Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Anmeld her, hvis du skal nedrive, renovere eller vedligeholde bygninger eller anlæg og du vil få mere end 1 ton byggeaffald. Anmeld også termoruder, der kan være fra perioden 1950-1977 - uanset mængde. Du skal anmelde før du går i gang med arbejdet.

Mere information

Send anmeldelsen senest 14 dage før arbejdet går i gang. Du skal vedhæfte beskrivelser og/eller planer over arbejdet.

Inden anmeldelse skal du afdække om der i affaldet er miljøproblematiske stoffer som f.eks. PCB, klorparaffiner, asbest eller tungmetaller.

Husk at du eller din rådgiver skal sørge for at affaldet bliver sorteret og afleveret til et godkendt modtageanlæg. Undgå ekstraregninger: Kontakt modtageanlægget og få information om rigtig sortering af affaldet.