Bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer (Svovlbekendtgørelsen)

Nyaffattelse af Svovlbekendtgørelsen. Ændringerne i bekendtgørelsen er en implementering af ændringen af Anneks VI til den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL konventionen 73/78 med senere ændringer), der følger af resolution MEPC.324(75), vedtaget den 20. november 2020 af Den Internationale Søfartsorganisations Komité til Beskyttelse af Havmiljøet. De nye samt opdaterede definitioner i bekendtgørelsens § 3, indfører nye definitioner på skibsbrændstofprøver, herunder ’MARPOL-prøve’, ’i-brug-prøve’ og ’om-bord-prøve’. Herudover har den nye § 18 til formål at stille krav til prøvetagningsstederne til brug for udtagning af i-brug-prøver. Endelig har ændringerne i § 26, stk. 3 til formål at stille nye krav til prøvetagning af skibsbrændstofprøver. Læs bekendtgørelsen hos Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/228

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/04/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Miljøministeriet

  • Ministerium:

    Miljøministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation