Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Bekendtgørelse nr. 776 af 01. juni 2022 om recepter og dosisdispensering af lægemidler træder i kraft den 1. juli 2022. Bekendtgørelsen udstedes som en ny hovedbekendtgørelse. Veterinærforordningen, forordning (EU) nr. 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF, som trådte i kraft den 28. januar 2022, fastsætter bl.a. regler om dyrlægerecepter. Lægemiddelstyrelsen udstedte på baggrund heraf tidligere i år i februar 2022 en ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler, idet der var behov for en ændring i reglerne om dyrlægerecepter. Bekendtgørelsen blev ændret således, at den indtil da gældende mulighed for dyrlæger til at indtelefonere recepter udgik af bekendtgørelsen, da der som følge af forordningen er krav om, at en dyrlægerecept skal indeholde underskrift eller tilsvarende elektronisk form for identifikation af dyrlægen. Som følge heraf ville der derfor fremadrettet alene være mulighed for dyrlæger at sende dyrlægerecepter i pdf-format til apoteket via sikker krypteret mail eller via telefax. På baggrund af forskellige høringssvar der udtrykt bekymring for om man kunne nå at indrette sig herefter tids nok indførte Lægemiddelstyrelsen en overgangsordning, som gør det muligt for dyrlæger i særlige tilfælde at udstede recepter over almindelig mail. Ovennævnte overgangsordning gælder indtil den 1. juli 2022, hvorfor bekendtgørelsen nu justeres, så overgangsordningen ophæves (fjernes) med ikrafttrædelse 1. juli 2022. Med justeringen af bekendtgørelsen vil det i overensstemmelse med forordningen fremadrettet kun være muligt at anvende de almindelige receptformer, herunder krypteret mails. Foruden ophævelse af overgangsordningen foretages der i bekendtgørelsen enkelte justeringer i form af opfølgning på diverse behov for præciseringer og forbedringer. Det drejer sig bl.a. om mulighed for fravigelse af det af receptudstederen fastsatte tidsmellemrum for udlevering af lægemidler i udle-veringsgruppe B, en tydeliggørelse af, hvilke oplysninger, der skal fremgå af en dyrlæges recept til brug i praksis samt regler om returekspedering af lægemidler. Det bemærkes, at alle justeringer kan ses med vis-ændringer i vedlagte bekendtgørelse. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/776

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/07/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Lægemiddelstyrelsen

  • Ministerium:

    Sundhedsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation