Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten)- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2338

I bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) opdateres sortslisten i bekendtgørelsens bilag 2 med nye godkendte sorter samt sorter, hvis godkendelse er ophørt. Udkast til bekendtgørelse vil ikke blive sendt i høring, idet afgørelsen om godkendelse allerede er truffet, og Landbrugsstyrelsen ikke har mulighed for at ændre på sådanne godkendelser. Samtidig er det væsentligt for erhvervet, at sorterne optages på sortslisten hurtigst muligt efter godkendelse.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    15/12/2021

  • Ansvarlig myndighed

    Landbrugsstyrelsen

  • Ministerium

    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation