Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Betaling

Hvert år i juli får I en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Her vil I også kunne se, hvilke muligheder I har for at beholde eller betale resten af feriepengene fra overgangsåret. I får derfor besked, når der er noget, I skal gøre eller tage stilling til. I får en opkrævning, indtil I ikke længere har feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020.

Årlig opkrævning

Hvert år i juli modtager I en opkrævning, hvis I har medarbejdere, der 

  • når folkepensionsalderen 

  • har fået udbetalt deres feriepenge i forbindelse med, at de forlader det danske arbejdsmarked   

  • har optjent feriepenge, der samlet for alle ansættelsesforhold ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret 

  • er afgået ved døden.

I skal betale opkrævningen senest den 1. september samme år. 

For optjente feriepenge, der ikke samlet overstiger 1.500 kr., sker første opkrævning dog i januar 2022.

Feriepenge, der er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse efter den 1. januar 2021, skal I betale straks efter indberetning. Fonden sender en opkrævning på beløbet.

Har I medarbejdere, der har brug for vejledning, fordi de fx vil søge om udbetaling pga. udrejse, skal de kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis I ikke betaler 

Betaler I ikke jeres opkrævning, modtager I en rykker fra Lønmodtagernes Feriemidler.  

Hvis I ikke betaler rykkeren, vil I blive opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge.  

Betaler I fortsat ikke, overdrages kravet på alle skyldige beløb på nær renter til Lønmodtagernes Garantifond (LG), som vil stå for inddrivelsen af det skyldige beløb med eventuelle tillæg af gebyrer. Ubetalte renter overgår til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Hvis jeres krav overdrages til LG, indstiller Lønmodtagernes Feriemidler til politiet, at I pålægges en bødestraf. Dette gælder dog ikke, hvis opkrævningen skyldes feriepenge, der er indberettet og skulle indbetales til FerieKonto eller en privat feriekasse, eller hvis jeres manglende betaling skyldes, at virksomheden fx er gået konkurs, ophørt eller under likvidation.

Hvis I betaler delvist eller for sent 

Hvis I kun betaler delvist, modtager I en rykker for betaling af det resterende beløb.

Hvis I undlader at betale, modtager I en rykker for manglende betaling. Betaler I ikke rykkeren, vil I blive opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge.

Det gælder også, hvis I indbetaler for sent.

Renter

Hvis I har skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler, som stammer fra manglende betaling til FerieKonto eller en privat feriekasse, der ikke er betalt den 1. januar 2022, bliver I opkrævet 1,5 pct. i rente pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra den 1. januar 2021.

Behold feriepenge

I kan beholde de feriepenge, I ikke skal betale via den årlige opkrævning i juli. Hvis I betaler den årlige opkrævning fuldt og inden fristen, bekræfter I samtidig, at I vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Hvis jeres betaling er mindre end opkrævningen, eller hvis betalingen sker efter fristen, skal I bekræfte til Lønmodtagernes Feriemidler, at I ønsker at beholde de resterende feriepenge. Hvis der er år, hvor I ikke får en årlig opkrævning, skal I senest den 31. august bekræfte, hvis I fortsat vil beholde de resterende feriepenge i virksomheden. I bekræfter, at I vil beholde de resterende feriepenge via fanen 'Behold feriepenge' i selvbetjeningen på virk.dk. Hvis I vælger at beholde feriepengene, skal I betale en årlig indeksering. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling.

De feriepenge, I skulle have indberettet og indbetalt til FerieKonto eller en privat feriekasse, opkræver fonden straks. Hvis I lukker virksomheden eller flytter fra Danmark, skal I betale de indefrosne feriepenge for alle medarbejdere.

Læs en vejledning til, hvordan I vælger at beholde feriepengene i virksomheden:

Vejledning - Behold indefrosne feriepenge (PDF)

Hvis I ikke giver besked inden fristen

Hvis I ikke senest den 31. august giver besked om, at I fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden, modtager I en rykker med en ny frist for at bekræfte.

Bekræfter I fortsat ikke, forfalder alle feriepengene til betaling, og I vil modtage en opkrævning på samtlige indefrosne feriepenge.

Indeksering

I skal betale indeksering af de feriepenge, I har valgt at beholde. Indekseringen tilskrives for hver medarbejder én gang om året.

Indekseringen er den pris, som I betaler for at beholde feriepengene. Den bliver lagt oveni de feriepenge, I har valgt at beholde i virksomheden. Det betyder, at indeksering sker på baggrund af det oprindeligt indberettede beløb, samt evt. tidligere års indeksering. Hvert år i juli får I et brev med oplysninger om indekseringen for det seneste år. Indekseringen opkræves først, når medarbejderens feriepenge forfalder til betaling.

Indekseringssats

Indekseringssatsen fastsættes årligt inden den 31. maj og afspejler lønudviklingen det seneste år. Indeksering opkræves ikke årligt, men forfalder sammen med feriemidlerne for den enkelte lønmodtager. Indekseringssatsen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 er på 1,5 pct.

Indeksering stopper ved frivillig indbetaling

Hvis I frivilligt vælger at betale feriepenge for én eller flere af jeres medarbejdere, betaler I indeksering til og med den måned, hvor Lønmodtagernes Feriemidler modtager jeres indbetaling.

Det betyder fx, at hvis I indbetaler feriepenge sidst i juni, men Lønmodtagernes Feriemidler først modtager pengene i juli, betaler I indeksering til og med juli.

Indeksering løber fra juni-maj, og derfor skal I det år betale en ekstra indeksering for to måneder (juni-juli). Den ekstra indeksering opkræves med næste årlige opkrævning. 

På selvbetjeningen her under kan I se detaljer om jeres indeksering på fanen ”Til betaling".

Frivillig indbetaling

I kan altid vælge at betale de feriepenge for overgangsåret, som I ikke skal betale via den årlige opkrævning. I kan fx vælge at betale, når en medarbejder fratræder. Hvis I ønsker at lukke virksomheden, skal I huske at betale feriemidler for alle medarbejdere.

På selvbetjeningen kan I vælge hvilke medarbejdere, I ønsker at betale feriepenge for.

Læs, hvordan I kan betale betale frivilligt:

Vejledning til frivillig indbetaling (PDF)

Fx kan I vælge at indbetale feriepengene for medarbejdere over 50 år og beholde feriepengene for resten af medarbejderne. I kan også vælge at betale feriepengene for medarbejdere, der stopper med at arbejde hos jer.

I skal betale en årlig indeksering af de feriepenge, I vælger at beholde. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling

I selvbetjeningen 'Se eller betal indberetninger' kan I lave en frivillig indbetaling eller se jeres indberettede feriepenge og opkrævninger.

Vigtige datoer og frister

Her er angivet de vigtigste datoer og deadlines for jer som arbejdsgivere.

Juli I får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli, hvis I har feriepenge, der forfalder til betaling. I brevet kan I læse mere om jeres årlige opkrævning af indefrosne feriepenge. Opkrævningen består af indefrosne feriepenge for medarbejdere, der fx når folkepensionsalderen, har forladt arbejdsmarkedet eller er afgået ved døden.

I brevet kan I også læse om, hvordan I kan beholde de feriepenge i virksomheden, der ikke er en del af den årlige opkrævning, og hvordan I bekræfter, hvis I fortsat vil beholde feriepengene.

31. august I skal senest den 31. august via selvbetjeningen bekræfte, at I ønsker at beholde de feriepenge, I ikke har fået en opkrævning på i juli (se ovenfor). Hvis ikke I bekræfter, kan I modtage en opkrævning på alle de indefrosne feriepenge, I har indberettet.

1. september Fristen for at betale den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis I ikke betaler, får I en opkrævning på alle indefrosne feriepenge, I har indberettet.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 11.05.2022