Ansøgning vedrørende tilskud til vådområder

Naturstyrelsen

Her kan du søge om tilskud til etablering af mindre vådområde

Dette skal du bruge:

Inden du går i gang med at søge om tilskud, er der noget materiale du skal have klar.

  • Hvis der tidligere er søgt til projektet: Journalnummer og årstal for ansøgningen.

  • Ejerlav, matrikelnummer og kommune for den matrikel ansøgningen gælder på.

  • Relevante tilladelser, klagefristen skal være udløbet.

  • Kortbilag med placering af vådområdet.

  • Arealdata: Afstand fra påtænkte vådområde til nærmeste eksisterende vandhul, vandløb, fersk eng, mose, levende hegn, skov eller landskabsbeplantning.

  • Jordbundsforhold: Sand, ler, muld eller tørv.

  • Vandforhold i april måned: Tør, middel, våd eller meget våd.

  • Om der tidligere har været et vådområde på lokaliteten.

  • Metode for anlæg af vådområde: Gravning, afskæring af dræn eller begge.

Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold.

Der skal altid søges om tilladelse til etablering af et vådområde. Tilladelsen er først gyldig når klagefristen er overstået og der ikke er indkommet klager.

Tilladelser skal indhentes i forhold til Planloven (jord i omdrift) og i nogle tilfælde Naturbeskyttelsesloven (beskyttede naturtyper og beskyttelseslinjer).

Tilladelser indhentes ved ansøgning hos din lokale kommune.