Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Behandling af personoplysninger

Introduktion

Som personligt hæftende ejer/medejer, kurator eller rekonstruktør kan du her læse, hvilke oplysninger LG behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • Opkrævning overfor personligt hæftende ejer/medejer

 • Rekonstruktioner

 • Lån ved rekonstruktion

 • Fuldmagtshaverforhold

 • Bobehandling i konkursboer mv.

LG er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Derfor behandler LG dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at lønmodtagere får udbetalt de berettigede krav på tilgodehavende løn, erstatning og feriegodtgørelse samt indberetning af tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler mv. i tilfælde af arbejdsgivers konkurs, ophør og insolvens eller død og insolvens, eller arbejdsgivers igangværende rekonstruktion.

 • At inddrive ubetalte feriemidler hos arbejdsgiver.

 • At inddrive de udbetalte krav hos ophørte og/eller solvente arbejdsgivere og/eller deres konkursboer og i visse situationer erhverver (ny arbejdsgiver), når der er tale om virksomhedsoverdragelse til offentlig erhverver eller privat erhverver, som er sikret igennem offentlig garanti.

 • At sikre at lønmodtagere får udbetalt løn af arbejdsgiver under arbejdsgivers rekonstruktion, hvor LG, efter anmodning, yder lån til løn til arbejdsgiveren.

 • At understøtte en effektiv, korrekt og ensartet sagsbehandling ved at overføre udvalgte oplysninger til en visdomsbogsdatabase.

 • At understøtte en hensigtsmæssig, effektiv og økonomisk drift og administration af ordningen ved at overføre, opbevare og sammenstille udvalgte oplysninger i et datawarehouse og derved sikre tilgængelig og specificeret information om driften og administrationen af ordningen.

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger
 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for sagen

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger mv.

 • Fra Lønmodtagernes Feriemidler modtager vi oplysninger om ubetalte feriemidler

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder fx Skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som LG samarbejder med.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Vi videregiver følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger
 • Til kurator/konkursbo, dødsbo og rekonstruktør videregiver vi oplysninger om økonomiske forhold, herunder opkrævning mv.

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om opkrævning mv.

 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

 • Til Lønmodtagernes Feriemidler videregiver vi oplysninger om din sag.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 10 år efter konkursboets afslutning, eller hvis boet er lukket, før udbetalinger til lønmodtagerne er afsluttet, 10 år fra den seneste afgørelse/udbetaling. Slettetidspunktet defineres ud fra den seneste afgørelse/udbetaling på hele konkurssagen.

LG opbevarer oplysninger om øvrige personer i 2 år fra oprettelsestidspunktet, dog længere, hvis en borger i perioden foretager anmeldelse, inden saneringstidspunkt indtræder.

Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at LG må optage en samtale, sletter LG optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte LG.

Automatiske individuelle afgørelser

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes på baggrund af de anmeldelser, vi modtager fra en feriegarantiordning/feriekasse, hvor vi automatisk udbetaler refusion af feriepenge, hvis forudsætningerne er opfyldt.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag?

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte LG.

Kontakt LG

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til LG's behandling af dine personoplysninger, eller vil du at gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte LG.

Kontakt LG

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelserådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at LG ikke har overholdt dine rettigheder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over LG’s behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag. Er du uenig i LG’s håndtering af din sag, skal du kontakte LG.

Dataansvarlig

Lønmodtagernes Garantifond, LG

Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

CVR-nr. 11043739

Lovgrundlag

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. stk. 1 (følsomme personoplysninger)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 10 (straffedomme og lovovertrædelser)

 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (personnummer)

 • Lov om Lønmodtagernes Garantifond

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Databeskyttelsesforordningen Retsinformation.dk

Opdateret 17.05.2022