Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (Præcisering af rammerne for indskrænkninger i adgangen til luftfart og for tildeling af tilladelse til at udføre ruteflyvning, hjemmel til krav om sikkerhedsgodkendelser m.v.)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at præcisere de eksisterende rammer for indskrænkninger i adgangen til luftfart inden for dansk område, herunder indarbejde den nugældende fortolkning af de relevante bestemmelser direkte i bestemmelsernes ordlyd. Med lovforslaget foreslås bestemmelsen om tildeling af tilladelse til ruteflyvning inden for dansk område endvidere præciseret, således at transportministeren kan give afslag på tilladelse, hvis særlige forhold taler herfor. Afslag bør bl.a. kunne ske på baggrund af luftfartspolitiske, udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske eller flyvetekniske årsager. Herudover indebærer forslaget også en udmøntning af aftalen om en sommer- og erhvervspakke indgået den 4. juni 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet som reaktion på covid-19-pandemiens fortsatte påvirkning af erhvervslivet m.v. Heri blev der afsat 60 mio. kr. til at reducere en stigning af safety-afgiften frem mod 2025. Med forslaget udmøntes sommer- og erhvervsaftalen således, at safety-afgiften udgør 0 kr. i perioden 1. juni 2021 til 31. december 2021, 4,75 kr. i 2022 og 5 kr. i 2023-2024. Afslutningsvis foreslås der med lovforslaget indsat en særskilt bemyndigelseshjemmel i relation til krav om sikkerhedsgodkendelse af personer, som udfører visse opgaver inden for luftfartssikkerhed.