ID29: Ansøgning om tilladelse som dansk UCITS

Finanstilsynet

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om tilladelse som dansk UCITS.

Dette skal du bruge:

Som bilag til ansøgningen skal foreningen indsende nedenstående dokumentation for, at ansøgningen er fuldstændig. Såfremt ansøgningen ikke er fuldstændig, må foreningen påregne en risiko for, at ansøgningen afvises i sin helhed. Frister for afgørelse regnes fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet modtager en fuldstændig ansøgning.

Bilagene, der indsendes i et eksemplar i papirform, bedes inddelt i én eller flere mapper efter faneblade, der følger nummereringen nedenfor.

Bilagene, der sendes pr. mail, vedhæftes i PDF format. Filnavnene på de enkelte bilag skal følge nummereringen nedenfor. Hvis der er flere bilag til et punkt, f.eks. punkt e, er rette nummerering e.1, e.2, e.3 osv.

a) Referat af den stiftende generalforsamling.

b) Stiftelsesoverenskomsten for foreningen.

c) 1 sæt vedtægter, elektroniske eller originale, til godkendelse. Vedtægterne skal opfylde de indholdsmæssige krav i § 19 i LIF.

d) Referat af det konstituerende bestyrelsesmøde.

e) Foreningens aktivitetsplan. I medfør af § 9, stk. 1, nr. 6, i LIF tillader Finanstilsynet en forening at udøve virksomhed, hvis foreningens aktivitetsplan, organisation, risikostyrring, forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige. Aktivitetsplanen skal beskrive foreningens forhold, således det tydeligt fremgår, hvordan foreningen vil drive sin virksomhed (foreningens forretningsmodel). Finanstilsynet skal ud fra aktivitetsplanen kunne vurdere, at foreningen har en forsvarlig forretningsmodel. Forhold der kan indgå i aktivitetsplanen kan blandt andet være: hvilke investorer foreningen skal modtage midler fra, hvordan foreningen vil komme i forbindelse med investorerne, om foreningen vil ansætte en direktør eller indgå aftale med et investeringsforvaltningsselskab, den overordnede investeringsstrategi, hvilket depotselskab foreningen har valg, hvordan foreningen vil imødegå interessekonflikter, hvordan foreningen varetager investorernes interesser, eller om foreningen vil delegere opgaver og i bekræftende fald hvilke og til hvem m.v.

f) Dokumentation for formuekravets opfyldelse, jf. § 9, stk. 1, nr. 9, i LIF.

g) Forretningsorden for bestyrelsen, jf. § 50, stk. 2, i LIF.*

h) Bestyrelsens skriftlige retningslinjer til direktionen, jf. § 51, stk. 2, i LIF.*

i) Bestyrelsens instruks til direktionen om placering af foreningens formue (fondsinstruks).

j) Foreningens administrationsaftale, medmindre foreningen er selvadministrerende.*

k) Ledelseserklæring fra investeringsforvaltningsselskabet om, at investeringsforvaltningsselskabet har tilstrækkelige ressourcer og kvalificerede medarbejdere til at administrere foreningen, jf. § 22, stk. 1, nr. 4, i LIF.

l) Foreningens depotselskabsaftale.*

m) Ledelseserklæring fra depotselskabet om, at selskabet har den tilstrækkelige finansielle og faglige sikkerhed for reelt at kunne udøve hvervet som depotselskab for foreningen.

n) Foreningens forretningsgange, hvis foreningen er selvadministrerende.

o) Prospekt.

p) Kopi af eventuel rådgivningsaftale eller anden aftale om delegation.

q) Oplysningsskemaer til vurdering af foreningens bestyrelse og direktion jf. LIF § 57. Herunder også en erklæring om at værnsreglerne i LIF § 47 er overholdt. Skemaerne kan downloades på Finanstilsynets hjemmeside, hvor der også er en vejledning.

*Har foreningens bestyrelse truffet beslutning om, at foreningen og andre investeringsforeninger, der har den samme bestyrelse, kan have fælles dokumenter jf. § 54, stk. 5, i LIF, skal foreningen ikke medsende de dokumenter, de har fælles med andre investeringsforeninger. Investeringsforvaltningsselskabets direktion skal i stedet indsende en erklæring til Finanstilsynet om, at de ikke indsendte dokumenter er enslydende med dokumenterne i de(n) pågældende af Finanstilsynet godkendte investeringsforening(er), samt erklære, at bestyrelsens forretningsorden lever op til kravene i bilag 1 til bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS.