Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Erhvervsskole og kostafdeling

Som erhvervsskole kan I få udbetalt refusion eller tilskud fra AUB til fx skolepraktik, skoleydelse og praktik i udlandet. Som kostafdeling kan I få refusion af udgifter til kost og logi.

Skolepraktik og skoleydelse

Som erhvervsskole kan I søge refusion for skolepraktikydelse, når jeres elever på erhvervsuddannelsen (EUD) er i skolepraktik.

Refusion af skoleydelse og ydelser ved skolepraktik

Som erhvervsskole kan I få refusion af:

 • ydelser til elever under skolepraktik

 • skoleydelse til EUD-elever

 • ydelser til EUD+-elever, der er startet før 1. august 2019

 • skoleydelse til elever under FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Læs mere

Svendeprøveudgifter for EUV1-elever

Som erhvervsskole kan I søge om refusion af udgifter til svendeprøver for jeres EUV1-elever.

Praktik i udlandet

Som erhvervsskole kan I søge om følgende i forbindelse med praktik i udlandet:

 • præmie, når I finder praktikaftaler i udlandet

 • refusion af udgifter til svendeprøver.

Husk at udfylde en forhåndsgodkendelse af praktikophold til elever i praktik i udlandet.

Præmie for praktikaftaler i udlandet

I kan søge om at få udbetalt en præmie fra AUB og staten, hvis I finder praktikpladser i udlandet.

Læs mere

Svendeprøveudgifter for elever i praktik i udlandet

I kan søge om refusion af udgifter til svendeprøver for jeres elever, hvis de er i praktik i udlandet.

Læs mere

Forhåndsgodkendelse af samtale med en udenlandsk arbejdsgiver

I skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis en elev skal til en samtale om et praktikophold i udlandet. Eleven kan efterfølgende selv søge om økonomisk støtte fra AUB.

Forhåndsgodkendelse om merit for praktik i udlandet

I skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis I som erhvervsskole skal give en elev merit for et praktikophold i udlandet. Herefter kan eleven selv søge om økonomisk støtte fra AUB.

Refusion af kost og logi EUD

Som kostafdeling skal I søge om refusion af udgifter til elevernes kost og logi for hver måned via e-faktura. I skal også søge, selvom opholdet ikke er afsluttet. AUB udbetaler refusion direkte til jer.

Betingelser

I kan få refusion for kost og logi for elever på alle erhvervsuddannelser samt fiskeri- og lokoføreruddannelserne.

I kan få refusion, hvis enten:

 • Transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter med offentlige transport.

 • Opholdet er aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, hvor skolen ikke er nærmeste skole.

Opholdet skal desuden ske i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev.

Få overblik over, hvilke elever I kan få refusion for kost og logi for:

get_app Vejledning om kost og logi for kostafdelinger (opdateret 28. november 2019) (PDF)

Sådan indberetter I

I skal indberette oplysninger via e-faktura til AUB for de elever, I kan få refusion for.

Andre ophold, hvor I ikke kan få refusion, skal I ikke indberette til AUB.

Sådan søger I om refusion for kost og logi

get_app Vejledning til refusion af EUD kostophold via e-faktura (opdateret 27. januar 2020) (PDF)

Ophold før 1. juli 2019

Reglerne for refusion af udgifter til kost og logi blev ændret 1. juli 2019. Hvis et ophold startede den 30. juni 2019 eller før, skal I administrere efter de tidligere regler.

Det vil sige, at I skal fakturere elev eller virksomhed og indberette opholdene enkeltvis til AUB via EASY-A eller jeres nye studieadministrative system. AUB udbetaler udgiften for elevens ophold til arbejdsgiveren.

Refusion af kost og logi VEU

Det er uddannelsesstederne, der udbetaler tilskud til kost og logi til kursist eller virksomhed. Inden I udbetaler, er det jeres opgave at kontrollere, at kursisten eller virksomheden har ret til at få tilskuddet til kost og logi.

I får udbetalingerne refunderet

AUB refunderer det, I udbetaler i tilskud til kost og logi. I kan søge om at få refunderet jeres udbetalinger efter hvert kvartal. Første gang den 1. april 2019. Når I har sendt en korrekt udfyldt e-faktura, modtager I refusionen omkring en uge senere på uddannelsesstedets NemKonto. Det er uddannelsesstedets ansvar at gemme dokumentationen for udbetalinger af kost og logi-tilskud, som danner grundlag for den refusion, I søger om fra AUB.

Søg via e-faktura

I skal søge om refusionen via e-faktura, hvor I vælger AUB som debitor. Det er vigtigt, at I udfylder e-fakturaen korrekt, da den ellers vil blive afvist.

Sådan gør I

Se, hvordan e-fakturaen skal udfyldes:

get_app Vejledning til refusion af tilskud til kost og logi for VEU-kurser via e-faktura (opdateret 27. januar 2020) (PDF)

Nyhedsbrev

Se, hvordan uddannelsesstederne søger om refusion af kost og logi:

get_app Nyhedsbrev om refusion af kost og logi (PDF)

Pulje til øget rekruttering af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i aldersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen finansierer projekter af op til 4 års varighed. I kan søge om mindst 50.000 kr. Projekter kan f.eks. være:

 • hjælp til virksomheder, der ønsker at planlægge lærepladsforløb for voksne.

 • øget vejledning på Forberedende grunduddannelse (FGU), Voksenuddannelse (VUC) samt i øget vejledning i gymnasierne.

 • øget fokus på studenter, der ikke er i gang med uddannelse efter at have afsluttet gymnasiet.

Hvem kan søge?

Faglige udvalg samt institutioner for erhvervsrettede uddannelser.

Sådan søger I

I skal udfylde en ansøgning. I ansøgningen beskriver I aktiviteterne i jeres projekt, og hvordan projektet kan resultere i øget rekruttering af 18-25 årige til erhvervsuddannelserne. I kan søge penge fra begyndelsen af oktober 2021. Ansøgningsfristen er den 19. november 2021.

Hvis I har bilag, der er relevante, skal de sendes sammen med ansøgningen i selvbetjeningen til AUB.

Udbetaling

De indkomne ansøgninger vurderes af AUB's bestyrelse, der samtidigt beslutter, hvilke projekter der skal have støtte. Alle ansøgere får et brev med afgørelsen. Hvis jeres projekt bliver godkendt til at modtage støtte, udbetaler AUB pengene til jer direkte. AUB forventer at udbetale pengene fra begyndelsen af december 2021.

Rapportering

AUB’s bestyrelse følger op på projekternes fremdrift og økonomi. Hvis I har modtaget støtte og ikke bruger alle pengene, skal I betale pengene tilbage til AUB.

Aktiviteter, som gennemføres med tilskud fra puljen, skal kunne bruges som et godt eksempel (case) på en indsats for rekruttering af 18-25 årige til erhvervsuddannelserne.

Sådan skifter I systemleverandør

I skal levere data til AUB via en ny systemleverandør.

I instruksen kan I læse om jeres rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med leveringen af data. Disse data bruges bl.a. til administration af refusion- og tilskudsordninger i AUB.

get_app Instruks om datasamarbejde med erhvervsskolerne (PDF)get_app Instruks om datasamarbejde med FGU-institutionerne (PDF)

Vær særlig opmærksom på

I skal sætte jer ind i og overholde de gældende forpligtigelser for samarbejdet, som står i instruksen.

 • Se, hvilket ansvar I og AUB har i forbindelse med samarbejdet (afsnit 3 og 4).

 • Se, hvornår I skal henvende jer til AUB (afsnit 4 og 5).

Indholdet i instruksen kan ændre sig, og I er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende instruks.

Opdateret 20.12.2021