Samlet Betaling

Samlet Betaling

Sådan behandler Samlet Betaling dine personoplysninger

Introduktion

Samlet Betaling behandler oplysningerne om din virksomhed, når vi behandler sager og henvendelser, der omfatter opkrævning af arbejdsgiverbidrag til følgende ordninger:

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

 • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

 • Barsel.dk

 • FerieKonto (administrationsbidrag)

 • Finansieringsbidrag

 • Lønmodtagernes Feriemidler (administrationsbidrag)

Vi behandler også sager og henvendelser ved opkrævning af bidrag og udbetaling af tilskud vedrørende Læreplads-AUB. Endeligt behandler vi personoplysninger om dig, hvis du sender en tilmelding til AES Frivillig om at blive frivilligt sikret i AES. Samlet Betaling er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Derfor behandler Samlet Betaling dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At Samlet Betaling kan beregne og opkræve de lovbestemte arbejdsgiverbidrag, som I er forpligtet til at betale.

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

 • At kunne tilmelde selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller til AES Frivillig.

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag. Vi indhenter og behandler følgende personoplysninger om dig ved opkrævning af arbejdsgiverbidrag og ved tilmelding til AES Frivillig.

Personoplysninger ved opkrævning af arbejdsgiverbidrag

Oplysninger i forbindelse med personligt ejet virksomheder kan udgøre personoplysninger, hvis de giver mulighed for at identificere en fysisk person. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, skal du derfor vide, at vi behandler oplysninger om dig, der kan anses for personoplysninger. Vi behandler ikke andre oplysninger om dig, end vi behandler om virksomheder, der ikke er personligt ejet.

Almindelige personoplysninger:

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi virksomhedsnavn og -adresse, SE-numre, eventuel moms- eller lønsumsregistrering.

 • Fra ATP Livslang Pension modtager vi indbetalte ATP-bidrag.

 • Fra Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag modtager vi antal eventuelle elever.

 • Fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager vi antal eventuelle vikarer.

 • Fra FerieKonto modtager vi antal lønmodtagere, der er indberettet feriegodtgørelse for til FerieKonto.

 • Fra Barsel.dk modtager vi medlemskab af Barsel.dk.

 • Fra Erhvervsstyrelsen modtager vi din branchekode.

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger.

 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om kontonummer/NemKonto.

Personoplysninger ved tilmelding til AES Frivillig

Almindelige personoplysninger:

 • Navn (oplysningerne gives af tilmelderen ved tilmelding)

 • Personnummer (oplysninger gives af tilmelderen ved tilmelding)

 • Virksomhedsidentitet (anses som personoplysning ved personligt ejet virksomheder)

 • Branchekode (modtages fra CVR-registret)

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af bekendtgørelse nr. 1360 af 2. december 2019 om Fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv. og bekendtgørelse nr. 1271 af 26. oktober 2007 om frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsikring.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem efter 10 år. Oplysninger om frivillig sikring slettes 10 år efter den sikredes død. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at vi må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte os.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser. Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag, skal du kontakte Samlet Betaling.

Kontakt Samlet Betaling

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Samlet Betalings behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Samlet Betaling.

Kontakt Samlet Betaling

Hvis du skriver til Samlet Betaling, så skriv venligst ’Personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at Samlet Betaling ikke har overholdt dine rettigheder.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren for Udbetaling Danmark og ATP

Er du uenig i den måde, Samlet Betaling behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over Samlet Betaling behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte Samlet Betaling. Sådan kontakter du os:

Dataansvarlig Samlet Betaling Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr. 43405810

Lovgrundlag

Du kan læse mere i:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger

Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1 (personnummer)

Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.

Lovbekendtgørelse om arbejdsskadesikring

Lovbekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Lovbekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Lovbekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond 

Lovbekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring

Lovbekendtgørelse om sygedagpenge

Lovbekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Lovbekendtgørelse om aktiv socialpolitik 

Lovbekendtgørelse om ferie

Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 (overførsel til sikkert tredjeland)

Databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra a (overførsel til ikke-sikkert tredjeland)

Databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra e (overførslen sker for at statuere et retskrav)

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk samt www.eur-lex.eu.

Opdateret 19.04.2022