Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Erhvervsskole og kostafdeling

Som erhvervsskole kan I få udbetalt refusion eller tilskud fra AUB til fx skoleoplæring, skoleydelse og oplæring i udlandet. Som kostafdeling kan I få refusion af udgifter til kost og logi.

Skoleoplæring og skoleydelse

Som erhvervsskole kan I søge refusion for skoleoplæringsydelse, når jeres elever og lærlinge på erhvervsuddannelsen (EUD) er i skoleoplæring.

Refusion af skoleydelse og ydelser ved skoleoplæring

Som erhvervsskole kan I få refusion af:

 • ydelser til elever under skoleoplæring

 • skoleydelse til EUD-elever

 • ydelser til EUD+-elever, der er startet før 1. august 2019

 • skoleydelse til elever under FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Læs mere

Svendeprøveudgifter for EUV1-elever og -lærlinge

I kan søge om refusion af udgifter til svendeprøver for jeres EUV1-elever og -lærlinge. I kan få til 2.500 kr. pr. elev eller lærling.

I kan søge refusion for flere elever eller lærlinge på samme blanket.

AUB udbetaler pengene den 10., hvis I har sendt blanketten inden den 5. i samme måned.

I kan dog ikke få refusion, hvis eleven eller lærlingen på tidspunktet for svendeprøven har en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark. Så skal virksomheden betale udgifterne til svendeprøve.

Oplæring i udlandet

Som erhvervsskole kan I søge om følgende i forbindelse med oplæring i udlandet:

 • præmie, når I finder oplæringsaftaler i udlandet

 • refusion af udgifter til svendeprøver.

Til elever og lærlinge, der er i oplæring i udlandet, skal I huske at udfylde en forhåndsgodkendelse af oplæringen.

Præmie for oplæringsaftaler i udlandet

I kan søge om at få udbetalt en præmie fra AUB og staten, hvis I finder lærepladser i udlandet.

Læs mere

Svendeprøveudgifter for elever og lærlinge i oplæring i udlandet

I kan søge om refusion af udgifter til svendeprøver for jeres elever og lærlinge, hvis de er i oplæring i udlandet.

Læs mere

Forhåndsgodkendelse af samtale med en udenlandsk arbejdsgiver

I skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis en elev eller lærling skal til en samtale om et oplæringsophold i udlandet. Eleven eller lærlingen kan efterfølgende selv søge om økonomisk støtte fra AUB.

Forhåndsgodkendelse om merit for oplæring i udlandet

I skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis I som erhvervsskole skal give en elev eller lærling merit for oplæring i udlandet. Herefter kan eleven eller lærlingen selv søge om økonomisk støtte fra AUB.

Refusion af kost og logi EUD

Som kostafdeling skal I søge om refusion af udgifter til elevernes og lærlingenes kost og logi for hver måned via e-faktura. I skal også søge, selvom opholdet ikke er afsluttet. AUB udbetaler refusion direkte til jer.

Betingelser

I kan få refusion for kost og logi for elever og lærlinge på alle erhvervsuddannelser samt fiskeri- og lokoføreruddannelserne.

I kan få refusion, hvis enten:

 • transporttiden mellem elevens eller lærlingens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter med offentlige transport, eller

 • opholdet er aftalt mellem arbejdsgiver og eleven eller lærlingen, hvor skolen ikke er nærmeste skole.

Opholdet skal desuden ske i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev eller lærling.

Få overblik over, hvilke elever og lærlinge I kan få refusion for kost og logi for:

Vejledning om refusion af kost og logi (opdateret august 2022) (PDF)

Sådan indberetter I

I skal indberette oplysninger via e-faktura til AUB for de elever og lærlinge, I kan få refusion for.

Andre ophold, hvor I ikke kan få refusion, skal I ikke indberette til AUB.

Sådan søger I om refusion for kost og logi

Søg refusion af udgifter til kost og logi for EUD-skoleophold via e-faktura (PDF)

Ophold før 1. juli 2019 kan ikke længere indberettes

I har tidligere indberettet alle kost og logiophold, der var begyndt før den 30. juni 2019, til vores kost- og logi webservice.      

Denne webservice er nu lukket. Det er derfor ikke længere muligt at indberette skoleophold fra før 1. juli 2019.

Refusion af kost og logi for VEU-kurser

Det er jer som uddannelsessted, der udbetaler tilskud til kost og logi til kursist eller virksomhed. Inden I udbetaler, er det jeres opgave at kontrollere, at kursisten eller virksomheden har ret til at få tilskuddet til kost og logi.

I får udbetalingerne refunderet

AUB refunderer det, I udbetaler i tilskud til kost og logi. Det vil sige, at kursisten eller arbejdsgiveren kan få dækket deres reelle, dokumenterede omkostninger til kost og logi, dog højst 550 kr. pr. overnatning. I kan søge om at få refunderet jeres udbetalinger efter hvert kvartal. Når I har sendt en korrekt udfyldt e-faktura, modtager I refusionen omkring en uge senere på uddannelsesstedets NemKonto. Det er jeres ansvar at gemme dokumentationen for udbetalinger af kost og logi-tilskud, som danner grundlag for den refusion, I søger om fra AUB.

Søg via e-faktura

I skal søge om refusionen via e-faktura, hvor I vælger AUB som debitor. Det er vigtigt, at I udfylder e-fakturaen korrekt, da den ellers vil blive afvist.

Sådan gør I

Se, hvordan e-fakturaen skal udfyldes:

Søg refusion af tilskud til kost og logi for VEU-kurser via e-faktura (PDF)

Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag

Fra 2021 er der afsat en pulje, som de faglige udvalg kan fordele ved at indstille projekter, der understøtter et eller flere af formålene: flere lærepladser, større søgning til uddannelserne og mere kvalitet på uddannelserne.

Hvis I som erhvervsskole får penge til et projekt fra puljen til lærepladsunderstøttende tiltag, skal I rapportere til AUB på projektet.

Sådan skal I rapportere

Der er forskel på, hvordan I skal rapportere, afhængig af hvor langt i forløbet jeres projekter er.

Afsluttede projekter

Når projektet er afsluttet, skal I lave en slutrapportering med regnskabsoplysninger fordelt på hovedområderne materialer, transport, løn til medarbejdere mv. I skal også give en status på jeres aktiviteter og beskrive hvilke effekter, der er opnået.

I skal vedhæfte en ledelseserklæring sammen med slutrapportering. Er der tildelt 200.000 kr. eller mere til et projekt, skal I også vedhæfte en revisorerklæring og revisionsprotokollat. Erklæringen skal underskrives af ledelsen.

Skabelon til ledelseserklæring (PDF)

Projekter over flere år

I skal lave en årlig delstatus for projekter, der varer flere år. Den indeholder en kort status på projektet, oplysninger om forbrug og forklaring, hvis forbruget er mindre eller større end det, der blev indstillet for perioden. Hvis forbruget er mindre, er det først, når projektet er afsluttet, I skal betale pengene tilbage.

Tilbagebetaling

Penge, der ikke er brugt eller som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet, skal betales tilbage til AUB.

Hvis AUB ikke modtager rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte penge tilbage og at AUB evt. tilbageholder fremtidige udbetalinger. Det gælder både for projekter afholdt af erhvervsskolerne og faglige udvalg.

Se oversigt over jeres projekter

I kan se en samlet oversigt over alle jeres projekter i puljen for lærepladsunderstøttende tiltag.

Pulje til rekruttering og fastholdelse af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i alderen 18-25 år vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvornår kan I søge?

I kan søge hvert år fra den 1. oktober. Ansøgningsfristen er den 15. november.

Hvem kan få del i puljen?

Puljen kan søges af uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg. Når AUB giver tilskud til en projektansøgning, sker det ud fra en samlet vurdering af projektets aktiviteter. I projektansøgningen skal I tydeligt beskrive, hvordan I vil arbejde med at rekruttere og fastholde de 18-25-årige. Puljen finansierer projekter af op til 4 års varighed.

Herudover vægter vi, at

 • aktiviteterne ligger uden for skolernes almindelige drift

 • flere erhvervsskoler eller faglige udvalg går sammen om et projekt.

Vi forsøger desuden at fordele puljen til projekter, som er geografisk spredt over hele landet og fordelt på forskellige faggrupper.

Der er tidligere bevilget midler til projekter inden for disse områder:

 • Kampagner målrettet erhvervsuddannelser

 • Planlægning af læringsforløb

 • Rekruttering af studenter

 • Særlig indsats for faglærte på de mindre øer.

Får I midler, skal I rapportere

Alle ansøgere, der får midler til projekter, skal rapportere til AUB senest den 1. juni hvert år. I skal både rapportere undervejs i projektet (delrapportering), og når det afsluttes (slutrapportering). Hvis projektet er afsluttet inden den 1. april, skal I sende en slutrapportering til AUB. Hvis ikke det er afsluttet, skal I sende en delrapportering.

Modtager AUB ikke rapporteringen til tiden, kan det betyde, at I skal betale tildelte midler tilbage.

Sådan rapporterer I

Rapporteringen sker via selvbetjeningen.

Herunder kan I se de forskellige rapporteringer, I skal lave:

Uforbrugte midler skal betales tilbage Midler, der ikke er brugt, skal betales tilbage til AUB. Det gælder også midler, som ikke er brugt i overensstemmelse med formålet.

Indberetning af skoleophold

Som erhvervsskole skal I indberette skolehold til AUB via jeres systemleverandør, når elever eller lærlinge er på skoleophold.

Indberetningen skal ske hurtigst muligt, når skoleopholdet er slut. Hvis skoleopholdet varer mere end 10 uger, skal I indberette oplysningerne senest hver 10. uge.

AUB bruger oplysningerne om skoleopholdet til at beregne en række tilskud til arbejdsgivere fx lønrefusion og befordringstilskud. Det betyder, at arbejdsgivere ikke får deres penge til tiden, hvis I ikke indberetter i tide.

I instruksen kan I læse om jeres rettigheder og forpligtigelser ifbm. levering af data.

Instruks om datasamarbejde_Erhvervsskoler (PDF) Instruks om datasamarbejde_FGU-institutioner (PDF)

Opdateret 07.05.2024