Anmeldelse af privat flyveplads

Trafikstyrelsen

Hvis du vil indrette og drive privat flyveplads, skal du indgive en anmeldelse til Trafikstyrelsen. Anmeldelsen skal være vedhæftet kort med oplysninger om placering, referencepunkt og baner.

Dette skal du bruge:

Den, der vil indrette og drive en privat flyveplads, skal indgive anmeldelse til Trafikstyrelsen. Til anmeldelsen skal vedhæftes 2 kort hvor flyvepladsens placering, referencepunkt og baner er indtegnet.

Trafikstyrelsen hører med øvrige berørte myndigheder og instanser og vurderer efterfølgende, om - og på hvilke vilkår - pladsen kan registreres som privat flyveplads.

Hvis anmelder, bruger og ejer er forskellig skal det fremgå at blankettens oplysninger, og ejer skal medunderskrive blanketten inden den sendes digitalt til Trafikstyrelsen.

Inden udfyldelsen af anmeldelsesblanketten påbegyndes, skal kortbilagene være klar.

Sådan kan de to kortbilag i målestoksforholdene 1:25.000 og 1:4.000 laves:

  • Kortet 1:25.000 skal illustrere pladsens beliggenhed i forhold til de nærmeste omgivelser herunder veje og bebyggelse samt evt. særligt følsomme naturområder.
  • På kortet 1:4.000 skal afgrænsningen af pladsens bane(r) samt start og landingsretninger angives. Matrikelskel skal fremgå. Desuden skal evt. tærskler og sikkerhedsafstande anføres.
  • Endelig skal pladsens referencepunkt – dvs. dens geografiske position i WGS84 (grader, minutter og sekunder) angives. Dette skal vælges så nær flyvepladsens oprindelige eller planlagte centrum som muligt.
  • Helikopterpladser indtegnes på de to kort som en cirkel med angivelse af de påtænkte ind- og udflyvningskorridorer.
  • For vejledning om ind- og udflyvningskorridorer henvises til BL 3-8 for erhvervsmæssige flyvninger, afsnit 8.6 og afsnit 8.7 med tilhørende tegningsbilag.
  • For ikke erhvervsmæssig flyvning henvises til BL-3-31 Selvvalg af helikopterplads, afsnit 4.1 og 4.3 samt skitse over helikopterplads bagerst i bestemmelsen.
  • Vi anbefaler at bruge Geodatastyrelsens matrikelkort som baggrundskort. Kortene kan printes i de ønskede målestoksforhold fra _Matrikelkortet_

På Trafikstyrelsens hjemmeside findes en vejledning med eksempler på illustrationer og billeder af kortbilag udtegnet i forskellig målestok. Vejledningen til blanketten kan hentes her: Anmeldelse af privat flyveplads.