Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Sådan behandler Lønmodtagernes Feriemidler dine personoplysninger

Introduktion

Som ejer af en personligt ejet virksomhed kan du her læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter:

 • Indberetning af tilgodehavende feriepenge

 • Kontoopgørelse og tilskrivning af indeksering

 • Opkrævning og indbetaling af forfaldne feriepenge

 • Frivillig indbetaling

 • Årlig bekræftelse fra virksomheder der beholder ikke-forfaldne feriepenge.

Lønmodtagernes Feriemidler er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Dataansvarlig for Lønmodtagernes Feriemidler er LD Fonde, CVR-nr. 61552812.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At dine skyldige feriepenge opgøres og indekseres i den periode, du beholder dem.

 • At dine skyldige feriepenge opkræves, når de forfalder til betaling.

 • At kontrollere oplysninger givet i forbindelse med indberetning eller ved henvendelse til fonden.

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

 • At sikre, at dine medarbejderes feriepenge registreres og håndteres i fonden.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger.

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi indkomstoplysninger mv.

 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, LOV nr. 58 af 30/01/2018 med senere ændringer.

Vi kan få og samkøre oplysninger til sagsbehandling og til kontrol af udbetalinger mv. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i lov om Udbetaling Danmark og efter fastlagte retningslinjer, herunder for sletning af data.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, fx Skatteforvaltningen, Lønmodtagernes Garantifond, Gældsstyrelsen, Udbetaling Danmark og pengeinstitutter, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Lønmodtagernes Feriemidler samarbejder med. I særlige tilfælde vil vi videregive dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, dog alene i det tilfælde at din arbejdsgiver er bosat udenfor EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem tidligst 3 år efter feriemidlerne er udbetalt til alle dine medarbejdere og evt. tilbagebetalt, eller til feriemidlerne mv. af din virksomhed er fuldt indbetalt til fonden, Lønmodtagernes Garantifond eller Gældsstyrelsen. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Lønmodtagernes Garantifond må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Lønmodtagernes Garantifond.

Automatiske individuelle afgørelser

Vi kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at vi indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om din virksomhed skal opkræves forfaldne feriepenge mv., skal overdrages til Lønmodtagernes Garantifond til inddrivelse eller skal udtages til kontrol.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag? Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler

Har du spørgsmål til dine personoplysninger? Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler

Hvis du skriver til os, skriv venligst 'Personoplysninger' i overskriften. Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger? Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at Lønmodtagernes Feriemidler ikke har overholdt dine rettigheder.

LD Fondes databeskyttelsesrådgiver er DPO Team ApS. Kontakt dem via kontaktformularen på deres hjemmeside:

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Er du uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Lønmodtagernes Feriemidlers behandling af personoplysninger. Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Dataansvarlig

Dataansvarlig for Lønmodtagernes Feriemidler er LD Fonde, CVR-nr. 61552812.

Opdateret 08.11.2023