Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler

Betaling

Hvert år i juli får I en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Her vil I også kunne se, hvilke muligheder I har for at beholde eller betale resten af feriepengene fra overgangsåret. I får derfor besked, når der er noget, I skal gøre eller tage stilling til. I får en opkrævning, indtil I ikke længere har feriepenge fra overgangsåret i virksomheden. Overgangsåret løb fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020.

Årlig opkrævning

Hvert år i juli modtager I en opkrævning, hvis I har medarbejdere, der 

  • når folkepensionsalderen 

  • har fået udbetalt deres feriepenge i forbindelse med, at de forlader det danske arbejdsmarked   

  • har optjent feriepenge, der samlet for alle ansættelsesforhold ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret 

  • er afgået ved døden.

I skal betale opkrævningen senest den 1. september samme år. 

Feriepenge, der er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse efter den 1. januar 2021, skal I betale straks efter indberetning. Vi sender en opkrævning på beløbet.

Har I medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet permanent før folkepensionsalderen, kan de søge om tidlig udbetaling af deres feriemidler via en blanket på borger.dk/feriemidler.

Hvis I ikke betaler 

Betaler I ikke jeres opkrævning, sender vi en rykker til jer.  

Hvis I ikke betaler rykkeren, vil I blive opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge.  

Betaler I fortsat ikke, overdrages kravet på alle skyldige beløb på nær renter til Lønmodtagernes Garantifond (LG), som vil stå for inddrivelsen af det skyldige beløb med eventuelle tillæg af gebyrer. Ubetalte renter overgår til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Hvis jeres krav overdrages til LG, indstiller vi til politiet, at I pålægges en bødestraf. Dette gælder dog ikke, hvis opkrævningen skyldes feriepenge, der er indberettet og skulle indbetales til FerieKonto eller en privat feriekasse, eller hvis jeres manglende betaling skyldes, at virksomheden fx er gået konkurs, ophørt eller under likvidation.

Hvis I betaler delvist eller for sent 

Hvis I kun betaler delvist, modtager I en rykker for betaling af det resterende beløb.

Hvis I undlader at betale, modtager I en rykker for manglende betaling. Betaler I ikke rykkeren, vil I blive opkrævet alle jeres indefrosne feriepenge.

Det gælder også, hvis I indbetaler for sent.

Renter

Hvis I har skyldige beløb til os, som stammer fra manglende betaling til FerieKonto eller en privat feriekasse, der ikke er betalt den 1. januar 2022, bliver I opkrævet 1,5 pct. i rente pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra den 1. januar 2021.

Behold feriepenge

I kan beholde de feriepenge, I ikke skal betale via den årlige opkrævning i juli. Hvis I betaler den årlige opkrævning fuldt og inden fristen, tilkendegiver I samtidig, at I ønsker at beholde de resterende indefrosne feriepenge i virksomheden. Hvis jeres betaling er mindre end opkrævningen, eller hvis betalingen sker efter fristen, skal I tilkendegive til os, at I ønsker at beholde de resterende feriepenge. Hvis der er år, hvor I ikke får en årlig opkrævning, skal I senest den 31. august tilkendegive, hvis I fortsat vil beholde de resterende feriepenge. I tilkendegiver via fanen 'Behold feriepenge' i selvbetjeningen på virk.dk. Hvis I vælger at beholde feriepengene, skal I betale en årlig indeksering. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling.

De feriepenge, I skulle have indberettet og indbetalt til FerieKonto eller en privat feriekasse, opkræver fonden straks. Hvis I lukker virksomheden eller flytter fra Danmark, skal I betale de indefrosne feriepenge for alle medarbejdere.

Læs en vejledning til, hvordan I tilkendegiver at beholde feriepengene i virksomheden:

Vejledning - Behold indefrosne feriepenge (PDF)

Hvis I ikke tilkendegiver inden fristen

Hvis I ikke senest den 31. august tilkendegiver, at I fortsat ønsker at beholde de indefrosne feriepenge, modtager I en rykker med en ny frist for at tilkendegive.

Tilkendegiver I fortsat ikke, forfalder alle feriepengene til betaling, og I vil modtage en opkrævning på samtlige indefrosne feriepenge.

Indeksering

I skal betale indeksering af de feriepenge, I har valgt at beholde. Indekseringen tilskrives for hver medarbejder én gang om året.

Indekseringen bliver lagt oveni de feriepenge, I har valgt at beholde. Det betyder, at indeksering sker på baggrund af det oprindeligt indberettede beløb, samt evt. tidligere års indeksering. Hvert år i juli får I et brev med oplysninger om indekseringen for det seneste år. Indekseringen opkræves først, når medarbejderens feriepenge forfalder til betaling.

Indekseringssats

Indekseringssatsen fastsættes årligt inden den 31. maj og afspejler lønudviklingen de foregående 12 måneder. Indekseringen opkræves sammen med de indefrosne feriepenge for den enkelte medarbejder, når medarbejderen forlader det danske arbejdsmarked fx ved pension. Indekseringssatsen for perioden fra den 1. september 2020 til den 31. maj 2021 er på 1,5 pct. p.a. For perioden fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022 er indekseringssatsen på 2,1 pct. p.a. For perioden fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023 er indekseringssatsen på 3,5 pct. p.a.

Indeksering ved frivillig indbetaling

Vælger I frivilligt at betale feriepenge for én eller flere af jeres medarbejdere, beregnes der indeksering til og med den måned, hvor vi modtager jeres betaling. Indekseringen beregnes årligt primo juni for de foregående 12 måneder.

Det betyder, at I ikke kan afregne fuldt ved en frivillig indbetaling på alle medarbejdere. I vil altid modtage en opkrævning på indeksering for perioden fra seneste juni til og med den måned, hvor fonden modtager jeres betaling. Indbetaler I fx frivilligt i august, vil I modtage en yderligere opkrævning på indeksering for perioden fra juni til og med august.

På selvbetjeningen kan I se detaljer om jeres indeksering på fanen ”Til betaling".

Frivillig indbetaling

I kan altid vælge at betale de feriepenge for overgangsåret, som I ikke skal betale via den årlige opkrævning. I kan fx vælge at betale, når en medarbejder fratræder. Hvis I ønsker at lukke virksomheden, skal I huske at betale feriemidler for alle medarbejdere.

På selvbetjeningen kan I vælge hvilke medarbejdere, I ønsker at betale feriepenge for.

Læs, hvordan I kan betale frivilligt:

Vejledning til frivillig indbetaling (PDF)

Fx kan I vælge at indbetale feriepengene for medarbejdere over 50 år og beholde feriepengene for resten af medarbejderne. I kan også vælge at betale feriepengene for medarbejdere, der stopper med at arbejde hos jer.

I skal betale en årlig indeksering af de feriepenge, I vælger at beholde. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned indtil det tidspunkt, hvor fonden modtager jeres betaling

I selvbetjeningen kan I lave en frivillig indbetaling eller se jeres indberettede feriepenge og opkrævninger.

Vigtige datoer og frister

Her er de vigtigste datoer og deadlines for jer som arbejdsgivere.

Juli I får et brev fra os, hvis I har indefrosne feriepenge, der forfalder til betaling. Opkrævningen består af indefrosne feriepenge for medarbejdere, der fx når folkepensionsalderen, har forladt arbejdsmarkedet eller er afgået ved døden.

I brevet kan I også læse om, hvordan I kan beholde de feriepenge i virksomheden, der ikke er en del af den årlige opkrævning.

31. august I skal senest den 31. august tilkendegive via selvbetjeningen, at I ønsker at beholde de feriepenge, I ikke har fået en opkrævning på i juli. Hvis ikke I tilkendegiver, kan I modtage en opkrævning på alle de indefrosne feriepenge, I har indberettet.

1. september Fristen for at betale den årlige opkrævning fra os. Hvis I ikke betaler, får I en opkrævning på alle indefrosne feriepenge, I har indberettet.

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan vi behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Er du ikke tilfreds med den behandling, du har fået, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Lønmodtagernes Feriemidler behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af dine personoplysninger

Opdateret 17.11.2023