ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

Sådan behandler ATP Livslang Pension dine personoplysninger

Introduktion

Her kan du som ejer af en personligt ejet virksomhed læse, hvilke oplysninger ATP Livslang Pension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har, når vi behandler sager og henvendelser.

ATP Livslang Pension er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At opkræve ATP-bidrag på baggrund af de indberetninger af ATP-bidrag, som du har foretaget på dine ansatte

 • På baggrund af ATP-bidrag beregner vi desuden bidrag til andre erhvervsordninger under Samlet Betaling. Se mere under Samlet Betaling på virk.dk/sb

 • At uddanne vores medarbejdere og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til os og siger ja til, at vi må optage samtalen.

 • At teste vores systemer i forbindelse med udvikling, driftsoptimering samt håndtering af eventuelle fejl.

Hvilke oplysninger behandler ATP Livslang Pension?

ATP Livslang Pension indhenter kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for vores behandling af din sag.

Oplysninger i forbindelse med personligt ejet virksomheder kan udgøre personoplysninger, hvis de giver mulighed for at identificere en fysisk person. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, skal du derfor vide, at vi behandler oplysninger om dig, der kan anses for personoplysninger. Vi behandler ikke andre oplysninger om dig, end vi behandler om virksomheder, der ikke er personligt ejet.

Vi indhenter følgende personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Fra Skattestyrelsen modtager vi virksomhedsnavn og -adresse, CVR-nummer, SE-numre

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger

 • Fra Digitaliseringsstyrelsen modtager vi oplysninger om NemKonto

 • Fra eIndkomst modtager vi oplysning om indberettede bidrag

 • Oplysninger fra dig eller din partsrepræsentant.

Overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

Hvis du har haft ansatte, som du har indbetalt ATP-bidrag for, og som har boet eller arbejdet i et land udenfor EU/EØS-landene, eller som aktuelt eller på et senere tidspunkt bosætter sig eller tager arbejde i et land uden for EU/EØS-landene, kan det være nødvendigt for os at overføre oplysninger om de indbetalte ATP-bidrag, herunder oplysninger om din virksomheds navn og CVR-/SE-nr. til relevante myndigheder i det pågældende land, for at de kan behandle den nuværende/tidligere ansattes sag.

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og persondataretlige regler.

Vi kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem som udgangspunkt 10 år efter sidste bogføringsdato. Oplysningerne kan gemmes yderligere efter sagens afslutning i henhold til regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at ATP Livslang Pension må optage en samtale, sletter vi optagelsen efter to måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte os.

Automatiske individuelle afgørelser

ATP Livslang Pension træffer automatiske afgørelser i forbindelse med opkrævningen af de ATP-bidrag, som du har indberettet for dine ansatte til eIndkomst eller direkte til ATP via ATP's selvbetjening på Virk.dk.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig (indsigt). Du kan klage over, at vi behandler personoplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet

 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden (dataportabilitet)

 • at vi sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at vi træffer automatiserede afgørelser.

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at vi kan efterkomme din anmodning.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen. Dette kan bl.a. skyldes, at dine personoplysninger indgår i en sag om udbetaling til en tredje part eller skyldes overholdelsen af et lovkrav.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Kontakt ATP Livslang Pension

Har du spørgsmål til dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte ATP Livslang Pension.

Kontakt ATP Livslang Pension

Hvis du skriver til os, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger

 • at ATP Livslang Pension ikke har overholdt dine rettigheder. 

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Er du uenig i den måde, ATP behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over ATP Livslang Pension behandling af personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag.

Er du uenig i vores håndtering af din sag, skal du kontakte ATP Livslang Pension.

Dataansvarlig ATP Livslang Pension Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød CVR-nr. 43405810

Hvis du kontakter ATP Livslang Pension uden en sag

Hvis du kontakter ATP Livslang Pension uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx navn og kontaktoplysninger.

Hvis du senere modtager ATP Livslang Pension får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af sagen.

Opdateret 07.05.2024