Bekendtgørelse om frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale

Bekendtgørelsen eksisterer allerede i dag, men den ændres, idet Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98, som er implementeret i bekendtgørelsen, er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2022/2438. Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 er for nylig blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2285 (4) med henblik på ajourføring af plantesundhedsstatussen for visse skadegørere og, hvor det er relevant, ændre de specifikke foranstaltninger mod disse skadegørere. For at sikre sammenhængen til disse retsakter, ændres direktivet. Disse er konsekvensrettelser. Derudover er der foretaget omfattende strukturelle ændringer i bekendtgørelsen, men det er fortsat de samme regler som videreføres – dog med anden ordlyd og placering i bekendtgørelsen. De strukturelle ændringer er lavet med henblik på at lade bekendtgørelsesteksten lægge sig tættere op ad teksten i de EU-direktiver, som er implementeret. Der foretages således ingen væsentlige materielle ændringer. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. juni 2023.

 • Formel titel:

  Bekendtgørelse om frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale

 • Ikrafttrædelsesdato:

  30/06/2023

 • Ansvarlig myndighed:

  Landbrugsstyrelsen

 • Ministerium:

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/653
 • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation