For myndigheder

Virk Myndighedsteam

Sådan kommer man på Virk

Alle erhvervsrettede selvbetjeninger skal udstilles på Virk. Udover en række krav der skal sikre at virksomhederne får den bedste brugeroplevelse, er der en proces der understøtter myndighedernes arbejde med at udvikle gode selvbetjeninger og få dem udstillet på Virk.

Flow til udvikling af løsninger

Det er myndighederne, som sikrer, at deres selvbetjeningsløsninger på Virk følger Virks krav og bliver udviklet mest effektivt.

Med dette mål for øje, er det væsentligt at du som myndighed:

 • tidligt i processen involverer Virk Myndighedsteam for at sikre en optimal og effektiv udvikling af løsninger og introside

 • som led i en brugervenlig og effektiv udvikling af nye løsninger i god tid tager initiativ til at få klarlagt forventet testperiode, og hvornår den involverer Virk Myndighedsteam

Som led i den gensidige dialog og samarbejdet omkring udvikling af Virk som fællesoffentlig platform for erhvervsrettede løsninger tilbyder vi i Virk en proaktiv sparring og rådgivning til myndighederne og deres leverandører.

Vi står til rådighed med at kvalitetssikre og godkende jeres løsninger og introsider ud fra vores aftaler om udviklings- og testforløb. Vi kvalitetssikrer løsninger hele året, dog i mindre omfang i juli måned og op til jul. Vi stræber i det hele efter at være mest muligt fleksible i forhold til vores gennemgang og godkendelse af løsninger, der skal på Virk, f.eks. på grund af vedtaget, ny lovgivning med kort frist.

Krav til løsninger på Virk

Når du udvikler erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger med introsider til Virk, skal både løsninger og introsider overholde en række krav.

Kravene er primært sammensat, så anmelderne får den bedste brugeroplevelse på introsiden, jeres løsning og Virk som helhed. 

For at få dine løsninger publiceret til Virk skal du overholde understående liste med krav. Det er disse krav, Virk tager udgangspunkt i, når jeres løsning og introside kvalitetssikres. Listen omfatter blandt andet krav fra "Fælles krav til digitale løsninger".

Kravliste på Virk (PDF)

Her er et par eksempler på krav:

Inddrag brugerne

Vi forventer at I inddrager repræsentanter fra de virksomheder der bruger jeres selvbetjeninger når I gennemfører forbedring af eksisterende eller udvikling af nye. Det bør ske allerede i det forberedende arbejde og undervejs fx. som brugertest.

Der er også udviklet en ramme for en fællesoffentlig brugertest som I kan bruge til sidst i et udviklingsforløb.

Kom i gang

Virk godkender løsninger og introsider, der overholder de aktuelle krav til erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger.

Start processen ved at udfylde og indsende blanketterne nedenfor.

Start proces med Virk

Udfyld oversigt over løsninger (del I), senest 30 dage før løsningerne skal gennemgås af Virk.

Under udfyldelse vil du blive spurgt om følgende oplysninger:

 • Løsningernes titler og om der er tale om nye eller eksisterende løsninger

 • Om løsningerne er obligatorisk digitale for virksomhederne

 • Forventet tidspunkt for frigivelse til Virks gennemgang

 • Forventet tidspunkt for publicering

Løsning til gennemgang

Udfyld oversigt over løsninger (del II), når du sender dine løsninger til gennemgang hos Virk.

Under udfyldelse vil du blive spurgt om følgende oplysninger:

 • Virks adgang til at se og navigere i løsningen (løsningernes eventuelle log-in og rettigheder)

 • om der er særlige forhold hos myndigheden (i forretningen, hos brugerne), løsningen skal tilgodese

 • oplysninger om testcertifikater og user cases eller lign.

I juli måned og henover julen foretager vi dog ikke gennemgang af løsninger til godkendelse.

Når løsningen er sendt til gennemgang, udfærdiger Virk en rapport for løsningen ud fra nedenstående kvalitetssikringsrapport.

Virk kvalitetssikringsrapport (PPTX)

Virk support og gennemgang

Virk yder rådgivning i forbindelse med myndighedernes overholdelse af krav for integration til Virk.

Virk rådgiver herunder om:

 • Anvendelse af det Fælles Design System

 • Installation af tællerscript

Virk står desuden for følgende elementer af integrationen:

 • Indekserer introside til løsningen

 • Leverer sparring og svarer på spørgsmål omkring integrationsprocessen

 • Gennemgår myndighedernes løsninger indenfor den aftalte periode, efter frigivelse af løsningen fra myndigheden til Virk testmiljø

 • Godkender løsninger mhp. publicering på Virk, når kravene er opfyldt

 • Publicerer løsninger efter aftale med vedkommende myndighed

Virk supporterer og vejleder desuden i forhold til tekst, der knytter sig til selvbetjeningens introside, herunder formulering af hjælpetekster og vejledning m.m.

Virk stiller elementer til brug på introsiden til rådighed, f.eks. tekst om rettigheder og NemLog-in.

For at sikre en ensartet vejledning om NemLog-in udarbejder og vedligeholder Virk vejledningsmateriale om NemLog-in og yder support til virksomhederne om NemLog-in.

Vejledning til indhold på Virk

Introsiden på Virk er brugerens indgang til en erhvervsrettet selvbetjeningsløsning. Den skal skabe overblik og give relevant og brugerrettet information, der forbereder brugeren til selvbetjeningen.

Alle myndigheder med virksomhedsrelateret information har mulighed for at oprette indhold på Virk. Det er myndigheden der afgør hvem der skal redigere myndighedens indhold på Virk. Myndigheden giver de medarbejdere der skal oprette indhold på Virk rettigheden Virk- redaktør i ”Virk - Opret og rediger indhold på Virk” MitID Erhverv

Vejledninger, guides og gode råd til at skabe godt og relevant indhold på Virk

For kommuner

Er I en kommune, der ønsker indhold på Virk, skal I som udgangspunkt udstille selvbetjeningsløsninger, der anvender de fælleskommunale skabeloner, som Kommunernes Landsforening udstiller i deres blanketsamling. Når udgangspunktet er fælles, og man følger den fælles designmanual i udformningen af den konkrete løsning, skaber det ensartethed for virksomhederne, uanset hvilken kommune de indberetter til.

Er I en kommune, der ønsker at udstille en selvbetjeningsløsning på Virk, som falder udenfor de fælleskommunale skabeloner- dvs. den er unik for jeres kommune - så skriv til Virk Myndighedsteam

Virk på andre sprog

Business in Denmark

Virk har en engelsksproget søster-side, der hedder Business In Denmark, hvor engelske introsider og artikelsider findes. De engelske introsider og artikelsider administreres via Virk Redigering og Contentful ligesom de danske.

Single Digital Gateway (SDG)

EU-forordningen om etablering af Single Digital Gateway stiller krav om, at grænseoverskridende virksomheder og borgere fra andre EU-lande skal have adgang til information og selvbetjeningsløsninger inden for en række udvalgte områder.

Forordningen skal være fuldt implementeret i 2023, men allerede i december 2020 skal informationer om rettigheder, pligter samt procedurer være tilgængelige for EU-brugerne via EU-portalen Your Europe.

Her kan I læse om SDG-forordningen:

SDG-forordningen (PDF)

Opdateret 07.06.2024