Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Refusion for elever og lærlinge over 25 år uden grundforløb og oplæring

I kan få refusion for elever og lærlinge over 25 år, der har en uddannelsesaftale uden grundforløb og oplæringsophold.

Elever og lærlinge over 25 år

I kan få:

  • lønrefusion

  • befordringstilskud

  • refusion for kost og logi.

Hvornår kan I få refusion?

I kan tidligst få refusion fra det tidspunkt, hvor eleven eller lærlingen har været:

  • fuldtidsansat i din virksomhed i en sammenhængende periode på mindst tre måneder

  • deltidsansat i din virksomhed i en sammenhængende periode, der svarer til mindst tre måneders fuldtidsbeskæftigelse.

Hvordan opgøres tre måneder?

Tre måneder defineres altid som 90 kalenderdage inkl. weekender, helligdage o.l. For fuldtidsbeskæftigede, der arbejder 37 timer eller derover, er en kalenderdag fastsat til 5,28 timer.

For deltidsbeskæftigede, der arbejder mindre end 37 timer, bliver antallet af kalenderdage beregnet ved at dividere det ugentlige timetal med 5,28 timer.

Eksempler

Opdateret 28.04.2022