Anmeldelse af ikke-genanvendeligt farligt affald

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Skift kommune

Virksomheder, som har farligt affald i forbindelse med deres virke, fx vaskerier, autoværksteder, tandlæger med flere, skal anmelde, at de starter virksomhed i kommunen. Herefter anviser kommunen, hvor virksomheden skal aflevere sit farlige affald.

Dette skal du bruge:

Du skal have følgende information klar, inden du anmelder, at din virksomhed frembringer farligt affald:

  • NemId til din virksomhed
  • Oplysninger om din virksomhed og kontaktperson
  • Oplysninger om affaldstyperne, EAK-kode, emballage, sammensætning/egenskaber, transportør, modtageanlæg og mængde per år.

Du finder EAK-koderne for affaldet i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Affaldsbekendtgørelsen ligger online hos www.retsinformation.dk