til skolens NemKonto.

 • Som fagligt udvalg skal I udfylde en formular (side 7 i ansøgningen) med bankoplysninger, navn og underskrift. I skal vedlægge dokumentation fra banken på, at bankkontoen tilhører jeres faglige udvalg.

 • I skal oplyse antallet af ledige lærepladser før projektets start. Ligeledes skal det fremgå, hvor mange elever, der forgæves har søgt en læreplads før projektets start.

 • I afrapporteringsblanketten skal I give flere oplysninger efter projektets afslutning, herunder antal ledige lærepladser og antal elever, der ved projektets afslutning forgæves har søgt en læreplads.

 • I skal vedlægge en selvstændig revisorerklæring til afrapporteringen.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.  

Afrapportering

Senest to måneder efter projektet er afsluttet, skal I sende blanketten ”Afrapportering af projekt som AUB har givet tilskud til”. En revisor skal godkende rapporten ved at afgive en selvstændig revisorerklæring. 

Hvis I ikke har brugt hele tilskuddet, skal I betale det overskydende beløb tilbage til AUB. 

AUB kan beslutte, at tilskuddet helt eller delvist skal betales tilbage, hvis en del af tilskuddet er anvendt til aktiviteter, der falder uden for rammerne og AUB’s bekendtgørelse om udbetaling af tilskud. 

Opsøgende virksomhed

Hvis I har en god idé eller nogle kontakter, så flere elever og lærlinge kan få et oplæringsophold i udlandet, kan I søge om tilskud til det fra AUB. Det kaldes opsøgende virksomhed.  Husk at sende ansøgningen i god tid - mindst 14 dage før rejsen. Ansøgningen er først godkendt, når I har fået et positivt svar fra AUB.  

Hvor meget støtter AUB med? 

Hvis du har udgifter i forbindelse med at finde læreplads i udlandet, refunderer AUB halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og fortæring. Dog max. 15.000 kr. pr. kalenderår.  

Opgørelse af udgifter

Når jeres elev eller lærling har afsluttet et oplæringsophold, som var en del af et forhåndsgodkendt projekt, kan I få refunderet jeres udgifter til den opsøgende virksomhed i udlandet.

Nyt videnscenter for viden om erhvervsuddannelserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt, at der skal etableres et videnscenter for ny viden om erhvervsuddannelserne i 2021.

Formålet med videnscentret er at opbygge et stærkt vidensmiljø for ny viden og udvikling på erhvervsuddannelsesområdet. Samt at få identificeret løsninger på udfordringen med frafald på uddannelserne.

Ansøgningsrunde i efteråret 2021

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags bestyrelse udpeger det nye videnscenter på baggrund af en ansøgningsrunde. Det er et krav, at der etableres et værtscenter som samarbejder med en eller flere partnere fra relevante forsknings- og vidensmiljøer. Værtscenteret kan fx være et universitet eller en professionshøjskole.

Opdateret 01.06.2022