For myndigheder

Virk Myndighedsteam

Governance

Læs her om den politiske baggrund for Virk og om den fællesoffentlige governancemodel som Virk indgår i. Læs også om Virk handlingsplan, der sætter en ramme for, hvordan Erhvervsstyrelsen i et styrket samarbejde med myndighederne vil skabe en bedre digital service på Virk.

Politisk baggrund

Tre på hinanden følgende fællesoffentlige digitaliseringsstrategier ("FODS") har slået fast, at myndighederne skal være på Virk med deres erhvervsrettede, digitale selvbetjeningsløsninger.

Senest understreger FODS 2016-2020, at:

”Alle erhvervsrettede løsninger skal integreres til Virk.”

Det er altså regeringens officielle beslutning og politik. Denne politik bliver pustet i nakken af regeringens eget regelforum for enklere regulering, som holder øje med, om integrationen til Virk skrider fremad. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed kan være sikker på, at man altid kan finde de løsninger, man skal bruge, direkte på Virk. Virksomhederne skal ikke søge løsninger frem via myndigheders hjemmesider.

På den baggrund er der defineret en række krav til, hvorledes myndighederne skal integrere til Virk. Kravene sikrer, at myndighederne:

 • lever op til den samlede og aktuelle fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og

 • følger de centrale tekniske og funktionsmæssige krav til offentlige, digitale løsninger

Den samlede kravliste kan findes her.

Kildehenvisninger Ordene har gennem årene været forskellige - men budskabet er fortsat det samme:

 • ”På virksomhedsområdet er målsætningen, at kommunikationen med virksomhederne skal foregå digitalt fra 2012” (FODS 2007-10)

 • ”Virksomhedsportalen er den fællesoffentlige servicekanal for virksomhederne. I 2009 skal virksomhederne kunne tilgå alle statslige og kommunale erhvervsrettede digitale indberetningsløsninger via virksomhedsportalen gennem single sign-on med digital signatur.” (FODS 2007-10) 

 • ”Således skal alle nuværende selvbetjeningsløsninger inden 2013 være integreret til Virk.dk i et fællesoffentligt design, og alle fremtidige selvbetjeningsløsninger skal fremover primært udvikles én gang og til Virk.dk” (FODS 2011-15) 

 • ”Alle erhvervsrettede løsninger skal integreres til Virk.” (FODS 2016-2020)

Fællesoffentligt samarbejde

Den digitale udvikling skaber nye muligheder i den offentlige sektor. Digitalisering kan give en bedre service, teknologi kan lette administration og forbedre velfærden, og data kan understøtte mere sammenhæng på tværs af den offentlige sektor og give borgerne og virksomheder et bedre overblik over deres forhold.

Danmarks offentlige digitalisering er drevet af et tæt og forpligtende samarbejde mellem de centrale offentlige parter – stat, kommuner og regioner. Gennem 20 år har stat, kommuner og regioner løbende sat ambitiøse mål og gennemført projekter og forandringer i den offentlige sektor med stor betydning for samfundet som helhed.

Muligheder og udfordringer ændrer sig over tid, og rammerne for det fællesoffentlige samarbejde skal spejle udviklingen i de digitale og teknologiske muligheder. Derfor har de offentlige parter i 2019 aftalt en ny governancemodel for samarbejdet, der styrker det strategiske fokus i samarbejdet og imødekommer et behov for at kunne træffe hurtige beslutninger i udviklingen af løsninger og gennemførelse af projekter.

Den nye governancemodel har en simpel struktur fx er der få styregrupper og i styregrupperne er parterne repræsenteret på højt niveau. Samtidig træffes flere af de faglige beslutninger i de enkelte projekter.

Governancemodellen: Samarbejde på tre niveauer

Samarbejdet om fællesoffentlig digitalisering er organiseret på tre niveauer:

 • Et partsforum med deltagelse af de centrale parter i det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering – staten, regioner og kommuner – drøfter den overordnede strategiske retning for samarbejdet

 • Styregrupper koordinerer og prioriterer initiativer inden for hver deres indsatsområde, som er henholdsvis fællesoffentlig digital infrastruktur, digital kommunikation samt nye teknologier og bedre brug af data.

