Lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og-tjenester

Loven kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/291 Lovændringen har overordnet til formål at bringe de gældende danske regler om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) mv. i overensstemmelse med EU-retten, herunder navnlig i lyset af EU-Domstolens dom af 6. oktober 2020 i de forenede sager C-511/18 og C-512/18, La Quadrature du Net m.fl. og C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germaphone m.fl. (La Quadrature du Net-dommen), som omhandler franske og belgiske logningsregler. Med loven indføres en ny ordning for logning af trafikdata mv. Loven indebærer bl.a., at udbydere pålægges at foretage målrettet personbestemt og geografisk logning af trafikdata med henblik på at bekæmpe grov kriminalitet. Med loven er der desuden mulighed for, at der kan fastsættes regler om generel og udifferentieret logning af trafikdata, når der foreligger en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, der anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig. Den generelle og udifferentierede logning af trafikdata vil ikke kunne opretholdes systematisk. Herudover omfatter loven justeringer til reglerne for bl.a. såkaldt hastesikring, logning af IP-adresser og entydig identifikation af slutbrugere. Med loven kan der fastsættes regler om, at der skal gælde samme krav til registrering af abonnenter for taletidskort, som der gælder for andre abonnenter, så det fra sådanne reglers ikrafttræden ikke vil være muligt at købe uregistrerede taletidskort. Endelig vil loven medføre, at de retshåndhævende myndigheder alene vil kunne få adgang til trafik- og lokaliseringsoplysninger – uanset om de er logningspligtige eller ikke-logningspligtige oplysninger – når det sker med henblik på bekæmpelse af grov kriminalitet eller beskyttelse af den nationale sikkerhed.

  • Ikrafttrædelsesdato:

    30/03/2022

  • Ansvarlig myndighed:

    Justitsministeriet

  • Ministerium:

    Justitsministeriet

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation