Gå direkte til indhold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgiver

I kan få en række tilskud til jeres elever fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Lønrefusion og befordringstilskud (EUD)

I får automatisk lønrefusion og tilskud til befordring for elever på erhvervsuddannelser (EUD), der er på skoleophold. For elever over 25 år skal I oplyse elevens løn til AUB, første gang eleven er på skoleophold, før I kan få pengene. I vil få et brev i Digital Post.

Læs mere

Regler for lønrefusion og tilskud til befordring

Refusion for elever over 25 år uden grundforløb og praktik

Praktikplads-AUB (EUD)

Alle arbejdsgivere, der året forinden har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder, er omfattet af Praktikplads-AUB. Hvert år får I en forskudsopgørelse, hvor I kan se et mål for, hvor mange elever I skal have ansat i løbet af året. Og året efter får I en årsopgørelse, hvor I kan se, om I har opfyldt jeres mål og dermed skal have en udbetaling. Eller om I skal betale et bidrag.

I 2021 udsendes forskudsopgørelsen i slutningen af juni.

Læs mere

Læs om Praktikplads-AUB

Flere tilskud til EUD

I kan få flere tilskud fra AUB, når I har elever på erhvervsuddannelserne (EUD). Læs mere om fx løntilskud og forskellige tilskud ved udstationering.

Løntilskud

I kan søge løntilskud ved praktik, hvis I ansætter en uforskyldt elev. Det betyder, at eleven har mistet sin praktikplads hos en tidligere arbejdsgiver, uden selv at have været skyld i det. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren er gået konkurs.

I kan først få løntilskud, når eleven har været ansat i 361 dage. Det betyder, at I kan få løntilskud fra den 361. dag og frem til uddannelsesaftalen slutter. Hvis uddannelsesaftalen er kortere end 361 dage, kan I ikke få løntilskud.

Ansøgningsfrist

I skal søge om løntilskud senest et år efter, at eleven har været ansat i 361 dage. Overholdes fristen ikke, kan I ikke få løntilskud.

Læs mere

Udstationering

I kan søge om tilskud til lønforskel, rejseudgifter og evt. flytteudgifter, når I udstationerer jeres elev til en virksomhed i udlandet.

Ansøgningsfristen er fire måneder.

Tilskuddet bliver udbetalt til jeres NemKonto, men I får ikke et brev. I kan se, hvor meget I får på selvbetjeningen "Se udbetalinger".

Læs mere

Se regler for tilskud ved udstationering

Gå til relevant selvbetjening

Opsøgende virksomhed

Har I udgifter i forbindelse med at finde praktikplads i udlandet, kan I få refunderet halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og kost. I kan dog max. få 15.000 kr. pr. kalenderår.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til AUB mindst 14 dage før forventet afrejse, og AUB skal svare jer, før ansøgningen er godkendt.

Hvilken form for opsøgende virksomhed i udlandet støttes?

I kan få støtte til opsøgende virksomhed i udlandet, hvis I har en god idé eller kontakter, så flere elever kan få et praktikophold i udlandet. Når AUB har godkendt jeres forhåndsansøgning til opsøgende virksomhed i udlandet, skal I bruge selvbetjeningen:

Kost og logi

I kan få refusion af udgifter til elevernes kost og logi, hvis opholdet er startet før den 1. juli 2019. Er opholdet startet senere, udbetaler AUB automatisk refusionen til skolerne, og I skal derfor ikke gøre noget. Læs om reglerne for ophold før 1. juli 2019

Bidragsfritagelse

I betaler ikke AUB-bidrag for elever, der er i gang med en godkendt uddannelse.

AUB får direkte besked fra skolerne om de elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I skal derfor ikke gøre noget. Hvis I har elever, som er i gang med andre uddannelser fx sidestillede uddannelser, skal I selv søge om bidragsfritagelse for eleverne.

get_app AUB Se hvilke uddannelser, I kan søge bidragsfritagelse for (PDF)

Voksen- og efteruddannelse (VEU)

I kan søge om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, når jeres medarbejdere er på voksen- og efteruddannelse og får løn. VEU-godtgørelse er en kompensation for de timer, jeres medarbejder er på kursus.

I kan også få tilskud til befordring for at dække de udgifter, medarbejderen har til transport mellem bopæl og kursussted.

Læs mere

Læs om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring

Søg om VEU-godtgørelse på VoksenUddannelse.dk

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Som privat arbejdsgiver får I EGU-bonus, når I ansætter en elev i virksomhedspraktik i forbindelse med en erhvervsgrunduddannelse (EGU). I kan få op til 40.000 kr. i bonus pr. erhvervsgrunduddannelse.

I får også automatisk et nyt midlertidigt EGU-løntilskud for EGU-praktikaftaler.

Nyt midlertidigt EGU-løntilskud

I får automatisk et nyt midlertidigt løntilskud fra 1. maj til 31. december 2020 for de elever, som I har indgået nye EGU-praktikaftaler med under Forberedende Grunduddannelse (FGU) i samme periode. I kan kun få EGU-løntilskud, hvis I har ret til EGU-bonus.

EGU-løntilskud bliver udbetalt til jeres NemKonto, i takt med at AUB får indberetninger fra FGU-institutionerne om, at en praktikperiode er gennemført eller afbrudt, og AUB har behandlet oplysningerne.

Hvor meget kan I få?

Satsen for EGU-løntilskud er 333 kr. pr. dag. I får kun løntilskud for de dage i perioden, hvor I også får EGU-bonus.

Løntilskuddet bliver ikke medregnet i det maksimale EGU-bonusbeløb på 40.000 kr. pr. erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Hvis FGU-institutionen indberetter ændringer til en EGU-praktikaftale, beregner AUB automatisk EGU-løntilskuddet igen ud fra de nye oplysninger.

EGU-bonus

I skal ikke ansøge om EGU-bonus. Udbetaling af EGU-bonus sker automatisk efter hver afsluttet praktikperiode. I kan se jeres udbetalinger af EGU-bonus på selvbetjeningen:

Erhvervsgrunduddannelsen før og efter 1. august 2019

Fra og med 1. august 2019 er erhvervsgrunduddannelsen et uddannelsesspor under den forberedende grunduddannelse (FGU). Det betyder, at der er forskellige regler for uddannelsen før og efter den 1. august 2019.

Elever, der har påbegyndt en erhvervsgrunduddannelse før den 1. august 2019, afslutter uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Læs mere

Ekstra tilskud (Covid-19)

I får ekstra tilskud for jeres elever i 2020. Og initiativet om forhøjet lønrefusion fortsætter i 2021 og frem.

Det har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet i trepartsaftaler i maj og november 2020.

Læs mere om, hvad de enkelte initiativer betyder for jer.

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli og frem får I automatisk forhøjet lønrefusion for en række elever.

Læs mere om forhøjet lønrefusion

Midlertidigt løntilskud

Fra 1. maj til 31. december 2020 har I automatisk fået midlertidigt løntilskud for jeres elever. I har fået den sidste foreløbige udbetaling af midlertidigt løntilskud i februar 2021.

Læs mere om midlertidigt løntilskud

Nedsat AUB-bidrag

Et andet initiativ i trepartsaftalen er, at AUB-bidraget midlertidigt er sat ned.

Det er sket ved, at I har fået udbetalt et tilskud via Samlet Betaling i juni 2020. Her har Samlet Betaling modregnet:

  • jeres AUB-bidrag for 4. kvartal 2019

  • hele VEU-bidraget for 3. og 4. kvartal 2019

  • dele af VEU-bidraget for 2. kvartal 2019.

Desuden er AUB- og VEU-bidraget for 1. kvartal 2020 sat til 0 kr.

Nye tilskud til kommuner og regioner

Trepartsaftalen fra maj 2021 indeholdt også tre nye engangstilskud, så kommuner og regioner i december 2020 fik tilskud for elever, der opfylder betingelserne.

Nye tilskud til kommuner og regioner

Betaling til AUB

Offentlige og private arbejdsgivere, der betaler ATP-bidrag, skal betale et bidrag til AUB.

Satser for bidrag

I 2021 skal I betale 2.803 kr. for hver fuldtidsansat medarbejder.

I får et fradrag for den første medarbejder og for hver 50. medarbejder. Det betyder, at I ikke betaler, hvis I kun har én medarbejder. I skal desuden ikke betale for elever, som er registreret i AUB.

Samlet Betaling opkræver bidrag

Bidrag for AUB bliver opkrævet via Samlet Betaling sammen med bidrag til AES, Barsel.dk, Finansieringsbidrag, AFU og Lønmodtagernes Feriemidler - administrationsbidrag.

Hvert kvartal får I en opkrævning fra Samlet Betaling. I kan læse mere om opkrævningsperioder, hvordan I betaler, og hvad der sker ved for sen betaling.

Læs mere om Samlet Betaling

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Find lovgivning mv.

Opdateret 28.09.2021