 • Projekter udvikler og gennemfører de enkelte initiativers aktiviteter

Den samlede governancemodel viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kan du læse om:

Virks Referencegruppe

I den nye governancemodel for fællesoffentlig digitalisering hører Virk under Styregruppen for Digital Kommunikation til borgere og virksomheder. Det er blevet besluttet at oprette en referencegruppe for Virk, der skal supplere den erhvervsrettede del af styregruppens arbejde. Formål med referencegruppen for Virk Referencegruppen skal bidrage til den strategiske retning for den erhvervsrettede digitale kommunikation. I tæt samarbejde med de erhvervsrettede myndigheder skal Virk gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at efterleve krav og frister fra det offentlige og gøre det nemmere og billigere for myndighederne at realisere dem. Derudover skal referencegruppen medvirke til at definere nye udviklingsprojekter og indsatsområder, så både virksomheder og myndigheder får mere værdi ud af at anvende Virk. Referencegruppens formål er at:

 • Drøfte og bidrage til den strategiske retning for den erhvervsrettede digitale kommunikation.

 • Rådgive, sparre og give faglige input til den fortsatte udvikling af Virk.

 • Bidrage til faglig rådgivning og sparring i forhold til beslutningsoplæg, der skal forelægges Styregruppen for Digital Kommunikation til borgere og virksomheder.

Erhvervsstyrelsen varetager fortsat den løbende drift og udvikling af Virk.

Repræsentanter Referencegruppen sammensættes af repræsentanter fra erhvervsrettede myndigheder med stor indsigt i forretningsbehov, udfordringer og forbedringspotentialer i forhold til den erhvervsrettede digitale service og virksomhedernes anvendelse af Virk. Referencegruppen sammensættes af repræsentanter med indgående viden og erfaring fra egen organisation, samt indsigt i den digitale udvikling generelt, fortrinsvis på ledelsesniveau. Møder Referencegruppen mødes i Erhvervsstyrelsen og gennemfører ca. 4 møder pr. år. Sekretariatsbetjeningen af referencegruppen for Virk varetages af Erhvervsstyrelsen, som udarbejder dagsorden og mødemateriale forud for møderne.

Samarbejdsaftale

Overordnet samarbejde En effektiv udvikling af Virk forudsætter et tæt og udviklingsorienteret samarbejde mellem myndigheder og Virk. Myndighederne er forpligtede til at udvikle digitaliserede, erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger til Virk. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for udviklingen af Virk som teknisk platform.

Se samarbejdsaftalen mellem Erhvervsstyrelsen og bidragende myndigheder her:

Samarbejdsaftale omkring Virk (PDF)

Virks vision og målsætning

Visionen for Virk er at skabe et lettilgængeligt omdrejningspunkt for den offentlige digitale kommunikation med erhvervslivet.

Virk er kanal for myndighedernes erhvervsrettede informationer og selvbetjening, så virksomhederne på en let måde kan finde relevante selvbetjeningsløsninger.

Vidensdeling og dialog er kerneværdier i vores samarbejde om Virk. Virk er den centrale erhvervsportal, som vi bl.a. styrker, når vi:

 • arbejder for brugervenlige løsninger

 • tager udgangspunkt i virksomhedernes arbejdsgange

 • skaber overblik over virksomhedernes engagement med det offentlige

Virk skal lette virksomheders administration gennem intuitive og velformidlede selvbetjeningsløsninger, der mindsker tidsforbrug til indberetning og virksomhedernes behov for support.

Virks målsætning

Virk skal gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at efterleve krav og frister fra det offentlige, og gøre det nemmere og billigere for myndighederne at realisere dette.

Målsætningen for Virk blev introduceret i Virk handlingsplan 2019-2021 og er fortsat gældende. Den realiseres via en en række delmål, der understøtter en bedre og tidssvarende digital service, når virksomhederne skal efterleve krav og frister fra det offentlige samt gør det nemmere og billigere for myndighederne at forbedre den digitale service til virksomhederne.

Virk handlingsplan

Handlingsplanen sætter en ramme for, hvordan Erhvervsstyrelsen i et styrket samarbejde med myndighederne vil skabe en bedre digital service på Virk, der gør det lettere og hurtigere for virksomheder at efterleve krav og frister fra offentlige, og gør det nemmere og billigere for myndighederne at realisere dette.

Bedre digital service til virksomheder i Danmark : Virk Handlingsplan 2019-2021 (PDF)

For at opnå en bedre og tidssvarende digital service, når virksomheder skal efterleve krav og frister fra offentlige, skal Virk realisere følgende delmål:

Forbedringer for virksomheder

For at gøre det nemmere og billigere for myndigheder at forbedre den digitale service til virksomhederne, skal Virk realisere følgende delmål:

Forbedringer for myndigheder

Opdateret 25.09.2023