Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)

Fagforening

Som fagforening kan I hjælpe en lønmodtager med at anmelde manglende løn til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU). I kan også anmelde en bod, som I ønsker, at AFU skal inddrive for jer.

Betingelser for anmeldelse af manglende løn

Hvis en lønmodtager mangler at få løn fra en udenlandsk arbejdsgiver, og I som fagforening har ført lønmodtagerens sag ved Arbejdsretten, kan I hjælpe lønmodtageren med at anmelde sagen til AFU.

En udstationeret lønmodtager kan få dækket løn fra AFU, når:

  • det udførte arbejde er dækket af en kollektiv overenskomst

  • lønnen er fastslået ved en fagretlig behandling i Arbejdsretten

  • den udenlandske arbejdsgiver er registreret som virksomhed i et EU/EØS-land

  • lønmodtageren eller en fagforening forgæves har forsøgt at få udbetalt lønnen efter den fagretlige behandling og

  • den manglende løn ikke er forældet, hvilket som udgangspunkt sker efter 5 år.

Alle fem betingelser skal være opfyldt for at få udbetalt løn fra AFU.

Frist for anmeldelse af manglende løn

Anmeldelse skal ske til AFU indenfor 4 måneder fra det tidspunkt, hvor kravet er fastslået ved dom eller forlig i Arbejdsretten, eller hvor den fagretlige afgørelse eller forliget er påtegnet af Arbejdsretten. AFU kan undtagelsesvist behandle en anmeldelse, der modtages senere, når der foreligger særlige omstændigheder. Kan et anmeldt løntilgodehavende ikke dækkes inden for beløbet, der er tilkendt ved den fagretlige afgørelse, og har AFU påbegyndt udbetaling af løntilgodehavender i henhold til denne afgørelse, afviser AFU at dække løntilgodehavendet, uanset om anmeldelsen er modtaget inden udløbet af anmeldelsesfristen.

Sådan anmelder I manglende løn

Når I som fagforening søger om dækning af manglende løn på vegne af en udstationeret lønmodtager, skal I udfylde en anmeldelse og sende den relevante dokumentation. I anmeldelsen kan I samtidig anmelde bod, som I har fået fastslået ved fagretlig sag, og som I ønsker, at AFU skal inddrive fra den udenlandske arbejdsgiver.

Lønmodtager skal give fuldmagt

For at I kan hjælpe lønmodtager med at anmelde, skal lønmodtageren give jer fuldmagt til at repræsentere sig overfor AFU. AFU er forpligtet til at beskytte lønmodtageren mod, at oplysninger om hans/hendes identitet udleveres til uvedkommende uden samtykke. I fuldmagten kan lønmodtageren dog frivilligt give sit samtykke til, at AFU kan udlevere oplysninger om lønmodtagerens identitet til den udenlandske arbejdsgiver. For at kunne behandle lønkravet, skal AFU dog udveksle oplysninger med Skattestyrelsen om lønmodtagerens skatteoplysninger, det udbetalte beløb og eventuel indeholdt skat mv. Lønmodtageren skal derfor give sit samtykke til, at fonden udveksler oplysninger om hans/hendes identitet med Skattestyrelsen. Fonden kan ikke behandle anmeldelsen om løntilgodehavende, hvis der ikke er givet samtykke hertil.

Hent blanket til fuldmagt (engelsk) (PDF)

Udbetaling af manglende løn

Når AFU har modtaget anmeldelsen, bliver pengene normalt udbetalt inden for 2 måneder. Der kan gå længere tid, hvis der mangler oplysninger eller dokumentation i anmeldelsen. Sagsbehandlingstiden bruges blandt andet til at undersøge, om alle de nødvendige oplysninger er med. Derefter henvender AFU sig til den udenlandske arbejdsgiver, som inden for 4 uger skal dokumentere, om arbejdsgiveren allerede har udbetalt pengene til lønmodtager. Efter de 4 uger er gået, vil AFU gøre beløbet op og udbetale pengene. Har I som fagforening fuldmagt fra lønmodtageren til at håndtere sagen, vil AFU udbetale til fagforeningens NemKonto.

Læs mere

Betingelser for anmeldelse af bod

I kan anmelde bod, som I ønsker, at AFU skal inddrive fra den udenlandske arbejdsgiver. Bod kan anmeldes, uden at der samtidigt anmeldes et løntilgodehavende, hvis afgørelsen er afsagt den 1. juli. 2023 eller senere.

Betingelser for anmeldelse af bod

I kan anmelde bod, som I ønsker at AFU skal inddrive for Jer, når:

  • boden vedrører arbejde udført i Danmark af lønmodtagere, der er udstationeret til Danmark fra et andet EU- eller EØS-land i forbindelse med levering af en tjenesteydelse,

  • arbejdsgiveren ikke har betalt boden trods påkrav fra den faglige organisation,

  • boden ikke er forældet og

  • afgørelsen eller forliget fra den fagretlige behandling er påtegnet af Arbejdsretten, hvis dette er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i EU- og EØS-lande.«

Anmeldelsen skal sendes til AFU indenfor 4 måneder efter boden er fastslået ved dom eller forlig i Arbejdsretten, eller hvor den fagretlige afgørelse eller forliget er påtegnet af Arbejdsretten. AFU kan undtagelsesvist behandle en anmeldelse, der modtages senere, når der foreligger særlige omstændigheder

Hvis AFU opgiver at opkræve boden, kan boden efterfølgende opkræves af fagforeningen.

Hvis AFU indgår en aftale med arbejdsgiveren om en afdragsordning eller delvis betaling af boden, vil det ske efter aftale med fagforeningen. AFU kan efter en konkret vurdering og efter aftale med Jer beslutte at indgå forlig, opgive inddrivelse, eller give arbejdsgiveren henstand med betalingen af boden.

Sådan anmelder I bod

Når I som fagforening anmelder bod, skal I udfylde en anmeldelse og sende den relevante dokumentation.

Lovgivning mv.

Her kan du finde lovgivning, klagevejledning og information om, hvordan AFU behandler personoplysninger.

Juridisk vejledning

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandling af personoplysninger

Opdateret 07.05.2024