Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Erhvervsskole og kostafdeling

Som erhvervsskole kan I få udbetalt refusion eller tilskud fra AUB til fx skoleoplæring, skoleydelse og praktik i udlandet. Som kostafdeling kan I få refusion af udgifter til kost og logi.

Skoleoplæring og skoleydelse

Som erhvervsskole kan I søge refusion for skoleoplæringsydelse, når jeres elever og lærlinge på erhvervsuddannelsen (EUD) er i skoleoplæring.

Refusion af skoleydelse og ydelser ved skoleoplæring

Som erhvervsskole kan I få refusion af:

  • ydelser til elever under skoleoplæring

  • skoleydelse til EUD-elever

  • ydelser til EUD+-elever, der er startet før 1. august 2019

  • skoleydelse til elever under FGU-baseret erhvervsuddannelse.

Læs mere

Svendeprøveudgifter for EUV1-elever og -lærlinge

Som erhvervsskole kan I søge om refusion af udgifter til svendeprøver for jeres EUV1-elever og -lærlinge.

Oplæring i udlandet

Som erhvervsskole kan I søge om følgende i forbindelse med oplæring i udlandet:

  • præmie, når I finder oplæringsaftaler i udlandet

  • refusion af udgifter til svendeprøver.

Til elever og lærlinge, der er i oplæring i udlandet, skal I huske at udfylde en forhåndsgodkendelse af oplæringen.

Præmie for oplæringsaftaler i udlandet

I kan søge om at få udbetalt en præmie fra AUB og staten, hvis I finder lærepladser i udlandet.

Læs mere

Svendeprøveudgifter for elever og lærlinge i oplæring i udlandet

I kan søge om refusion af udgifter til svendeprøver for jeres elever og lærlinge, hvis de er i oplæring i udlandet.

Læs mere

Forhåndsgodkendelse af samtale med en udenlandsk arbejdsgiver

I skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis en elev eller lærling skal til en samtale om et oplæringsophold i udlandet. Eleven eller lærlingen kan efterfølgende selv søge om økonomisk støtte fra AUB.

Forhåndsgodkendelse om merit for oplæring i udlandet

I skal søge om forhåndsgodkendelse, hvis I som erhvervsskole skal give en elev eller lærling merit for oplæring i udlandet. Herefter kan eleven eller lærlingen selv søge om økonomisk støtte fra AUB.

Refusion af kost og logi EUD

Som kostafdeling skal I søge om refusion af udgifter til elevernes og lærlingenes kost og logi for hver måned via e-faktura. I skal også søge, selvom opholdet ikke er afsluttet. AUB udbetaler refusion direkte til jer.

Betingelser

I kan få refusion for kost og logi for elever og lærlinge på alle erhvervsuddannelser samt fiskeri- og lokoføreruddannelserne.

I kan få refusion, hvis enten:

  • transporttiden mellem elevens eller lærlingens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter med offentlige transport, eller

  • opholdet er aftalt mellem arbejdsgiver og eleven eller lærlingen, hvor skolen ikke er nærmeste skole.

Opholdet skal desuden ske i forbindelse med en skoleperiode, og der skal være en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev eller lærling.

Få overblik over, hvilke elever og lærlinge I kan få refusion for kost og logi for:

Vejledning om kost og logi for kostafdelinger (opdateret 28. november 2019) (PDF)

Sådan indberetter I

I skal indberette oplysninger via e-faktura til AUB for de elever og lærlinge, I kan få refusion for.

Andre ophold, hvor I ikke kan få refusion, skal I ikke indberette til AUB.

Sådan søger I om refusion for kost og logi

Vejledning til refusion af EUD kostophold via e-faktura (opdateret 27. januar 2020) (PDF)

Ophold før 1. juli 2019 kan ikke længere indberettes

I har tidligere indberettet alle kost og logiophold, der var begyndt før den 30. juni 2019, til vores kost- og logi webservice.      

Denne webservice er nu lukket. Det er derfor ikke længere muligt at indberette skoleophold fra før 1. juli 2019.

Refusion af kost og logi VEU

Det er uddannelsesstederne, der udbetaler tilskud til kost og logi til kursist eller virksomhed. Inden I udbetaler, er det jeres opgave at kontrollere, at kursisten eller virksomheden har ret til at få tilskuddet til kost og logi.

I får udbetalingerne refunderet

AUB refunderer det, I udbetaler i tilskud til kost og logi. I kan søge om at få refunderet jeres udbetalinger efter hvert kvartal. Første gang den 1. april 2019. Når I har sendt en korrekt udfyldt e-faktura, modtager I refusionen omkring en uge senere på uddannelsesstedets NemKonto. Det er uddannelsesstedets ansvar at gemme dokumentationen for udbetalinger af kost og logi-tilskud, som danner grundlag for den refusion, I søger om fra AUB.

Søg via e-faktura

I skal søge om refusionen via e-faktura, hvor I vælger AUB som debitor. Det er vigtigt, at I udfylder e-fakturaen korrekt, da den ellers vil blive afvist.

Sådan gør I

Se, hvordan e-fakturaen skal udfyldes:

Vejledning til refusion af tilskud til kost og logi for VEU-kurser via e-faktura (opdateret 27. januar 2020) (PDF)

Nyhedsbrev

Se, hvordan uddannelsesstederne søger om refusion af kost og logi:

Nyhedsbrev om refusion af kost og logi (PDF)

Pulje til øget rekruttering af 18-25 årige

Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til projekter, der understøtter, at flere unge i aldersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Puljen finansierer projekter af op til 4 års varighed.

I 2021 har en række uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg søgt og fået bevilget midler til projekter, der understøtter puljens formål.

Rapportering

I 2022 skal ansøgere, der har fået bevilget projektstøtte, give en del status på gennemførte og igangværende projekt aktiviteter.

Alle puljemodtagere får sendt et rapporteringsskema fra AUB. Har I fået penge til projekter, skal I give os oplysninger om antallet af indgåede uddannelsesaftaler og foreløbige resultater i perioden.

Ny ansøgningspulje

Fra efteråret 2022 kan uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg igen søge penge fra puljen til projekter, der understøtter, at flere unge i aldersgruppen 18-25 år vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Sådan skifter I systemleverandør

I skal levere data til AUB via en ny systemleverandør.

I instruksen kan I læse om jeres rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med leveringen af data. Disse data bruges bl.a. til administration af refusion- og tilskudsordninger i AUB.

Instruks om datasamarbejde med erhvervsskolerne (PDF) Instruks om datasamarbejde med FGU-institutionerne (PDF)

Vær særlig opmærksom på

I skal sætte jer ind i og overholde de gældende forpligtigelser for samarbejdet, som står i instruksen.

  • Se, hvilket ansvar I og AUB har i forbindelse med samarbejdet (afsnit 3 og 4).

  • Se, hvornår I skal henvende jer til AUB (afsnit 4 og 5).

Indholdet i instruksen kan ændre sig, og I er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende instruks.

Opdateret 03.06.2022