Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgiver

I kan få en række tilskud til jeres elever og lærlinge fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Lønrefusion og befordringstilskud (EUD)

I får automatisk lønrefusion og tilskud til befordring for elever og lærlinge på erhvervsuddannelser (EUD), der er på skoleophold. For elever og lærlinge over 25 år skal I oplyse elevens eller lærlingens løn til AUB, første gang eleven eller lærlingen er på skoleophold, før I kan få pengene. I vil få et brev, der sendes til det SE-nr., der er oplyst om eleven eller lærlingen i uddannelsesaftalen. Tidligere brugte AUB elevens eller lærlingens arbejdssted som modtageradresse til breve fra Digital Post.

Giv oplysninger om lønrefusion og befordringstilskud - også for elever og lærlinge over 25 år

Gå til selvbetjening

Forhøjet lønrefusion

For skoleophold fra 1. juli 2020 og frem får I automatisk forhøjet lønrefusion for en række elever og lærlinge.

Læs om forhøjet lønrefusion

Læs mere

Regler for lønrefusion og tilskud til befordring

Refusion for elever og lærlinge over 25 år uden grundforløb og oplæring

Refusion af pension (EUD)

Nu får I som arbejdsgiver automatisk refusion for den pension, I betaler til jeres elever eller lærlinge under skoleophold.

Pengene kommer helt automatisk på jeres NemKonto, og de første udbetalinger sker i oktober 2023.

Automatisk beregning

AUB beregner automatisk refusion af pension ud fra de oplysninger om pension, I har indberettet til Skattestyrelsens eIndkomst-register og oplysninger om skoleopholdet fra erhvervsskolen.

Det betyder, at I får pengene løbende, når jeres elev eller lærling har været på skole – ligesom I kender det fra lønrefusion fra AUB.

Grafik AUB refusion af pension

Få svar på typiske spørgsmål

Læreplads-AUB (EUD)

Alle arbejdsgivere, der året forinden har indberettet ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder, er omfattet af Læreplads-AUB (tidligere Praktikplads-AUB).

Læs mere om Læreplads-AUB

Hvert år får I en forskudsopgørelse med et mål for, hvor mange elever og lærlinge I skal have ansat i løbet af året. Og året efter får I en årsopgørelse, hvor I kan se, om I har opfyldt jeres og mål og derfor får penge fra Læreplads-AUB.

Flere tilskud til EUD

I kan få flere tilskud fra AUB, når I har elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne (EUD). Læs mere om fx løntilskud og forskellige tilskud ved udstationering.

Løntilskud

I kan søge løntilskud ved oplæring, hvis I ansætter en uforskyldt elev eller lærling. Det betyder, at eleven eller lærlingen har mistet sin læreplads hos en tidligere arbejdsgiver, uden selv at have været skyld i det. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren er gået konkurs.

I kan først få løntilskud, når eleven eller lærlingen har været ansat i 361 dage. Det betyder, at I kan få løntilskud fra den 361. dag og frem til uddannelsesaftalen slutter. Hvis uddannelsesaftalen er kortere end 361 dage, kan I ikke få løntilskud.

Ansøgningsfrist

I skal søge om løntilskud senest et år efter, at eleven eller lærlingen har været ansat i 361 dage. Overholdes fristen ikke, kan I ikke få løntilskud.

Læs mere

Udstationering

I kan søge om tilskud til lønforskel, rejseudgifter og evt. flytteudgifter, når I udstationerer jeres elev eller lærling til en virksomhed i udlandet.

Ansøgningsfristen er fire måneder efter udstationeringens slutdato.

Tilskuddet bliver udbetalt til jeres NemKonto, men I får ikke et brev. I kan se, hvor meget I får på selvbetjeningen "Se udbetalinger".

Læs mere

Se regler for tilskud ved udstationering

Opsøgende virksomhed

Har I udgifter i forbindelse med at finde læreplads i udlandet, kan I få refunderet halvdelen af udgifterne til rejse, ophold og kost. I kan dog max. få 15.000 kr. pr. kalenderår.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes til AUB mindst 14 dage før forventet afrejse, og AUB skal svare jer, før ansøgningen er godkendt.

Hvilken form for opsøgende virksomhed i udlandet støttes?

I kan få støtte til opsøgende virksomhed i udlandet, hvis I har en god idé eller kontakter, så flere elever og lærlinge kan få et oplæringsophold i udlandet. Når AUB har godkendt jeres forhåndsansøgning til opsøgende virksomhed i udlandet, skal I bruge selvbetjeningen:

Kost og logi

I kan få refusion af udgifter til elevernes og lærlingenes kost og logi, hvis opholdet er startet før den 1. juli 2019. Er opholdet startet senere, udbetaler AUB automatisk refusionen til skolerne, og I skal derfor ikke gøre noget. Læs om reglerne for ophold før 1. juli 2019

Bidragsfritagelse

I betaler ikke AUB-bidrag for elever og lærlinge, der er i gang med en godkendt uddannelse. AUB får direkte besked fra skolerne om de elever og lærlinge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I skal derfor ikke gøre noget.

Sidestillede uddannelser

Hvis I har elever, som er i gang med andre uddannelser fx sidestillede uddannelser, skal I selv søge om bidragsfritagelse for eleverne.

Se hvilke uddannelser, I kan søge bidragsfritagelse for (PDF)

Her kan I finde en liste over de elever og lærlinge, I får bidragsfritagelse for.

Voksen- og efteruddannelse (VEU)

I kan søge om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, når jeres medarbejdere er på voksen- og efteruddannelse og får løn. VEU-godtgørelse er en kompensation for de timer, jeres medarbejder er på kursus.

I kan også få tilskud til befordring for at dække de udgifter, medarbejderen har til transport mellem bopæl og kursussted.

Læs mere

Læs om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring

Søg om VEU-godtgørelse på VoksenUddannelse.dk

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Som privat arbejdsgiver får I EGU-bonus, når I ansætter en elev i virksomhedspraktik i forbindelse med en erhvervsgrunduddannelse (EGU). I kan få op til 40.000 kr. i bonus pr. erhvervsgrunduddannelse.

Midlertidigt EGU-løntilskud

I får automatisk et midlertidigt løntilskud fra 1. maj til 31. december 2020 for de elever, som I har indgået nye EGU-praktikaftaler med under Forberedende Grunduddannelse (FGU) i samme periode. I kan kun få EGU-løntilskud, hvis I har ret til EGU-bonus.

EGU-løntilskud bliver udbetalt til jeres NemKonto, i takt med at AUB får indberetninger fra FGU-institutionerne om, at en praktikperiode er gennemført eller afbrudt, og AUB har behandlet oplysningerne.

Hvor meget kan I få?

Satsen for EGU-løntilskud er 333 kr. pr. dag. I får kun løntilskud for de dage i perioden, hvor I også får EGU-bonus.

Løntilskuddet bliver ikke medregnet i det maksimale EGU-bonusbeløb på 40.000 kr. pr. erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Hvis FGU-institutionen indberetter ændringer til en EGU-praktikaftale, beregner AUB automatisk EGU-løntilskuddet igen ud fra de nye oplysninger.

EGU-bonus

I skal ikke ansøge om EGU-bonus. Udbetaling af EGU-bonus sker automatisk efter hver afsluttet praktikperiode. I kan se jeres udbetalinger af EGU-bonus på selvbetjeningen:

Læs mere

Tilskud til kommuner for voksne elever

AUB administrerer tilskuddet og udbetaler beløbet to gange om året i slutningen af maj og november. Kommuner vil få lønrefusion fra AUB som normalt på elevernes grund- og hovedforløb. 

Et overgangstilskud for hver elev  

Tilskuddets størrelse beregnes ud fra antallet af kommunens uddannelsesaftaler med elever på 25 år eller derover, der er ansat i overgangsperioden mellem grund- og hovedforløb. Tilskuddet pr. voksenelev udbetales med disse satser - gange med en gennmsnitlig periode på 4,3 uger:

  • En sats for elever, der udløser almindelig lønrefusion. Satsen for 2023 er 2.890 kr. pr. uge Satsen for 2022 er 2.840 kr. pr. uge Satsen for 2021 er 2.890 kr. pr. uge.

  • En sats for elever, der udløser voksensats Satsen for 2023 er 5.370 kr. pr. uge Satsen for 2022 er 5.360 kr. pr. uge Satsen for 2021 er 5.300 kr. pr. uge.

Elevens startdato på hovedforløbet er afgørende for, hvilken sats I kan få. Vi beregner startdatoen på hovedforløbet ud fra kvalifikationsdatoen, som er den dato, eleven afslutter grundforløbet - plus fem uger.

Der er følgende betingelser for at få tilskuddet

  • Eleven er optaget på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

  • Eleven har en uddannelsesaftale, der dækker mindst 2. del af grundforløbet og hele hovedforløbet. 

  • Eleven er 25 år og derover ved uddannelsesaftalens begyndelse.

  • Eleven har opnået kvalifikation til hovedforløbet under uddannelsesaftalens  varighed og er efterfølgende begyndt på hovedforløbet.

Ekstra tilskud (Covid-19)

Midlertidigt løntilskud

Fra 1. maj til 31. december 2020 har I automatisk fået midlertidigt løntilskud for jeres elever og lærlinge. I har fået den sidste foreløbige udbetaling af midlertidigt løntilskud i februar 2021.

Læs mere om midlertidigt løntilskud

Betaling til AUB

Offentlige og private arbejdsgivere, der betaler ATP-bidrag, skal betale et bidrag til AUB.

Satser for bidrag

I 2023 skal I betale 3.030 kr. for hver fuldtidsansat medarbejder. I får et fradrag for den første medarbejder og for hver 50. medarbejder. Det betyder, at I ikke betaler, hvis I kun har én medarbejder. I skal desuden ikke betale for elever og lærlinge, som er registreret i AUB.

Samlet Betaling opkræver bidrag

Bidrag for AUB bliver opkrævet via Samlet Betaling sammen med bidrag til AES, Barsel.dk, Finansieringsbidrag, AFU og Lønmodtagernes Feriemidler - administrationsbidrag.

Hvert kvartal får I en opkrævning fra Samlet Betaling. I kan læse mere om opkrævningsperioder, hvordan I betaler, og hvad der sker ved for sen betaling.

Læs mere om Samlet Betaling

Lovgivning mv.

Her kan I finde lovgivning og information om, hvordan vi behandler persondata.

Juridisk vejledning

Hvis I er utilfredse eller vil klage

Er I ikke tilfredse med den behandling, I har fået, er I velkomne til at kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Sådan behandler vi personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Læs mere om behandlingen af personoplysninger

Opdateret 29.09.2023