Ansøgning om tilledning af vand til statsvejenes afvandingssystemer

Vejdirektoratet

Denne formular anvender du, hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til at tillede spildevand, overfladevand m.v. fra din ejendom til statsvejens vejafvandingssystem, herunder vejens grøfter, ledninger eller brønde.

Dette skal du bruge:

  • Oplysninger om den ejendom, som ansøgningen vedrører (matrikel nr., ejerlav, adresse)

  • Oplysninger om ejeren af ejendommen, som ansøgningen vedrører (navn, adresse, e-mail og tlf.nr.)

  • Oplysninger om tilledningspunktet/tilkoblingspunktet (vejnavn, stedets kilometrering eller anden afstand fra kendte terrænpunkter i nærheden, evt. stedets koordinater)

  • Oplysninger om det areal, som ønskes afvandet (terrænforhold, jordbundsforhold m.m.)

  • Hvis du har ansøgt andre myndigheder i forbindelse med samme sag, kan du vedhæfte materialet (og en evt. afgørelse), når du sender denne ansøgning.