Om Virk

Virk privatlivspolitik

Denne side har til formål at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med den behandling af dine personoplysninger, der finder sted, når du benytter Virk. Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på Virk.

Virk - persondata og dine rettigheder

Dette gælder ikke for selvbetjeningsløsningerne, hvor det er den enkelte myndighed, der har ansvaret.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 Tlf.: 35 29 10 00 Mail: Virkredationen@erst.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: • På e-mail: dpo@em.dk • På telefon: 33 92 33 50 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Forbedring af de digitale tjenester, samt personalisering af Virk. Din Ip-adresse, det CVR-nummer du logger ind for, samt de PID- og RID-numre, der er tilknyttet det certifikat, du anvender til at logge ind med, bliver behandlet med statistiske formål med henblik på optimering, og for at kunne levere målrettet indhold til dig, når du er logget ind på Virk. Indsamlingen af data finder først sted, når du trykker på startknappen til en selvbetjeningsløsning på Virk.

  • Kontrol i forhold til overholdelse af regler og love.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

  • Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger som IP-adresse, PID-nummer, RID-nummer, CVR nr.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre myndigheder i forbindelse med disse myndigheders varetagelse af kontrol- og tilsynsopgaver i overensstemmelse med bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer var din brug af Virk. Hvis vi ikke modtager dine personoplysninger, vil det ikke være muligt af anvende Virk.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger efter 5 år.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne i særlige tilfælde i henhold til databeskyttelsesforordningen. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynet.dk

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Opdateret 12.01.2021