Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Betaling

I skal løbende indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler.

I får hvert år en opkrævning, indtil I ikke længere har indefrosne feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020. Lønmodtagernes Feriemidler giver jer besked, når der er noget, I skal gøre eller tage stilling til.

Årlig opkrævning

Hvert år i juni modtager I en opkrævning, hvis I har medarbejdere, der 

  • når folkepensionsalderen 

  • har fået udbetalt deres indefrosne feriepenge i forbindelse med, at de forlader det danske arbejdsmarked   

  • har optjent feriepenge, der samlet for alle ansættelsesforhold ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret 

  • er afgået ved døden.

I skal betale opkrævningen senest den 1. september samme år. 

Feriepenge, der er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse efter den 1. januar 2021, skal I betale straks efter indberetning. Vi sender en opkrævning på beløbet.

Hvis I har medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet permanent før folkepensionsalderen, kan de søge om tidlig udbetaling på borger.dk/feriemidler.

Hvis I ikke betaler 

Betaler I ikke jeres opkrævning, modtager I en rykker. Hvis I ikke betaler rykkeren, vil I blive opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge.  

Betaler I fortsat ikke, overdrages kravet på alle skyldige beløb på nær renter til Lønmodtagernes Garantifond (LG), som vil stå for inddrivelsen af det skyldige beløb. Lønmodtagernes Feriemidler vil fortsat stå for opkrævning af ubetalte renter.

Hvis jeres krav overdrages til LG, kan vi indstille til politiet, at I pålægges en bødestraf. Dette gælder dog ikke, hvis opkrævningen skyldes feriepenge, der er indberettet og skulle indbetales til FerieKonto eller en privat feriekasse. Det gælder heller ikke, hvis jeres manglende betaling skyldes, at virksomheden fx er gået konkurs, er ophørt eller er under likvidation.

Hvis I betaler delvist eller for sent 

Hvis I kun betaler delvist, modtager I en rykker for betaling af det resterende beløb. Undlader I at betale, modtager I en rykker. Betaler I ikke rykkeren, bliver I opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge. Det gælder også, hvis I betaler for sent.

Renter

Hvis I har skyldige beløb til os, som stammer fra manglende betaling til FerieKonto eller en privat feriekasse, der ikke er betalt den 1. januar 2022, bliver I opkrævet 1,5 pct. i rente pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra den 1. januar 2021, og frem til vi modtager jeres betaling.

Indeksering

I skal betale indeksering af de feriepenge, I har valgt at beholde. Indekseringen tilskrives for hver medarbejder én gang om året.

Indekseringen bliver lagt oveni de feriepenge, I har valgt at beholde. Det betyder, at indeksering sker på baggrund af det oprindeligt indberettede beløb, samt evt. tidligere års indeksering. Hvert år i juli får I et brev med oplysninger om indekseringen for det seneste år. Indekseringen opkræves først, når medarbejderens feriepenge forfalder til betaling.

Indekseringssats

Indekseringssatsen fastsættes årligt inden den 31. maj og afspejler lønudviklingen de foregående 12 måneder. Indekseringen opkræves sammen med de indefrosne feriepenge for den enkelte medarbejder, når medarbejderen forlader det danske arbejdsmarked fx ved pension. Indekseringssatser:

  • For perioden fra den 1. september 2020 til den 31. maj 2021: 1,5 pct. pr. år.

  • For perioden fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022: 2,1 pct. pr. år.

  • For perioden fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023: 3,5 pct. pr. år.

Indeksering ved frivillig indbetaling

Vælger I frivilligt at betale feriepenge for én eller flere af jeres medarbejdere, beregnes der indeksering til og med den måned, hvor vi modtager jeres betaling. Indekseringen beregnes årligt primo juni for de foregående 12 måneder.

Det betyder, at I ikke kan afregne fuldt ved en frivillig indbetaling på alle medarbejdere. I vil altid modtage en opkrævning på indeksering for perioden fra seneste juni til og med den måned, hvor fonden modtager jeres betaling.

Indbetaler I fx frivilligt i august, vil I modtage en yderligere opkrævning på indeksering for perioden fra juni til og med august.

På selvbetjeningen kan I se detaljer om jeres indeksering på fanen ”Til betaling".

Frivillig indbetaling

OBS: Det er ikke muligt at lave frivillig indbetaling i perioden fra den 1. maj 2024 til den 15. juni 2024.

I kan vælge at betale de feriepenge for overgangsåret, som I ikke skal betale via den årlige opkrævning. I kan fx vælge at betale, når en medarbejder fratræder.

I skal betale en årlig indeksering af de feriepenge, I har stående i virksomheden. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling

Hvis I lukker virksomheden, skal I betale de indefrosne feriepenge for alle medarbejdere.

På selvbetjeningen kan I vælge hvilke medarbejdere, I ønsker at betale for.

Vigtige datoer og frister

Her er de vigtigste datoer og deadlines for jer som arbejdsgivere.

Juni I modtager den årlige opkrævning, hvis I har indefrosne feriepenge, der forfalder til betaling. Opkrævningen består af indefrosne feriepenge for medarbejdere, der fx når folkepensionsalderen, har forladt arbejdsmarkedet eller er afgået ved døden.

1. september Fristen for at betale den årlige opkrævning. Hvis I ikke betaler, får I en opkrævning på alle indefrosne feriepenge, I har indberettet.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 07.05.2024