Anmeldelse af farligt affald

Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kommunen er forpligtet til at have en ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

Mere information

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 22.

Farligt affald omfatter bl.a.:

  • Organisk affald med halogener som f.eks. halogenerede opløsningsmidler, halogenholdige
  • Skæreolier
  • Andet organisk affald, som f.eks. opløsningsmidler, bremsevæske, toner, malingsrester
  • Kviksølvholdigt affald
  • Reaktive stoffer
  • Gift
  • Uorganisk farligt affald, som syrer og baser
  • Klinisk risikoaffald
  • Støvende asbest,